Akademisk Arkitektforening

Årsberetning

Formandens beretning 2017

2017 har været et begivenhedsrigt år i Arkitektforeningen med et hav af spændende arrangementer og nye tiltag, som tæller både store nationale og internationale indsatser.

Læs de samlede beretninger som PDF  

Efter et års ambitiøst arbejde og et nervepirrende elimineringsløb i Seoul var vi med til at sikre København værtskabet for den prestigefyldte UIA World Congress of Architects i 2023. Sammen med Realdania, Udenrigsministeriet, Wonderful Copenhagen og de øvrige nordiske lande vil vi sætte fokus på FN’s 17 bæredygtighedsmål med temaet Sustainable Futures for at drøfte, hvordan arkitekter kan bidrage til verdensmålene og styrke den internationale bæredygtighedsdagsorden. Det er første gang, at kongressen kommer til de nordiske lande, og vi er stolte over, at valget faldt på København. Som arkitekter har vi meget at byde ind med, og verdenskongressen giver os en enestående mulighed for at vise, hvordan arkitektur, planlægning og design kan skabe en bæredygtig udvikling og fremtid.

Nationalt har vi fortsat arbejdet målrettet med at sætte arkitektur og planlægning på dagsordenen i den offentlige debat og styrke den politiske indsats. Det kom blandt andet til udtryk i forbindelse med de ændringer af planloven, der blev vedtaget i juni. I Arkitektforeningen har vi arbejdet intenst for at påvirke forhandlingerne og stille vores faglige viden til rådighed for sikre en balanceret udvikling i landdistrikterne, en afgrænset og blandet byudvikling samt fri adgang til vores kyster – et arbejde, som vi vil fortsætte fremadrettet.

Ved kommunalvalget i slutningen af november sendte vi pjecer med arkitekturpolitiske temaer ud til mere end 2500 kandidater i landets 98 kommuner. Her gjorde vi kandidaterne opmærksomme på, hvordan en aktiv arkitekturpolitik kan bidrage til vækst, social forandring og tryggere byer.

En af årets vigtigste interne begivenheder fandt sted ved årsskiftet, hvor Arkitektforeningen overtog fagbladet Arkitekten fra Arkitektens Forlag. Efter en udviklingsperiode i foråret gik Arkitekten online med Arkitekten.dk lige efter sommerferien. Samtidigt lancerede Arkitekten et nyt layout skabt af Studio Atlant. Sammen med Arkitekten overtog Arkitektforeningen også forlagets tidligere webbogshop. Denne blev sidst på året relanceret som Arkitektens Butik.

I anledning af Fingerplanens 70-års fødselsdag afholdt Arkitektforeningen i samarbejde med Copenhagen Architecture Festival en endagskonference om byudvikling i hovedstadsregionen, der satte fokus på, hvordan byplanlægning kan bidrage til at rammesætte det gode liv i fremtiden.

Aarhus var i marts værtsby for Building Green. Arkitektforeningen er partner og bidrog ved to debatarrangementer om byggeriets grønne eksportpotentialer og cirkulær økonomi. Senere på efteråret vendte Building Green tilbage til København, hvor vi også deltog med to debatarrangementer – denne gang om bæredygtig genanvendelse og energiaftalens betydning for kommunerne.

Arkitektforeningen deltog ligeledes ved Folkemødet på Bornholm, som er et forum, der giver os en enestående mulighed for at diskutere arkitekturens betydning med politikere og meningsdannere. På Folkemødet var vi vært ved 100 meter-middagen og stod derudover bag flere debatter med deltagelse af ministre og fagfæller, der satte fokus på cirkulær økonomi, arkitektur og fællesskab. To måneder senere kørte Arkitektforeningen Vestjylland den gule campingvogn i stilling ved Kulturmødet Mors og satte med en række arrangementer fokus på kommunale arkitekturpolitikker og planlægning.

Der har i det hele taget været et imponerende aktivitetsniveau i de syv lokalafdelinger med rigtig mange gode arrangementer i hele landet – fra dialogmøder om arkitektonisk kvalitet og opbygning af geografiske netværk til arkitekturfestivaller og to markante pavillonkonkurrencer, der har sat fokus på betydningen af midlertidig arkitektur. De mange valgte og frivillige skal have stor tak for deres enorme engagement og uvurderlige bidrag til udveksling af viden om arkitektur. Det er afgørende for arkitektfaget og for Arkitektforeningen som levende standsforening.

På konkurrenceområdet har vi fortsat vores arbejde med transaktionsomkostningerne ved projektkonkurrencer. I 2016 gennemførte Arkitektforeningen i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og støtte fra Dreyers Fond en analyse af ressourceforbruget ved offentlige projektkonkurrencer, som viser, at der spildes millioner af kroner på arbejde, der aldrig bliver brugt til noget. På baggrund af analysen har vi i 2017 arbejdet på en vejledning, der skal skabe et bedre grundlag for projektkonkurrencer og mindske ressourcespildet.

Den 2. oktober blev Arkitekturens Dag fejret med et mangfoldigt program og rekordmange arrangementer fordelt over hele landet, hvor også flere af lokalafdelingerne bidrog med indhold. Vores opfordring til landets kommuner om at præmiere god arkitektur på Arkitekturens Dag er blevet hørt. 10 priser blev uddelt rundt om i landet alene på denne dag. Det er dejligt at se, at så mange kommuner vælger at hylde den gode arkitektur og værdsætter velfungerende byggeri og byplanlægning.

I 2016 solgte vi Priors Hus på Ærø til Realdania By & Byg, som i år har gennemført en gennemgribende renovering af det 300 år gamle hus. Restaureringsarbejdet er snart færdigt, og vi glæder os til, at huset fra midten af 2018 igen står klar til udlejning til foreningens medlemmer.

Arkitektforeningens årskonference satte i år boligen til debat under titlen ”Tag ansvar for fremtidens bolig”. Udfordringerne på boligmarkedet kalder på en løsning, og som arkitekter har vi i høj grad noget at byde ind med. På konferencen havde vi inviteret en række stærke fagligheder til at sætte fokus på fremtidens boliger samt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. Ministeren satte gang i en heftig debat om vigtigheden af, at man som politiker med ansvar for bygninger, boliger og infrastruktur har en politik for indsatsen – en arkitekturpolitik.

På årskonferencen modtog arkitekt MAA Bjarke Ingels Arkitektforeningens æresmedalje for sin ekstraordinære betydning for dansk arkitektur. I motiveringen lød det blandt andet: ”Bjarke Ingels har gennem sine værker, sine metoder og sin dristighed, sin pragmatiske og vitalt innovative tilgang til faget, leveret et enestående bidrag til dansk arkitektur og til danske arkitekter. Hans virke har således allerede haft varig betydning for dansk arkitektur og har givet anledning til aktuel og nødvendig refleksion, som rækker langt ud over den såkaldte nye bølge.”

2017 var desuden et godt år for medlemsdemokratiet. Der var både valg til repræsentantskabet og urafstemning i Arkitektforeningen. Tak til alle I, der deltager og stemmer. Og en særlig tak til de, der stillede op til repræsentantskab og udvalg. Jeres villighed til at virke for faget er en gave, vi ikke kan klare os foruden. Ved urafstemningen blev der stemt klart ja til at flytte procedurebeskrivelser fra lov til vedtægter samt ændre tidspunktet for afholdelse af repræsentantskabets årsmøde fra forår til efterår og årskonferencen til foråret.

Desværre blev 2017 også et år, hvor et uventet underskud satte os tilbage og tog fokus. Efter gensidig aftale med bestyrelsen fratrådte Arkitektforeningens direktør Jesper Pagh sin stilling med øjeblikkelig virkning i midten af oktober. Det skete efter væsentlige overskridelser af den udstukne økonomiske ramme. Vicedirektør Annette Blegvad er konstitueret direktør og vil nu sammen med bestyrelsen have fokus på at genskabe en sund økonomi, uden at det påvirker foreningens væsentlige aktiviteter.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke Jesper Pagh for at have ydet et markant fagligt bidrag til Arkitektforeningens udvikling og på værdifuld vis have øget omverdenens interesse for arkitekturens betydning.

I 2018 fortsætter vi vores arbejde for arkitektfaget. Vi vil stadig gøre vores stemme gældende i debatten og arbejde for at sikre de bedste vilkår for faget fremadrettet.

Tak til bestyrelse, repræsentantskab, de mange aktive medlemmer og vores samarbejdspartnere for et udbytterigt år.

Med venlig hilsen 

Natalie Mossin
Formand

Læs de samlede beretninger som PDF