ANNONCE

Lydpromenade. Øverst: Lydkilder. Nederst: Lydoplevelsens udsving og klang. Tegning: Studerende ved Arkitektskolen Aarhus, Lyd og Arkitektur-workshop 2020.
Interview ved

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

Hvordan arbejder arkitekter typisk med lyd i et byggeprojekt?

IO: Det er min fornemmelse, at når arkitekter arbejder med lyd, kigger de mest af alt på det reglement, der foreligger (Bygningsreglementet, red.). Dermed bliver lyd ofte betragtet som noget, der udelukkende har med reducering af støj at gøre. Men lyd i bygninger er meget mere end det. Ud over at skabe en stemning har lyd en enorm betydning for, hvordan vi har det i et rum, og hvad vi føler, vi kan tillade os i det rum. Jeg synes, at der, blandt arkitekter, mangler en stillingtagen til lyd og akustik som en kreativ, kunstnerisk disciplin. Lyd som noget, man kan forme og ændre gennem en bygning, og ikke blot noget, der er besværligt, og som skal dæmpes. Jeg vil gerne slå et slag for at gå fra at betragte lyd som et spørgsmål om støj eller stilhed til en mere nuanceret behandling af lyd. At forstå lyd som sekvenser gennem en bygning, lidt ligesom vi forholder os til lyd på en vandring gennem byen. En lydpromenade.

Hvad betyder det for arkitekturen, hvis lyd bliver sidestillet med støj?

IO: Hvis man udelukkende fokuserer på at lyddæmpe, så får man et meget stille rum uden sin egen lydmæssige identitet. Man kan have svært ved at høre sig selv, og det kan føles problematisk at navigere i sådan et rum. Meget stille rum kan faktisk være decideret ubehagelige at opholde sig i. I den forbindelse vil det være interessant at arbejde med lyd helt fra begyndelsen af en designproces. At forstå lyd som noget fleksibelt og plastisk, der kan bruges som virkemiddel til at understøtte eller udfordre et rums funktion. Ligesom vi er vant til, at lys er med til at skabe rumlige oplevelser og stemninger, så er lyd også et element, man kan arbejde nuanceret med. Der mangler et sprog for lydoplevelser, for der er jo et enormt spektrum imellem støj og stilhed, og det er ikke nok kun at tale om disse to yderpunkter. Derfor har arkitektstuderende Andrea Ougaard og jeg, i samarbejde med akustiker Emine Celik Christensen, lavet et workshopformat om lyd og arkitektur for kandidatstuderende på arkitektuddannelserne. 

På hvilken måde arbejder de studerende med lyd?

IO: På arkitektuddannelserne går man traditionelt med øjnene først, og studiet er meget visuelt orienteret. Vores workshopforløb tager udgangspunkt i at lære at lytte og dernæst at designe lydforløb, før selve bygningen tegnes. Hvordan skal lydoplevelsen være, fra du står uden for en bygning, til du træder ind i et rum og bevæger dig rundt igennem et hus? Workshoppen starter med, at alle går igennem en udvalgt case-bygning med en særlig stereomikrofon, som optager alle lyde i høj kvalitet. Hjernen sorterer ofte genkendelige lyde fra, fordi de ikke skal ‘bruges’. Derfor lægger man oftest kun rigtigt mærke til lyde, som er overraskende eller fremmede. Stereomikrofonen, vi bruger, optager alt, og ved at lytte til optagelsen får man derfor en øget opmærksomhed på baggrundsstøj, biler, resonansen fra egne fodtrin osv. Efterfølgende analyseres lydene bl.a. gennem tegning, i et forsøg på at kortlægge dels de specifikke lydkilder, men også selve klangen af lydoplevelsen. Tegningen af lydoplevelsen bliver nærmest en slags partitur for de studerendes lydpromenade, og på baggrund af denne rute skal de så modellere et udvalgt rum op indefra og ud. Først tegnes en 3D-model af rummet, som det rent faktisk er, og dernæst undersøges og modificeres modellen med henblik på at forbedre rummet rent akustisk. Til dette formål benytter vi et digitalt lydsimuleringsprogram, hvor materialer med forskellige absorptionsniveauer tilføres. Dermed bliver lydoplevelsen omsat til noget meget konkret. Undervejs tages også stilling til rumlige og lysmæssige forhold, men dette sker ud fra en primær opmærksomhed rettet mod det auditive.   

Interview ved

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

Ingeborg Okkels

Lyd- og musikkonsulent og lydforsker med en ph.d i musikvidenskab fra Københavns Universitet.

Udgivelse

Artiklen bliver første gang udgivet i Arkitekten 03/2022, der udkommer den 12. april.

ANNONCE

Workshop i Flyverhangaren på Det Kongelige Akademi. Foto: Ingeborg Okkels

Øverst: Udsnit af lydpromenade gennem Journalisthøjskolen. Nederst: Fortolkning af den øverste tegning med fokus på rumklangens størrelse. Illustrationer: Studerende ved Arkitektskolen Aarhus, Lyd og Arkitektur-workshop 2020.

Du taler om lydpromenade, hvad er det?

IO: Begrebet lydpromenade er inspireret af Le Corbusiers arkitektoniske promenade. Ved at tale om en lydpromenade er det muligt at sætte fokus på, at der skal være skiftende, forskelligartede lydmæssige oplevelser, når man bevæger sig igennem et kvarter i en by eller inde i en bygning. I musikken ville man dø af kedsomhed, hvis det samme vers blev gentaget igen og igen. Der er også brug for en bro og et omkvæd, en lille ændring i rytmen eller en hel strygersektion. Ideen om at betragte lydene i et hus som en promenade går ud på at skabe en interessant og varieret lydoplevelse, som kan understøtte det visuelle.

Hvordan kan arkitekter arbejde opmærksomt og nuanceret med lyd og akustik?

IO: Man kunne begynde med at introducere lydoplevelse som et vigtigt element tidligt i arkitektuddannelserne. Det kunne eksempelvis indebære at lade de studerende arbejde med digital simulering, men også at give dem praktisk erfaring med lyd. I vores workshopforløb har vi bl.a. en øvelse, hvor man med lukkede øjne skal lytte sig frem til, hvilket materiale man står overfor, kun ved at høre resonansen af sin egen stemme mod væggen. Og det, der er interessant, er, at det kan man sagtens høre. Det ved vi bare ikke, før vi har oplevet det. Jeg tror, at erkendelser som disse vil betyde, at man får nogle arkitekter ud af det, som vil kunne tale med akustikere på en helt anden kvalificeret måde, end mange arkitekter kan i dag. Og samarbejdet vil måske blive lettere, fordi der så ville være en fælles sanselig oplevelse, før der skal tales om bygningsreglement, tal og værdier. Næste skridt er at tilbyde workshopformatet som et efteruddannelsestilbud for færdiguddannede arkitekter, som jo allerede forholder sig til akustik og de benspænd, som bygningsreglementet giver.

Hvilken arkitektur får man ud af en øget
lydbevidsthed hos arkitekterne?

IO: Forhåbentlig en arkitektur med en større variation af akustiske oplevelser, der enten kan tilbyde en pause eller en overraskelse ved at rive os ud af vores vante tankegang. Og måske denne klanglige variation også vil manifestere sig visuelt? Arkitektur, som er blevet til ud fra en fornyet lydbevidsthed, kunne også betyde, at man undgår en masse lydmæssig brandslukning, som skal afhjælpe akustiske problemer til sidst i en byggeproces. Man kunne måske ovenikøbet spare penge, hvis arkitekterne kunne forstå og forudse de lydmæssige forhold på et tidligt stadie. Måske kunne dette også åbne for nye måder at bygge huse på med dimensioner, rum og brug af materialer, der udsprang af lydoplevelser. Nogle gange skal der ikke så meget til, før man opnår en betydningsfuld ændring i et rums klang.