ANNONCE

Pumpestation Kalvebod Brygge. Tidlig visualisering fra 2018. Illustration: Gottlieb Paludan

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

Det forventes, at fremtidens danske klima om 100 år bl.a. vil betyde mere regn og flere ekstreme vejrhændelser. Ifølge Københavns Kommunes nyeste klimatilpasningsredegørelse fra november 2022 arbejder man med et forventet antal overfladeprojekter på ca. 254 som en del af udrulningen af Københavns Skybrudsplan fra 2012. Herudover anlægges også ledninger og tunneler. Det overordnede mål med skybrudsplanen er at beskytte byen mod oversvømmelser samt sikre en generel aflastning af kloaksystemet.(1) 

Københavns Kommune og HOFOR står for anlæg af skybruds­projekterne og udvikler kloakstrategier, som skal understøtte disse. Særlige masterplaner fungerer som rammesætning for projekter, der er vandteknisk forbundet. Masterplanerne tager udgangspunkt i planer for både skybrud og spildevand og skal samtidig sikre, at projekterne kobles til byens øvrige udvikling. Skybrudsplanen kvalificeres løbende, hvilket bl.a. kan betyde, at nye projekter opstår, og andre udgår eller konverteres til underjordiske anlæg. Den samlede indsats, i forbindelse med Københavns skybrudssikring, spænder fra den helt store skala med etableringen af flere underjordiske skybrudstunneler til adskillige overfladeprojekter, som bl.a. omfatter byrum og parker samt mindre vejbede, der skal håndtere lokal hverdagsregn i den lille skala. 

Skybrudstunnelerne skal være hovedvandvej for skybrudsvand, og indledningsvis skal de største af dem desuden fungere som underjordiske bassiner for at undgå overløb til havneområderne.(2) Der etableres i alt seks tunneler, hvoraf tre er undervejs, og tre er ibrugtaget. På Østerbro blev sidste etape af Strandboulevarden Skybrudstunnel indviet i marts 2022. Tunnelen, der strækker sig over 1 km, er fordelt på tre tunnelstræk, seks meter under jorden.(3) På overfladen omlægges dele af den tidligere flersporede vej til et nyt grønt parkstrøg med forsinkelsesbassiner. Et andet eksempel er den kommende Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, som skal lede skybrudsvand fra Frederiksberg og Vesterbro til en pumpestation, hvorfra det ledes ud i Københavns havn. Den del af pumpestationen, som ligger over jorden, tegnes af Gottlieb Paludan og inkluderer desuden en bearbejdning af det omkringliggende byrum.

Af skybrudsprojekter i byrumsskala (overfladeprojekter) har Københavns Kommune, ifølge førnævnte statusredegørelse fra 2022, igangsat 76, og heraf er 14 ibrugtaget. Det første klimatilpassede byrum blev anlagt i 2014 ved Tåsinge Plads, og siden fulgte bl.a. Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads (se Arkitektur DK 05/2012) samt Enghaveparken fra 2019, som Arkitekten tidligere har anmeldt (se Arkitekten 07/2020).

Teksten fortsætter

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

Noter

1) Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012
2) Københavns Kommunes Klimatilpasningsredegørelse 2021
3) HOFOR.dk
4) Aarhus med mere blåt, 2020
5) Aarhusvand.dk
6) Klimatilpasning.dk
7) Aarhus.dk

Udgivelse

Artiklen bliver bragt i Arkitekten 10/2022, der udkommer den 15. december

ANNONCE

Status over skybrudsprojekter 2022. Illustration: Københavns Kommune og HOFOR

Fælles for flere nye og kommende overfladeprojekter er etableringen af naturligt udformede forsinkelsesbassiner eller regnvandssøer med permanent vandspejl, hvormed vandhåndteringen således bliver et konstant landskabeligt element. Derudover anvendes relativt få materialetyper samt underspillede indgreb, som indordner sig efter det eksisterende. Dette ses eksempelvis i Sydhavnen i København, hvor et kommende sammenhængende byrumsforløb ved Karens Minde Kulturhus er undervejs og snart forventes færdiganlagt. Et nyt, gennemgående stisystem i gule teglklinker løber fra Sjælør Boulevard i nord, mellem eksisterende træer til pladsen omkring kulturhuset og den fredede dansepavillon. Teglbelægningen skal efter planen også fungere som åben vandrende og lede regnvand over en risleeng ud i en nyetableret regnvandssø, hvorfra det udledes i Kalveboderne. Anlægget skal modtage vand fra nærområdet og har et magasineringsvolumen på ca. 15.000 m3.

Teksten fortsætter

Fakta

Karens Minde Aksen
2450 København SV
Landskabsarkitekt: Schønherr
Bygherre: Københavns Kommune og HOFOR
Ingeniør: WSP
Øvrige samarbejdspartnere: Vida Local
Under anlæggelse

Situationsplan Karens Minde Aksen. Tegning: Schønherr

Kig fra regnvandssø mod risleeng og kulturhus. Foto: Pernille Scheuer

Der findes yderligere eksempler på byrum af nyere dato, som ved hjælp af få elementer og materialer håndterer regnvand og muliggør brug både i tilfælde af større mængder og ingen regn. Dette ses bl.a. i en lommepark i Ørestad Syd, hvor små, støbte plateauer af beton er placeret spredt omkring et centralt afløb. Selve den vandopsamlende del af byrummet kan således stadig bruges til ophold, selv når det fyldes med vand. Denne mulighed er også til stede i Remiseparken på Amager, hvor et gangsystem af hævede riste muliggør ophold over den regnvandsgrøft, som løber langs parkens vestlige kant. Grøften skal opbevare og forsinke regnvand fra områder uden for parken.

Teksten fortsætter

Mellemrummet af BOGL fra 2020. Foto: Pernille Scheuer

Remiseparken af BOGL fra 2020. Foto: Pernille Scheuer

Der findes også eksempler på byrum med dobbeltfunktioner, hvor regnvandshåndtering og ophold eller idrætsaktiviteter foregår samme sted. Kulgraven fra 2022 er et nyanlagt byrum syd for Kulbanevej i Valby, der fungerer som kombineret skaterpark og skybrudssikring. Her håndteres skybrudsregn i et betonbassin, der kan rumme 1500 m3 vand. På de beplantede arealer imellem det kuperede betonlandskab kan hverdagsregn nedsive med et overløb til bassinet. Byrummet er en del af det større parkanlæg, Kulbaneparken, som strækker sig over 1 km og er placeret oven på Ringstedbanens tunneldæk.

Teksten fortsætter

Fakta

Kulbaneparken
Kulbanevej, 2500 Valby
Landskabsarkitekt: BOGL
Bygherre: Københavns Kommune og Områdefornyelsen Kulbanekvarteret
Ingeniør: WSP
Anlagt: 2022

Tværsnit 1:200. Plan Kulgraven 1:1000. Tegning: BOGL

Kulgraven, regnvandsbassin og skaterpark. Foto: Pernille Scheuer

I Aarhus Kommune håndteres skybrudssikring på baggrund af en formuleret klimatilpasningsstrategi,(4) som bl.a. indeholder principper om synlig regnvandshåndtering integreret i rekreative løsninger. Generelt foretages klimatilpasningstiltag i kommunen oftest i forbindelse med andre tiltag som kloaksanering, byudvikling og lignende. Aarhus Kommune er med sin lave beliggenhed særligt udsat for oversvømmelse, og et af kommunens første eksempler på skybrudssikring er sluseanlægget fra 2017, som regulerer vandstanden i Aarhus Å. Slusen er placeret på havnen ved åens udløb og beskytter den indre del af midtbyen.

I og omkring Aarhus findes flere eksempler på håndtering af regnvand på terræn i form af regnvandssøer eller lavninger og grøfter, som en del af et rekreativt byrum eller område. Dette ses bl.a. i et boligkvarter uden for Aarhus, hvor en udbygning af midterrabatten på Risvang Allé dels regulerer trafikken, men også fungerer som kombineret beplantet opholdsareal og regnvandsbassin på terræn. Udgangspunktet for tilpasningen har været at adskille spildevand og regnvand.(5) I første etape af byudviklingsprojektet NYE fra 2021 er en gruppe boligklynger organiseret omkring en centralt placeret regnvandssø, som ud over at opsamle regnvand desuden leder det gennem et renseværk og videre ud til beboerne som brugsvand i toiletter og vaskemaskiner.

En ny bypark ved MarselisborgCentret i Aarhus fra 2021 er et andet eksempel på regnvandshåndtering på terræn, som kombinerer klimatilpasning med yderligere funktioner. Som landets første klimatilpassede rehabiliteringspark er den, ifølge Aarhus Vand, en del af en overordnet strategi om at sammenkoble bynatur, sundhed og klimatilpasning.(6) (Marselisborg lukkede som hospital i 2001, og bygningerne fungerer i dag som center for rehabilitering). Regnvand håndteres i en kombination af nedgravede rør og åbne vandrender, flere lavninger til nedsivning og en regnvandssø. En brygge langs søen og snoede stier skal give mulighed for ophold og bevægelse.

Der kan skelnes mellem begreberne hverdagsregn og ekstremregn, men i alle tilfælde handler skybrudssikringen af de større byer grundlæggende om at forsinke, lede og fordele stigende mængder vand, både oppe- og nedefrakommende, på en sådan måde at der i samme bevægelse opnås et områdeløft og et forbedret byrum eller rekreativt område. At synliggøre regnvandet og betragte det, så vidt muligt, som en ressource. På trods af tydelige indikationer ved vi ikke med sikkerhed, hvordan fremtidens vejrforhold præcis kommer til at udspille sig. Begrebet klimatilpasning gælder nemlig ikke kun håndtering af skybrudsregn, men også temperaturstigninger og perioder med ekstrem tørke, hvilket stiller andre, men mindst lige så vigtige krav til kommende byrum.

Fakta

SPARK – MarselisborgCentret
Skanderborgvej 9a, 8000 Aarhus
Landskabsarkitekt: Kristine Jensen Landskab & Arkitektur
Bygherre: MarselisborgCentret, Aarhus Kommune, Region Midtjylland og Aarhus Vand
Ingeniør: Niras
Anlagt: 2021

Situationsplan 1:2000. Tegning: Kristine Jensen Landskab & Arkitektur

Vandforhold. Illustration: Kristine Jensen Landskab & Arkitektur