Akademisk Arkitektforening

Anbefalinger til fremtidens solcelleudbygningArkitektforeningen har sendt en række forslag til Klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard (R), der skal være med til at sikre en stabil fremtidig solcelleudbygning.


I slutningen af 2011 kom der for alvor vækst i markedet for privates køb af solceller. Stigningen i solcellekapaciteten har gennem hele 2012 været høj og inden årets udgang, ser det ud til, at der er installeret 200 MW solceller, som årligt kan spare køb af omkring 160 mio. kWh el. Foruden at være et væsentligt bidrag til at nå målene om en fossilfri fremtid har udbygningen også vist sig at være en effektiv måde at sætte gang i det private forbrug og beskæftigelsen.

Succeshistorien om privates investeringer i solceller vidner om en stor folkelig interesse i at bidrage til at nedbringe forbruget af fossile brændstoffer. De nuværende rammebetingelser med nettoafregningsordningen som omdrejningspunkt har således været med til at sparke markedet for solceller i gang og samtidig udgjort det nødvendige incitament, til at få borgerne til at investere i at gøre deres boliger mere bæredygtige.

I tillæg til solcellers bidrag til omstillingen til CO2-fri energi har undersøgelser vist, at solcelleinvesteringen i sig selv har ført til, at boligejerne nedsætter deres elforbrug med mere end 10 % alene på grund af den fornyede interesse for energiforbruget, der følger med investeringen. Nettomålerordningen har i sig selv vist sig som et meget stærkt incitament hos forbrugerne, som nu igen aflæser deres målere og følger med i forbrugets udvikling.

Arkitektforeningen mener, at det er vigtigt at en ændring af nettomålerordningen tilrettelægges på sådan en måde, at den nuværende opbygning af solcellemarkedet ikke bremses. Det er derfor vigtigt at en justering af rammerne for privates investeringer i solceller og andre VE-teknologier sker på en sådan måde, at forbrugere kan have tillid til, at det økonomiske grundlag for deres investering i dag ikke er væk i morgen, og at virksomheder kan opbygge kapacitet og kompetencer uden risiko for, at væsentlige ændringer i rammebetingelserne undergraver deres investeringer. Endvidere finder Arkitektforeningen det rimeligt, at energiselskaberne fremover udnytter deres mulighed for at få betaling for at stille el-nettet til rådighed, således at deres kunder ikke skal betale for solcelleejernes belastning af nettet.

Samtidig mener Arkitektforeningen også, at det er vigtigt at ministeriet er opmærksom på, at solcelleanlæg ikke er den eneste form for VEteknologi som kan medvirke til at nedsætte energiforbruget og udslippet af drivhusgasser. Der findes således en lang række af andre VE-løsninger som også vil have en positiv effekt på energiforbruget i bygningsmassen.

Arkitektforeningen vil gerne pege på fem forhold, som er vigtige for, at vi i Danmark også fremover kan være i front på vejen mod en fremtid med 100 % vedvarende energi, bl.a. baseret på solceller:

Fradrag for rådgivning
Arkitektforeningen arbejder for at sikre de bedste vilkår for kvaliteten af vores fælles byer, bygninger og miljø. Med den massive udbygning af solcelleanlæg der er sket i løbet af 2012, er der en reel fare for at den danske bygningsmasses kvaliteter sættes over styr. Der findes ikke nogen overordnet skabelon for hvordan solcelleanlæg opsættes mest hensigtsmæssigt, og derfor mener Arkitektforeningen, at der i tillæg til en justering af nettomålerordningen er brug for en ordning hvor borgere kan få fradrag for arkitektfaglig rådgivning i forbindelse med opsættelse af solcelleanlæg. Endvidere er det vigtigt at der opstilles nogle overordnede retningslinjer for opstilling af solceller således at bygningernes fremtoning og arkitektoniske udtryk bevares.

Integrerede solceller
Ved ændringen af nettomålerordningen er det vigtigt, at bygningsintegrerede anlæg og byggematerialeintegrerede anlæg tilgodeses, mindst med en skattemæssig ligestilling. Den massive udbygning af solcelleanlæg i 2012 har sat sit markante præg på den danske bygningskultur, og det er vigtigt at den fremtidige opsætning af solcelleanlæg i højere grad indpasses i forhold til bygningernes arkitektoniske udtryk og historie. Derfor mener Arkitektforeningen, at det er vigtigt at bygningsintegrerede anlæg og anlæg integreret i byggematerialer i højere grad fremmes i den fremtidige opbygning af solcellekapaciteten i Danmark.

Gør det nemmere at få etageboligerne med
Nettoafregningsordningen er vanskelig at benytte i etageejendomme til dækning af mere end det fælles elforbrug. Dermed er en stor del af befolkningen reelt afskåret fra at investere i solceller. Det er ekstra ærgerligt, fordi borgerne i de store byer traditionelt er meget positivt indstillede overfor miljø og klimabevarende tiltag. Ved den fremtidige justering af rammerne for privates investeringer i VE-teknologi, mener Arkitektforeningen, at man bør man sikre, at det store potentiale for VE-investeringer i etageejendomme får mulighed for at blive realiseret.

Lokal produktion af VE er en energibesparelse
I kombination med andre teknologier som f.eks. varmepumper og solvarme leverer solcellerne ydermere et godt og billigt alternativ til oliefyret udenfor de kollektive forsyningsområder. Når der opsættes VE-anlæg på bygninger, falder behovet for at tilføre bygningen energi udefra. I den henseende kan VE-anlæg på bygninger sammenlignes med efterisolering, skift til energivenlige apparater og skift af opvarmningskilde. Den måde at betragte decentral VE-teknologi på er også afspejlet i bygningsreglementet og i betingelserne for opfyldelse af energiselskabernes energispareforpligtelse, hvor VE-teknologi i bygninger betragtes som en energibesparelse.
Det er en energibesparelse i bygningsmassen, som i kombination med andre teknologier såsom f.eks. varmepumper og solvarme, er vigtig hvis Danmark skal nå i mål med sine ambitiøse klima- og energimål. Ydermere er disse former for VE-teknologier et godt og billigt alternativ for bygninger og boliger uden for de kollektive forsyningsområder.

Nettoafregningsordningen
Nettoafregningsordningen har indtil nu været motoren i den private udbygning af solcellekapaciteten. Uden nettoafregningsordningen er det rimeligt at tro, at markedet for private investeringer i bedste fald vil blive bremset og i værste fald gå helt i stå. En så brat opbremsning af et marked i sin vorden, vil både hos boligejere og virksomheder, skabe en usikkerhed og uvilje til at involvere sig i VE-området fremover. Denne usikkerhed er det meget vigtigt at ministeriet tager seriøst i forhold til fremme af den fremtidige udbygning af VE-teknologi i bygningsmassen.

Kommentarer