Akademisk Arkitektforening

Brev til Socialministeriet

Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og andre love (Den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering).

I forlængelse af den netop indgåede boligaftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, vil Akademisk Arkitektforening gerne understrege, at det er helt afgørende, at Danmark har en velfungerende almen sektor.

Dels er den almene sektor i Danmark en væsentligt og nødvendig garant for, at også socialt mere udsatte grupper kan finde tag over hovedet. Dels har den almene sektor en lang og fornem tradition at se tilbage på, hvad angår velfungerende og god arkitektur.

Ethvert indgreb i sektorens økonomiske råderum vil AA derfor som udgangspunkt se på med en vis skepsis.

Samtidig støtter AA også den almene sektors egne bestræbelser på at tænke nyt, at tænke anderledes. Boligaftalen indeholder et foreslået udredningsarbejde, der skal analysere fremtidsperspektiverne for en mere selvbærende almen sektor. En positiv dialog om dette mellem regeringen og den almene sektor tror AA på er helt central.

AA noterer sig også, at der er indføjet bestemmelser i forbindelse med skattefritagelsen af almene boligorganisationer, der sigter mod at give boligorganisationer mulighed for, uden at miste skattefriheden, at udleje til andre formål end boligformål. Bestemmelser i den retning er afgørende for at understøtte indsatsen mod ghettoisering, igennem udvikling af mere funktionsblandede almene boligområder.

En positiv indsats mod ghettoisering er i det hele taget afhængig af, at der findes flere forskellige redskaber, der kan tages i anvendelse, i forskellige kombinationer, alt efter problemernes art og omfang. At der afsættes midler til såvel potentielle huslejenedsættelser, til fortsat renoveringsindsats og til forebyggende indsatser er et godt skridt på vejen.

Hvad angår både renoveringsindsatsen og den styrkede indsats mod ghettoisering, der indgår i boligaftalen, mener AA, at danske arkitekter har meget at byde ind med.

AA ser frem til at kunne bidrage konstruktivt i de bestræbelser, der lægges op til med denne boligaftale.