ANNONCE

Støjskærm i Musicon. Illustration: Lasse Gram Folke
Artikel af

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

Støjpåvirkning er ifølge WHO forbundet med en række negative helbredseffekter. Ifølge en opgørelse foretaget af Miljøstyrelsen i 2012 er over 724.000 danske boliger på landsplan udsat for vejstøj over den anbefalede grænseværdi,(1) og med regeringens infrastrukturplan fra 2021 må mængden af trafikstøj forventes at stige i fremtiden. Ud over en række indsatser på området for kollektiv transport indebærer planen nemlig samtidig udvidelse af veje og motorveje. 

På nationalt plan udarbejder Vejdirektoratet en støjhandlingsplan for statens veje i henhold til direktiver fra EU. Den nyeste, gældende for 2018 til 2023, tjener til offentlig orientering om, hvordan Vejdirektoratet arbejder med at mindske støjgener fra statens veje. Dette arbejde indebærer bl.a. opsætning af flere støjskærme langs motorveje.

De største byområder er forpligtet til at kortlægge støj samt udarbejde handlingsplaner hvert femte år. Den seneste handlingsplan(2) for vejstøj i Københavns Kommune gør status over foreløbige indsatser og sætter rammen for, hvilke tiltag man ønsker at iværksætte for at reducere støj fra vejtrafikken. Ifølge handlingsplanen omfatter disse indsatser bl.a. prioritering af cykelinfrastruktur, støjreducerende vejbelægning, lydisolerende vinduer samt analyse af lokalplaner med henblik på at indsamle viden om, hvordan der kan arbejdes med opfattelsen af udendørs støj. I Aarhus indebærer prioriteringen af indsatser systematisk anvendelse af støjreducerende asfalt, reduktion i trafikmængde og hastighed, støjafskærmning samt støjisolering af boliger, ifølge den seneste handlingsplan fra 2018.(3)

I Furesø og Gladsaxe Kommuner, som er stærkt plaget af trafikstøj, har man udarbejdet to selvstændige rapporter(4) i 2022, som bl.a. oplister muligheder for støjdæmpning ved kilden langs motorveje samt væk fra kilden i byområder. Arbejdet er en del af et projekt, som samler den nyeste viden på området, iværksat af kommunerne og Realdania og udarbejdet af bl.a. arkitekter og ingeniører. Projektet påpeger, at den mest effektive støjinddæmning foretages direkte ved kilden, men at støjregulering også bør indtænkes i nærliggende byrum og bygninger, hvor den mere diffuse støj stadig kan være problematisk. Rapporterne tjener bl.a. som et katalog over en række principper for støjdesign af motorvejsstrækninger samt bygninger og byrum. 

Støj måles i styrke og kategoriseres i grænseværdier. For boligområder er grænseværdien eksempelvis 58 dB, ifølge Miljøstyrelsen, og er niveauet højere end dette, kategoriseres boligområdet som stærkt støjbelastet. Men ud over den målte støj findes også den oplevede støj, som ikke kun er auditiv, men også kan være visuel. Vejdirektoratet arbejder allerede med såkaldte ‘auraliseringer’, som er demonstrationer af kommende veje eller vindmøllers støjpåvirkning, og på den baggrund introducerer førnævnte rapport begrebet ‘wauwraliseringer’, som skal inkludere den visuelle oplevelse af støj. Hensigten er at nuancere støjbegrebet og pege på vigtigheden af at tænke i sammenhænge, når det kommer til det akustiske miljø i byer.

 

Artikel af

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

Kilder

1) National kortlægning af boliger belastet af vejstøj i 2012, arbejdsrapport Miljøstyrelsen nr. 5, 2013.
2) Handlingsplan for vejstøj 2018-2023, Københavns Kommune, 2018.
3) Støjhandlingsplan 2018, Aarhus Kommune, 2018.
4) Støjfrie Oaser – støjdæmpning væk fra motorvejen, 2022 og Fremtidens forstad uden støj fra motorveje – en helhedsorienteret tilgang til støjdæmpning tæt på kilden, 2022.
5) Claus Bjarrum Arkitekter m.fl.
6) Region Hovedstaden, Vej direktoratet, DTU og Thi Dencker Arkitekter.
7) Licitationen.dk
8) Grøn Gentagelse, afrapportering af klimatilpasningsprojekt i Folehaven – Industrimoduler til klimatilpasning og miljøforbedring i trafikbelastede byrum, MUDP rapport, Miljøstyrelsen, 2020
9) Teknisk notat –Lydlandskabsmåling II i Storgården, udfærdiget af Force Technology for Københavns Kommune, 2022.
10) Licitationen.dk
11) Ifølge team Cobes vinderforslag til helhedsplan.

Udgivelse

Artiklen blev første gang udgivet i Arkitekten 03/2023.

ANNONCE

Støjkonturkort. Illustration: Københavns Kommune og Miljøstyrelsen

Eksempler

I det følgende beskrives en række eksisterende og kommende projekter, som alle beskæftiger sig med støj på hvert sit skalatrin. Fælles for mange af de valgte eksempler er, at støjreguleringen er kombineret med andre funktioner såsom regnvandshåndtering, øget biodiversitet eller kunst.

Langs Holbækmotorvejen, Helsingørmotorvejen, Lyngbyvejen og Silkeborgmotorvejen m.fl. står støjskærme tegnet af arkitekter,(5) de fleste opført inden for de seneste 10-15 år. Nogle er blevet standardtyper, mens andre er tegnet til ét specifikt sted. Blandt begge grupper findes skærme med begrønning eller støjhegn med lameller af træ, hvilket kan være en måde at bidrage med noget positivt til nabosiden eller et forsøg på at anvende materialer med et begrænset klimaaftryk.

Flere projekter anvender, som noget nyt, stampet lerjord til udførelse af motorvejsskærme som et mere klimavenligt alternativ til beton og stål. Efter planen skal en 50 meter lang testvæg af lerjordselementer således opføres i Allerød i 2023. Parterne bag projektet(6) skal afprøve, om støjvægge af stampet lerjord kan bane vejen for en ny måde at anvende overskudsjord på.(7)

I Tyskland er et lignende, men langt mere omfangsrigt pilotprojekt undervejs i et område syd for Karstädt, hvor en ny motorvejsforbindelse skal etableres. Brandenburg Alhambra er et koncept for, hvordan man løser det medfølgende støjproblem på en måde, så det pågældende sted kan fungere som et slags knudepunkt, der formidler overgangen mellem beskyttet naturområde, offentligt byrum og infrastruktur og dermed sikrer deres sameksistens. Projektet omfatter et forløb af støjskærme og rasteanlæg, som skal opføres af lokal overskudsjord. I 2021 opførte projektgruppen en testvæg bestående af præfabrikerede lerjordselementer med små udhulinger i overfladen til bier og andet dyreliv. (Læs mere om lerjordsbyggeri i Arkitekten 07/22).

Et helt andet eksempel på en støjabsorberende skærm med dobbeltfunktion udviklet til infrastruktur findes i bydelen Musicon i Roskilde. Skærmen, som er fra 2021, er udført af træ, anodiseret aluminium, tombak og gråtonet glas. Der er bl.a. arbejdet med trælamellernes dybde, takt og rytme samt patinering som en del af den overordnede vision.

I byskala findes flere eksempler på hegn i gårdrum eller langs veje, som kombinerer støjregulering med klimatilpasning og biodiversitet, bl.a. en støjskærm af pilehegn i Folehaven i Valby. Projektet er en del af en lokal støjhandlingsplan og udviklet som et pilotprojekt i 2019 af en producent i samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut. Skærmen består af en bundkasse og en beplantet væg af pileflet mellem træstolper, se også side 82. Via en underjordisk ledning føres tagvand fra den bagvedliggende ejendom til toppen af skærmen, hvorfra det nedsiver eller fordamper.(8) Udvalgte ejendomme i Folehaven fik desuden monteret særligt udviklede lydskodder med støjskærmende rudeparti i 2017-2018, tilpasset efter boligernes oprindelige skodder.

I boligbebyggelsen Storgården i Nordvest er der etableret en ny gårdhave som, ud over at håndtere regnvand og bidrage til en øget biodiversitet, også skal skabe et nyt lydlandskab. Dette sker ved tilføjelsen af en række elementer som slyngede mure af stampet lerjord, en rislende vandtrappe samt 195 nye træer og buske. Forud for projektets anlæggelse er udført en række kvalitative og kvantitative studier fra lydvandringer og interviews på stedet. Ifølge arkitekterne er grundtanken ikke at overdøve, men snarere at maskere den dominerende trafikstøj fra Tomsgårdsvej med lyde fra naturlige lydkilder. Ved maskering forstås, at lyden af et vandløb, som har en høj frekvens, kan fjerne fokus fra trafikstøj, som har en lavere frekvens. Derudover er valget af planter bl.a. foretaget ud fra arternes soniske kvaliteter. Eksempelvis har bævreasp en bladstruktur, der skaber en behagelig raslen, ifølge arkitekterne. En lydlandskabsrapport foretaget efter gårdhavens anlæggelse viser, at den reelle trafikstøj er på samme niveau som før, men at lydmiljøet opleves som forbedret.(9) Projektet er et af Københavns Kommunes tre pilotprojekter for klimatilpasning af gårdrum. Storgården fik i øvrigt nye vinduer i 2019 som en del af et byfornyelsesprojekt, der bl.a. havde til formål at sænke støjniveauet i boligerne. Bebyggelsen, der er tegnet af Knud Hansen og Povl Baumann i 1935, er bevaringsværdig og de nye 3-lags træ- og aluvinduer blev derfor specialfremstillet med den oprindelige farvesætning.(10)

Støjregulering i byområder kan også ske ved en bearbejdning af bygningens samlede facade, som det eksempelvis ses på Ørsteds Haver af Tegnestuen Lokal fra 2020, hvor en ny stål- og glaskonstruktion med skråt vinklede glaskarnapper virker støjregulerende for boligerne (se Arkitekten 05/2020). Og flere byudviklingsprojekter er på vej, hvor bygningens volumen og facade skal virke støjregulerende, eksempelvis i det kommende byområde Jernbanebyen i København, hvor begrønnede parkeringshuse eller svalegange ved boligbyggeri efter planen skal medvirke til at afbøde den dominerende trafikstøj på strækningen langs Vasbygade.(11)

Støjregulering kan foretages ved kilden i form af motorvejsskærme, overdækninger, støjvolde, bygningsvolumener og støjreducerende asfalt, og længere væk fra kilden i byområder, hvor den kan kombineres med rekreative byrum. Og på bygningsniveau bidrager lydsluser i facader og vinduer til at mindske støjgener. Tekniske løsninger til at reducere støj er der nok af, men noget tyder på, at vi i højere grad skal planlægge støjregulering som en visuel og fænomenologisk disciplin, der, ved at indgå i sammenhæng med en række andre funktioner og systemer, ikke kun skal afbøde støjen, men også bidrage til merværdi.

Fakta

Lydabsorberende støjskærm
Musicon, Roskilde
Kunstner: Ane Lykke
Ingeniør: Orbicon
Bygherre: Roskilde Kommune
Opført: 2021

Støjskærm i Musicon, se side 84. Foto: Ane Lykke

Fakta

Brandenburg Alhambra
Nebelin, Tyskland
Pilotprojekt patenteret af initiativtager og kunstner Ute Reeh (Zentrum für Peripherie) i samarbejde med arkitekt og ekspert i moderne
lerjordsfabrikation Martin Rauch (Lehm Ton Erde).
Projektet udvikles i dialog med lokale myndigheder, videnspersoner og brugere m.fl.
Igangværende

Situationsplan. Illustration: Ute Reeh og Sebastian Bertalan (Zentrum für Peripherie)

Tegning: Sebastian Bertalan (Zentrum für Peripherie)

Fakta

Lydskodder Folehaven
Demonstrationsprojekt
Udviklet af Art Andersen (en del af Rambøll) i samarbejde med boligforeningen og Arkitektfællesskabet
Udført: 2017-2018
Folehavekvarteret er tegnet i 1952-1961 af arkitekterne Jens Houmøller Klemmensen og Svend Fournais

Lydskodder Folehaven. Foto: Pernille Scheuer

Støjskærm langs Folehaven i Valby, se side 86. Foto: Pernille Scheuer

Fakta

Fremtidens Gårdhave
Tomsgårdsvej, København
Landskabsarkitekt: SLA
Lermure udført af Egen Vinding & Datter, skure udført af Næste, orangeri udført af Logik & Co.
Entreprenør: Scheller, Hougaard & Petersen
Ingeniør: Niras
Bygherre: Københavns Kommune
Opført: 2022

Situationsplan Fremtidens Gårdhave i Nordvest. Tegning: SLA

Slynget mur af stampet lerjord og vandtrappe i Fremtidens Gårdhave i Nordvest. Foto: Næste og Jonathan Weimar