Akademisk Arkitektforening

Optagelses- og kvalifikationsnævnOPTAG AF ANSØGERE MED ANDEN UDDANNELSESBAGGRUND END ARKITEKT


Vejledning om bedømmelse og optagelse gennem Akademisk Arkitektforenings Optagelses- og Kvalifikationsnævn.


Gældende fra 1. maj 2014


Akademisk Arkitektforenings medlemmer er uddannede arkitekter. I Danmark er arkitektuddannelsen fra statens to arkitektskoler omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (Kvalifikationsdirektivet). Kvalifikationsdirektivets artikel 46.

Arkitekter med afgang fra en af statens to arkitektskoler opfylder dermed formelt Kvalifikationsdirektivet og kan blive medlem af Akademisk Arkitektforening uden yderligere krav. Det samme gælder EU-anerkendte internationalt uddannede.

I Akademisk Arkitektforenings (AA) love § 2 stk. 2 og 3 er det endvidere bestemt, at ansøgere der ikke er omfattet af Kvalifikationsdirektivet, men som har en beslægtet uddannelse, kan søge om optagelse gennem foreningens Optagelses- og Kvalifikationsnævn. Det kan eksempelvis være bygningskonstruktører eller kandidater fra Aalborg Universitet, 'Arkitektur & Design', der med et indsendt portfolio-materiale får bedømt deres arkitektkompetencer af nævnets fagpersoner og ad denne vej kan opnå medlemskab og ret til titlen 'arkitekt MAA'. 

Bedømmelsen sker med grundlag i EU-direktivets 11 punkter, som arkitektuddannede skal opfylde ved afgang, og som Optagelses- og Kvalifikationsnævnet derfor naturligt tager udgansgpunkt i ved sine bedømmelser. Som en yderligere nuancering af de 11 punkter har nævnet som arbejdsredskab udarbejdet skærpede bedømmelseskriterier, som tilgodeser fagets bredde og ikke alene det traditionelle, værkbundne produkt.

Optagelses- og Kvalifikationsnævnet vurderer og optager hvert år et antal ansøgere, som ikke er omfattet af EU's Kvalifikationsdirektiv, men hvis faglige baggrund og arbejder berettiger til en bedømmelse af deres arkitektfaglige kvalifikationer. Disse bedømmelser sker ved siden af det gængse optag af ansøgere med en anerkendt arkitektuddannelse.


Bedømmelseskriterier
A
nsøger vil blive bedømt på sin kunstnerisk-kreative tilgang til arkitektfaget og generelt på sin arkitektfaglige formåen i henhold til Kvalifikationsdirektivets artikel 46.

Med udgangspunkt i EU’s standard for arkitektfaglige kvalifikationer og læringsmålene for de danske akademiske arkitektuddannelser vil Optagelses- og Kvalifikationsnævnet som grundlag for sin bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer forholde sig til om det gennem ansøgerens uddannelse og faglige virke kan dokumenteres:


- at ansøgeren kan bidrage professionelt til udvikling af arkitektur forstået som de æstetisk formede fysiske rammer om menneskers offentlige og private liv, skabt i respekt for menneskelige behov. 


- at ansøgeren i sit arkitektfaglige virke er i stand til at inddrage helheden af etiske, æstetiske, funktionelle, kulturelle, teknologiske, økonomiske, miljø- og samfundsmæssige betingelser.


- at ansøgeren behersker specifikke arkitektfaglige metoder, redskaber og kommunikationsformer samt mestrer generelle arkitektfaglige færdigheder, herunder evnen til at formgive og/eller vurdere arkitektonisk kvalitet.


- at ansøgeren besidder en analytisk og metodisk tilgang, der demonstrerer udviklingsprocessen fra idé/behov/skitse frem til færdigt resultat. Ansøgeren er desuden, gennem helhedstænkning, i stand til at se muligheder og omsætte disse til proces og/eller fysisk form.  


- at ansøgeren har en reflekteret, operationel viden om arkitekturens historie og teorier samt kendskab til relaterede kunstarter, teknologier, humaniora og viden om konstruktion, materialer, byggeteknik og projektudførelse. 


- at ansøgeren er i stand til at tilrettelægge og styre arbejds- og udviklingsprocesser, og påtage sig et professionelt arkitektfagligt ansvar i tværfagligt samarbejde.


- at ansøgeren kan tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Bedømmelsesmateriale
Det materiale der fremlægges for nævnet, skal dokumentere ansøgerens faglige kvalifikationer inden for det eller de arkitektfaglige områder, ansøgeren har beskæftiget sig med. Ansøgerens faglige kvalifikationer skal dokumenteres gennem skriftlig ansøgning og ved eksempler på den faglige produktion opnået gennem praksis eller andet relevant virke efter den teoretiske uddannelse.


Bedømmelsesmaterialet stiles til ’Arkitektforeningens Optagelses- og Kvalifikationsnævn’ og skal indeholde:

Personlige oplysninger


- Oplysninger om ansøgerens navn, adresse og fødselsdato. 
- Oplysninger om ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund, skolegang, faglige uddannelse, eventuelle håndværksmæssige praksis og evt. videregående uddannelse. 
- Studier og eksaminer fra videregående uddannelser skal dokumenteres. Hvis studierne ikke er gennemført, skal årsagen anføres. 
- Oplysninger om ansættelse relateret til arkitektfaget.Dokumentation for ansættelse eller anden beskæftigelse som arkitekt kan vedlægges, mens anbefalinger ikke vil indgå i nævnets vurdering. Dog kan henvises til referencepersoner.

Fagligt indhold


- Arbejder udført for eller i samarbejde med andre kan indgå i bedømmelsesmaterialet, såfremt ansøgerens personlige andel i disse dokumenteres. 
- Ansøgeren skal i sit materiale demonstrere og dokumentere sine egne opnåede kvalifikationer og arkitektoniske tilgang. 
- Materialet kan omfatte såvel realiserede som ikke realiserede projekter, eksempelvis kan konkurrenceprojekter fremlægges. 
- Minimum 3 projekter eller andre repræsentative produktioner præsenteres i en relevant, valgfri, helst digital fremlæggelsesform og i A4 eller A3-format - gerne med skitser, publikationer, animationer, fotografier el.lign. Det skal motiveres, hvorfor netop disse projekter er udvalgt til at repræsentere ansøgerens faglige produktion. Det samlede ansøger materiale skal dog have et rimeligt og håndterbart omfang.
- Ansøgningsmateriale, der ikke primært består af tegningsmateriale, f. eks. bøger, rapporter, beskrivelse af fagligt relateret administrativt arbejde eller -undervisningserfaring skal fremsendes i en sådan form, at der kan foretages en bedømmelse af materialet.Optagelses- og Kvalifikationsnævnet beder desuden om en kort motivation for, hvorfor ansøger ønsker optagelse i Akademisk Arkitektforening.

Optagelses- og Kvalifikationsnævnet forbeholder sig ret til at indhente supplerende materiale og oplysninger fra ansøger som led i behandlingen af den enkelte ansøgning.

Bedømmelsesterminer
Nævnet bedømmer løbende indkomne ansøgninger.
Oplysninger om mødedatoer fås ved henvendelse til Arkitektforeningens sekretariat.
For at sikre behandling på disse møder må ansøgningen være Arkitektforeningens sekretariat i hænde senest 1 måned før mødedatoen.

Gebyr
For såvel ansøgere, der ønsker optagelse i Akademisk Arkitektforening, skal der inden bedømmelsen foretages, betales hvad der svarer til 1 kvartals medlemskab for at ansøge om medlemskab.

Afvisning
Såfremt bedømmelse af en ansøgning er negativ, kan der tidligst ansøges igen efter 3 år.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Akademisk Arkitektforening
Åbenrå 34
1124 København K
T: +45 30 85 90 00
E: mail@arkitektforeningen.dk
W: www arkitektforeningen.dk


Nævnets medlemmer:
Anne Beim - leder (2016-2019)
Professor, Ph.D ved KADK

Bjarne Rieckmann (2014-2017)
Stadsarkitekt, Rødovre Kommune

Dan Ljungar (2016-2019)
Indehaver, Bonde & Ljungar arkitekter

Lars Henriksen (2014-2017)
Fhv. lektor ved Arkitektskolen Aarhus

Lene Nepper Larsen (2014-2017)
Projektdirektør Rambøll

Marcelle Meier (2015-2018)
Restaureringsarkitekt, KPF arkitekter

Pernille Schyum Poulsen (2015-2018)
Partner, Tegnestuen Vandkunsten

Læs om optagelseskriteriernes modernisering i interview med nævnets leder, Anne Beim:
http://arkitektforeningen.dk/artikel/nyheder/arkitektforeningens-optagelsesregler-moderniseret