Akademisk Arkitektforening

Høring over forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Akademisk Arkitektforening takker for det tilsendte materiale, og for muligheden for at afgive høringssvar herom.

Helt overordnet mener Akademisk Arkitektforening af de danske kyststrækninger, hører til nogle af Danmarks mest sårbare naturområder. Derfor er det af afgørende betydning, at de åbne kyststrækninger friholdes for nye anlæg og byggerier, og at den nuværende frie og lige adgang til strandene bevares.

Arkitektforeningen er dog åben over for, at der ikke alle steder behøver at være en 300-meters forbudszone. Nogle steder er der behov for mindre - nogle steder mere. Forbudszonerne kunne med fordel vurderes individuelt på anbefaling af kommunerne selv, og derefter vedtages centralt.

Akademisk Arkitektforening bakker desuden op om sigtet om at sikre større gennemsigtighed i reglerne, herunder at det bliver klart, hvad der ikke kræver dispensation.

Bemærkninger til lovforslagets indhold

Ad 2.8.3 Lempelse af muligheden for dispensation
Arkitektforeningen anbefaler, at der indføres i bemærkningerne en opfordring til at tage tidligere ansøgninger om dispensation med i vurderingen, når en ny dispensationsansøgning behandles. Det skal være med til at sikre, at der ikke bliver bygget adskillelige udhuse, skurer eller pavilloner, som enkeltvis ikke skæmmer landskabet, men som i en helhed kan skæmme det landskabelige udtryk.

Ad 2.9.2 Lempelse af muligheden for at få dispensation –krav om tilknytning til eksisterende anlæg og lokalplanpligt for visse anlæg og byggerier.

Arkitektforeningen er glade for at se, at der i bemærkningerne ligges op til at al bebyggelse, skal opføres, så det falder ind i den omkringliggende natur. Vi opfordrer til, at der i bemærkningerne ligeledes indskrives at ny bebyggelse, skal tage udgangspunkt i den enkelte kommunens arkitekturpolitik.

Ad 2.10.2 Lempelse af muligheden for at få dispensation
Arkitektforeningen er enige i, at turismevirksomheder skal have bedre muligheder for at kunne opføre mindre anlæg på deres ejendom. Vi opfordrer dog ministeriet til at være meget varsom og sikre, at lempelsen ikke åbner op for at selv den mindste iskiosk, kan få dispensation til at anlægge en tennisbane. Vi anbefaler, at der indskrives i bemærkningerne, at turistvirksomhedens ansøgte udvidelse, skal være i direkte relation til virksomhedens hovedaktivitet. Således at campingpladser kan få en swimmingpool, men iskiosker maksimalt kan få borde-og-bænkesæt. Det er vigtigt, at være opmærksom på at dispensationsafgørelser kan danne præcedens. Det anbefales derfor ligeledes, at der indskrive i bemærkningerne, at dispensationerne ikke er præcedensdannende.

Afsluttende
Akademisk Arkitektforening står til rådighed med uddybende kommentarer og rådgivning i arkitektfaglige spørgsmål i forbindelse med denne høring over lovforslag om lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Med venlig hilsen
Jesper Pagh
Direktør
Akademisk Arkitektforening

 

 

 

 

Kommentarer