Akademisk Arkitektforening

Legater og fonde

Som medlem af Akademisk Arkitektforening har du mulighed for at søge en række legater og stipendier. Nedenstående er en liste over Arkitektforeningens legater og andre legater og fonde der kan være relevante for arkitekter. Der er en kort introduktion til de forskellige typer af legater, hvis du ønsker at læse mere om de enkeltes fundats og formål, kan man via de fleste af overskrifterne klikke sig ind på legatets eller stipendiets egen hjemmeside.


Arkitektforeningens legater:

Legatpuljen for 2012 bliver offentliggjort i starten af året. Der vil det også fremgå hvilke legater der vil være til rådighed. Alle medlemmer af Arkitektforeningen kan søge puljen.

Fristen for ansøgning om legater er den 16. marts 2012.
Ansøgningsskemaet bliver lagt op i begyndelsen af året.

Inden udgangen af 2012 skal du indsende en kort afrapportering til Arkitektforeningen, der fortæller om det projekt, eller den aktivitet, legatet har givet dig mulighed for at deltage i.
 

 

Andre legater og fonde:


Academie Schloss Solitude i Stuttgart 

Legat til studieophold på Akademiet i Stuttgart. Kan søges af arkitekter under 36 år og tildeles kun ansøgere, der har taget afgang for højst fem år siden. Ansøgere, der stadigvæk er under uddannelse vil ikke blive taget i betragtning. Stipendiet omfatter bl.a. bolig, månedlig kostpenge på i alt €1000 samt et engangsbeløb til at betale rejseudgifter til og fra Stuttgart.


Bermann & Rosenbergs Rejselegat
Bermann & Rosenbergs Rejselegat støtter dygtiggørelse af danskere på rejser til udlandet, specifikt inden for forskning, sprog, kunst og kultur eller ved almen dannelse. Vi yder støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold i udlandet, hvor formålet med rejsen er uddannelse eller anden form for dygtiggørelse, inden for de nævnte områder.Dronning Ingrids Romerske Fond

Rejse og studieopholdslegat på Det Danske Institut i Rom. Fra Dronning Ingrids Romerske Fond vil et beløb være til rådighed til uddeling af stipendier til studieophold på Det Danske Institut i Rom i perioden. Formålet med stipendierne er at gøre det muligt for forskere inden for alle grene af videnskaben og kunstnere inden for alle kunstarter (billedkunst, design, arkitektur, musik, litteratur etc.) at gennemføre videnskabelige eller kunstneriske studier i Rom.

Information og ansøgningsskema (skal anvendes) hentes på instituttets hjemmeside www.dkinst-rom.dk

Ansøgningen stiles til Bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom og sendes på e-mail til ansoegning@dkinst-rom.org

Accademia di Danimarca
Via Omero, 18
I-00197 Roma
Italien

T: 0039-06 32 65 931
F: 0039-06-32 22 717

Fremsendelsen verificeres ved en opringning til instituttet.Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk

Fonden støtter personer, der enten er beskæftiget eller under uddannelse inden for arkitektur og kunsthåndværk, samt udstillingsvirksomhed inden for arkitektur og kunsthåndværk.

Ester og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk
c/o Arkitektskolen Aarhus
Nørreport 20
8000 AarhusMargot og Thorvald Dreyers Fond

Støtte til studierejse, forskningsprojekt eller lignende. Der gives støtte to gange årligt.

Fondens formål er bl.a. at anvende midler til gavn for den danske arkitektstand, f.eks. i form af studierejsestøtte og andre rejselegater. Fonden har endvidere mulighed for at præmiere en særlig værdifuld indsats udført af en dansk eller udenlandsk arkitekt eller yde bidrag til afholdelse af arkitektkonkurrencer eller øvrige formål, som fondens bestyrelse mener kan gavne arkitektstanden. Hvert år anvendes nogle af fondens midler til økonomisk støtte for arkitekter eller arkitekters efterladte, som har behov derfor. Denne støtte tildeles normalt som et samlet legat til Akademisk Arkitektforenings Understøttelsesfond.

Der vil normalt ikke blive tildelt legater med beløb på mindre end 10.000 DKK. Ansøgere skal medsende anbefalinger, og ansøgere til studierejselegater skal dokumentere at være optaget på et universitet eller lignende læreanstalt. Et studieophold forudsættes normalt at have en varighed på mindst 3 måneder, og legater til kortere rejser vil kun blive tildelt i tilfælde, hvor der ikke er tale om studierejse, men om et konkret forskningsprojekt.

Studerende ved de to arkitektskoler vil kunne komme i betragtning fortrinsvis på et fremskredent studietrin ved tildeling af mindre stipendier. Der ydes ikke støtte til grupperejser. Det er normalt en forudsætning for legattildeling, at legatmodtageren er skattepligtig i Danmark, hvilket ansøgningen skal indeholde oplysning om.

Ansøgninger til fonden skal være indsendt henholdsvis 15. januar og 15. juli, hvorefter de vil blive behandlet på bestyrelsesmøder i henholdsvis april og oktober måned.

Ansøgninger fremsendes til:

Margot og Thorvald Dreyers Fond
Vesterbrogade 33
1620 København V.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger på tlf. 3325 5311.Skandinavisk Forenings Kunstnerkollegium i Rom

Et 1400-tals palads i Trastevere er rammen om 5 legatboliger med arbejdsmuligheder samt fælles faciliteter. Nordiske professionelle kunstnere og kulturarbejdere kan søge om ophold på 1-6 måneder. Kulturkontakt Nord
Kulturkontakt Nord är den nya kontaktpunkten för det nordiska kultursamarbetet. Institutionen etablerades i 2007 på Sveaborg i Helsingfors och är en del av Nordiska ministerrådets organisation. Kulturkontakt Nord skall i första hand ha ansvar för information och rådgivning samt fungera som sekretariat för de nordiska kulturministrarnas program och sakkunniggrupper.
Kulturkontakt Nord skall också profilera nordiskt kultursamarbete i och utanför Norden.


Theophilos Hansens Rejselegat

Frøken Marie Hansen og Friherre, Arkitekt Theophilos Hansens Rejselegat for Arkitekter og kunstindustrielle håndværkere uddeler for året 2007 et legat, der forventes at ville andrage kr. 10.000,- til færdiguddannet arkitekt.

I henhold til legatets fundats skal legatnyderne på deres rejse besøge Wien. Det bemærkes, at legatet fortrinsvis tildeles yngre kunsthåndværkere og arkitekter.

Vi forventer efter endt rejse, at modtage en skriftlig beretning om rejsens forløb og udbytte.

Ansøgningen om legatet skrives på særlige skemaer som fås ved henvendelse hos:

Teknik- og Miljøforvaltningen
Byggeri & Bolig
Otiliavej 1
2500 Valby
Tlf. 33 66 52 10. Henvendelse til Eva Brandt.San Cataldo

Ved Amalfi i Syditalien uddeler Institutionen San Cataldo hvert år et antal stipendier. Klostret er skænket af Carl Wiinstedt og indrettet til studiehjem for danske videnskabsmænd, herunder lærere ved højre læreanstalter, arkitekter, billedkunstnere, forfattere, komponister, musikere m.v.

Stipendierne består i frit ophold med fuld forplejning.
Stipendierne uddeles i 2011 med henblik på ophold fra 1 - 28 i hver af månederne april - november og 1 -14 december 2011.
Ansøgningsskema kan hentes fra institutionens hjemmeside www.sancataldo.dk

Ansøgninger om ophold i forårs-sommersæsonen (april - juli 2011) må være sekretæren i hænde inden 1. dec 2010, og ansøgninger om ophold i efterår-vintersæsonen (august - 14 december) må være sekretæren i hænde inden 1. april 2011. Svar kan forventes ca. to måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Der kan samtidig med indgivelsen af en ansøgning om stipendium ansøges om en portion af Arne Meyers legat på 3.000 kr som tilskud til rejseudgifter. Efter fundatsen for legetet kan en sådan legatportion tildeles "værdige og trængende kunstnere".

Ansøgningsfrist: 1. december og 1. aprilArkitekt, Professor Chr. L. Thurens Mindelegat

Uddeling af legater til færdiguddannede arkitekter til foretagelse af en studierejse til Italien eller Grækenland for at studere den antikke arkitektur. Kun ansøgere, der får tildelt legat vil blive underrettet.

Ansøgning sendes til:

Birger de Gier
Møllevænget 8, Strø
3320 Skævinge

Ansøgningsfrist: 15. februar