ANNONCE

Foreslået udvidelse af Bornholms Kunstmuseum af James Carpenter Design Associates. Visualisering fra bornholms-kunstmuseum.dk

Kai-Uwe Bergmann

Arkitekt og partner i BIG.

Dette er et svar på den kritik, Martin Keiding kommer med på Arkitekten.dk, hvor han nævner flere grunde til, hvorfor James Carpenters udvidelse af museet på Bornholm bør stoppes og erstattes af en ny konkurrence.

Jeg kan næsten ikke fatte, at de samme vildledende oplysninger, som har cirkuleret i over tre år nu, skal blive ved med at så tvivl om James Carpenters faglige evner og anseelse samt hele udvælgelsesproceduren og det arbejde, der er blevet gjort indtil nu på opfordring fra museet selv. Det virker ærlig talt, som om kritikken mest kommer fra arkitekter, som ikke engang bor på Bornholm, og som er fornærmede over, at de ikke selv blev valgt til opgaven. James har haft mange kontakter til Danmark, bl.a. var jeg selv involveret i hans kursus som underviser på Arkitektskolen i København i 2011 samt i hans modtagelse af en af Danmarks mest prestigefulde arkitekturpriser, VELUX-prisen, som også har givet ham lejlighed til at dele ud af sin designfilosofi på VELUX-symposiet i 2017.

Først og fremmest er James Carpenter en anerkendt kunstner, hvis arbejder er indkøbt af internationale museer; han er både arkitekt, bygningsingeniør og underviser på prestigefulde universiteter som University of Pennsylvania og Arkitektskolen i København, og han har før tegnet museumsudvidelser, bl.a. Tel Aviv-museet i Israel. Det har givet ham et indgående kendskab til de behov og udfordringer, museerne står med – både set fra kunstnernes, designernes og de besøgendes perspektiv. Hvad angår udvælgelsesproceduren for dette projekt eller et hvilket som helst andet projekt i Danmark, er der en lang række udbudsformer – ikke bare én. Nogle gange er konkurrencerne åbne for alle eller bare for nogle få. Andre gange er der tale om parallelopdrag eller egentlige bestillingsopgaver. De forskellige udbudsformer giver institutioner som Bornholms Kunstmuseum mulighed for at udvælge dem, der bedst kan levere det, der skal til for at løse deres udfordringer. Udpegelsen af James er styret og støttet af museets ledelse – derfor er det på tide, at den faglige kritik af udpegelsen stopper, og at man accepterer resultatet, så den energi, der er investeret indtil nu, kan komme videre. Alt andet vil rette søgelyset mod de kritiske arkitekter og udsætte dem for den samme granskning, hver gang de arbejder et andet sted end der, hvor de kommer fra.

For næsten tre år siden skrev jeg til Weekendavisen, hvor jeg forsvarede ham imod flere kritikere, som åbent udtalte, at da James Carpenter ikke var fra Bornholm, så ville han ikke være i stand til at skabe et design, der knyttede sig til øens unikke topografi og museets historiske betydning. Disse samme kritikere er danske arkitekter, der arbejder internationalt i lande, som de selv heller ikke er fra, og hvis historiske betydning er noget, de må tilegne sig igennem research og studier, fuldstændig ligesom James har gjort det igennem de årtier, han har rejst rundt i Danmark.

Jeg forventer, at Martin Keiding trykker min opbakning til James Carpenter på Arkitekten.dk, så vi kan få en bredere debat om, hvem der kan få lov at arbejde med Danmarks vigtige kulturelle klenodier.

 

Svar fra Martin Keiding

Der er i øjeblikket en løbende debat i Danmark om at antallet af arkitektkonkurrencer er dalende. Det gælder især, når vi taler offentligt ejede bygninger og landskaber. Min kommentar til den kommende udvidelse af Bornholms Museum handler om denne tendens og det foreliggende projekt, som det fremstår i miljørapporten.

Som jeg nævnte i mit indlæg, er Bornholms Kunstmuseum resultatet af en åben international konkurrence med 186 anonyme deltagere fra hele verden. Netop nu er man ved at opføre H.C. Andersens Hus af den japanske tegnestue Kengo Kuma and Associates i den berømte digters hjemby, Odense. Kengo Kumas projekt blev udpeget blandt 475 deltagere fra 57 lande. Men mindre kan også gøre det. I min kommentar henviser jeg til det nærliggende Hammershus Besøgscenter, som er resultatet af en anonym konkurrence med fem indbudte tegnestuer. Der har været en tendens til, at udenlandske arkitekter ikke inviteres i de indbudte konkurrencer. Det er selvfølgelig kritisabelt – ligesom at tendensen til slet ikke at udskrive konkurrencer overhovedet også er kritisabel.

Martin Keiding

Kai-Uwe Bergmann

Arkitekt og partner i BIG.

ANNONCE

English version

Expansion of Bornholms Museum of Art without a design competition – by Kai-Uwe Bergmann

I am writing in response to Martin Keiding’s critique published February 4 on Arkitekten.dk in which he drags up several reasons as to why James Carpenter’s expansion to the museum on Bornholm should be stopped and replaced with a new competition.

I cannot believe that these same arguments have now been circulating over three years spreading misinformation regarding James Carpenter’s professional acumen and standing in the profession as well as the selection process and work that has been done until now in Bornholm at the request of the museum itself. It really seems that the criticism is coming mostly from architects who don’t even live on Bornholm who feel chastised that they were not selected for this commission. James has had many previous interactions in Denmark where I personally was involved in his teaching assignment at KARCH in Copenhagen in 2011 as well as receiving one of Denmark’s most prestigious architectural prizes the VELUX Foundation Award which also has offered him to share his design philosophies via the Velux Symposium of 2017.

Most importantly, James Carpenter is an acknowledged artist whose works have been collected by international museums, he is an architect as well as structural engineer who teaches at prestigious universities, including University of Pennsylvania and KARCH in Copenhagen, and he has designed museum expansions in the past like the Tel Aviv Museum in Israel. This makes him intimately knowledgeable on the needs and challenges of museums – both from the artists and designers and visitors perspectives. Regarding the selection process for this project or any project in Denmark – there are a multitude of tendering mechanisms – not just one. Sometimes there are competitions that are open to all or just a few. Sometimes there are parallelopdrag or even direct commissions. These different forms of tendering offer institutions like the Bornholm Museum the chance to select the best one that offers them the results they feel best solve their challenges. James’ appointment has been directed and supported by the museum’s leadership – therefore it is time for the professional criticism of this appointment to stop and accept the results so that the energies that have been invested until now can move forward. Anything else would open up any of the architectural critics to this appointment the same scrutiny whereever they may be working where they are not from.

I wrote to Weekendavisen almost three years ago to the day defending him against several detractors who stated openly that since James Carpenter was not from Bornholm he would not know how to design to the island’s unique topography and the museum’s historical significance. These same detractors were and are Danish architects who work internationally in countries that they too are not from and whose historical significance is something they must also adapt to through research and study much like James has done in the decades he has been traveling through and to Denmark.

I challenge Martin Keiding to print my support for James Carpenter on Arkitekten.dk so that a fuller debate on who is considered appropriate to work on Denmark’s important cultural gems can be had.

Kai-Uwe Bergmann

 

Response from Martin Keiding

There is an ongoing debate in Denmark about the decreasing amount of architectural competitions. Particularly when discussing publicly owned buildings and landscapes. My comment on the upcoming extension to Bornholms Kunstmuseum is about this tendency and also the project presented with reference to the environmental impact assessment.

As I mentioned in my text, Bornholms Kunstmuseum is the result of an open international competition with 186 anonymous entries from all over the world. Just now the New H. C. Andersen House by the Japanese architect Kengo Kuma and Associates is under construction in the famous author’s hometown, Odense, on the Danish island of Funen. Mr. Kumas project was selected among 475 entries from 57 countries. However, it doesn’t have to be on that scale. In my comment I refer to the nearby Hammershus visitor centre – the result of an anonymous competition among five invited architectural firms. There has been a tendency in these restricted competitions not to invite architects from other countries to participate. This should of course be criticized – as well as the tendency not to organize competitions also should be criticized.

Martin Keiding