Akademisk Arkitektforening

Brev til Energistyrelsen

Høring af udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Akademisk Arkitektforening takker for det fremsendte materiale i forbindelse med høringen af udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Som tidligere anført i forbindelse med fremsendelsen af kommentarerne til de nye energibestemmelser, ser Akademisk Arkitektforening meget positivt på forslagene om at fremme energibesparelser og øge energieffektiviteten i bygninger og vi har med tilfredshed noteret os at der nu stilles krav om at alle offentlige bygninger, uanset størrelse, skal energimærkes regelmæssigt.

Det vil endvidere være afgørende for ordningens betydning og succes, at den indeholder en mulighed for opfølgning på om rammerne faktisk opnås.

AA mener fortsat, at ordningen bør indeholde incitamenter til at opnå yderligere besparelser i energiforbruget ved at bygninger, som opfylder rammerne kan opnå andre økonomiske gevinster i form af billigere belåning, lavere ejendomsskat eller lignende.

Akademisk Arkitektforening ser gerne at der tages videst mulige bygningskulturelle hensyn og at ikke bare kirkerne, men også andre fredede bygninger kan undtages fra kravene om energimærkning (§3, stk. 2, 2)).

Som tidligere anført er det vigtigt at energimærkeordningen er så simpel som mulig, og det forekommer derfor som en unødvendig omvej, at man ikke i forbindelse med nye bygninger kan bruge rådgivernes materiale til at lave den første energimærkning; men at der stilles krav om at der skal anvendes en energikonsulent. (§16 og §17, stk. 2).

I kapitel 6 om energikonsulenterne anføres de uddannelsesmæssige krav til de personer, der skal kunne gennemføre energimærkninger. Akadmisk Arkitektforening står uforstående overfor forskellene i uddannelseskravene i stk. 2, stk. 3 og stk. 4, og det må bero på en fejl, at uddannelsen som cand.arch. ikke er kvalificerende i forbindelse med bygningskategorierne flerfamiliehuse og handel, service og offentlige bygninger.

I forbindelse med §34 skal det bemærkes, at det også bør sikres, at en ansat energikonsulent ikke kommer til at pådrage sig ansvar, hvis en arbejdsgiver går konkurs eller på anden måde bliver nødlidende.