Akademisk Arkitektforening

Comeback til almene boligerI 2011 nedsatte Arkitektforeningen task forcen Kvalitet i almene boliger. Task forcen skulle formulere foreningens politik på området og komme med forslag til, hvordan politikken kunne udmøntes i konkrete projekter.  Her er et uddrag af task forcens indstillinger og forslag til konkrete projekter, som Arkitektforeningen kan sætte i gang.

 
Task forcen anbefaler, at der arbejdes aktivt for at placere de almene boligbebyggelser i en central rolle indenfor dansk arkitektur og planlægning. Det skal igen være prestigefyldt for arkitekter og planlæggere at arbejde med almene boligbebyggelser:

”Vi håber på, at de almene boliger får et comeback blandt arkitekter. Det er der et stort behov for”, siger leder af task forcen arkitekt MAA Bente Melgaard og fortsætter: ”De almene boliger har brug for et løft, og vi kan som arkitekter sparke ind med mange ting på forskellige planer.”

Task forcen fremhæver, at mange af de renoveringer der er blevet foretaget gennem tiden har været for dårlige. Billige materialer har vist sig at være meget dyre på lang sigt, fordi de har haft en kort levetid. Fremtidens almene boligområder skal rumme de bedste arkitektoniske og miljømæssige projekter. Og så er det vigtigt at få de almene boliger bedre integreret med resten af byen:

”Tit ligger de almene boliger udenfor byen som selvstændige øer. Det gælder om at integrere dem med resten af byen for eksempel ved at blande forskellige typer boliger, så almene boliger ligger side om side med ejer- og andelsboliger og er koblet op på resten af byen omkring dem gennem infrastruktur, forskellige tilbud om fritidsaktiviteter, skoler og erhvervsliv”, siger Bente Melgaard.

Her en oversigt over task forcens faglige anbefalinger:

Mere arkitektonisk kvalitet i de almene boligbebyggelser 
I både de enkelte boliger og bygninger såvel som i bebyggelsernes eksteriør, hvor den trafikale struktur, fællesrum og uderum ofte er afgørende for den samlede oplevelse af bebyggelserne.

Bedre integrering af de almene boligbebyggelser i de omgivende byområder
Der skal gennemføres indsatser med henblik på at sikre, at bebyggelserne ikke bliver socialt, fysisk og kulturelt isoleret og marginaliseret. Der skal således gøres op med forhold, der får bebyggelserne til at fremstå som isolerede ’øer’, afskåret fra den øvrige by og det øvrige samfund.

Mere variation i almene boligbebyggelser
Inden for både nybyggeri og renovering skal der udvikles en palet af løsningstyper, der rummer forskellige kvaliteter og forskellige forestillinger om det liv, der skal udfolde sig i bebyggelsen. Bebyggelsernes bymæssige og landskabelige kontekst og den beboermæssige diversitet skal afspejles i en mangfoldighed af løsninger og tage udgangspunkt i den specifikke kontekst.

Monofunktionalitet skal ikke være et ideal i almene boligbebyggelser
Det skal tilstræbes at udfordre den monofunktionelle opbygning, der præger mange af efterkrigstidens almene boligbebyggelser. Det skal ske med blik for de kvaliteter (ren luft, fredelige omgivelser og rekreative kvaliteter), der oprindeligt var målet med de monofunktionelle bebyggelser og med blik for de barrierer, der kan være mod at blande forskellige funktioner og ejerformer.

Almene boligbebyggelser som udviklingsmotor for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.
Der skal udvikles forsøg, der udfordrer de særlige problemer og potentialer, der er i bebyggelserne. Det skal ske uden økonomisk risiko for beboerne i de enkelte bebyggelser.

Nyt blik på beboerdemokratiets muligheder i fremtiden
Beboerdemokratiet er afgørende for en bæredygtig udvikling af almene boligbebyggelser, og det er vigtigt at skabe et beboerdemokrati, der fungerer. Der er behov for løbende udvikling af de demokratiske processer med henblik på at sikre langsigtede holdbare løsninger.

Er billige løsninger dyrere?
I forbindelse med udregning af i anlægsomkostninger skal der findes nye finansierings- og beregningsmodeller, der sikrer, at udgifter til vedligeholdelse og drift af bebyggelser indregnes. Derved bliver der skabt langtidsholdbare løsninger til glæde for beboerne

Task forcen er også kommet med konkrete ideer til, hvordan Arkitektforeningen skal agere politisk for at opnå målsætningen. Her er et uddrag af deres ideer:

Arkitektforeningen skal arbejde for, at få kommunerne til at:
-være mere generøse med kvoterne som et middel til at sikre byens positive udvikling
-planlægge for blandede byområder ved at stille krav til funktionsblanding
-skærpe miljø- og energikravene til det almene byggeri
-fastholde høje krav til kvaliteten af rummene mellem husene, herunder krav om naturindhold/biofaktor

Arkitektforeningen skal arbejde for, at få bygherrerne til at:
-indgå i partnerskaber der kan sikre funktionsdiversiteten, blandede ejerformer og blandede funktioner
-være mere visionære i forhold til løsningsmuligheder
-fokusere på at købe god og tilstrækkelig rådgivning for at spare penge efterfølgende
-lægge vægt på valg af rådgivere, som respekterer det beboerdemokratiske system
-fastholde høje krav til kvaliteten af rummene mellem husene, herunder naturindhold/biofaktor

Arkitektforeningen skal arbejde for at få staten til at:
-udarbejde nye regler for Landsbyggefonden i forhold til finansiering af miljø- og energirenoveringsprojekter
-afskaffe rammebeløbet og i stedet indføre max grænser for huslejeniveauer for det almene byggeri.
-stoppe stigmatiseringen af områderne og afskaffe begrebet ghetto om almene boligbebyggelser
-afsætte forsøgs- og udviklingsmidler i stil med Realdanias forstadskonkurrencer og sikre, at der afsættes midler til kvalitetsmålinger
-sikre forskning og evaluering på forskningsinstitutionerne i samarbejde med praksis
-iværksætte PhD’er på skolerne, på forskningsinstitutionerne og i erhvervet
-få ændret EU's udbudsdirektiv, så det kommunikerer enklere og i øvrigt sikre, at det overholdes

Arkitektforeningen skal arbejde for at:
-påvirke kommuner, bygherrer, stat og andre organisationer, så målsætningen fast-holdes, og målene kan nås
-nybyggeri og renovering af den almene boligsektor igen behandles som et af fagets væsentligste arbejdsopgaver
-arkitekterne kan blive uddannet/efteruddannet inden for rådgiverydelser i for¬hold til bygherre og boligorganisationer
-arkitekternes uddannelse/efteruddannelse sikrer dem kvalificeret viden om bæredygtig planlægning og byggeri
-sikre at arkitekterne kan blive uddannet/efteruddannet inden for processer / beboerdemokrati
-arrangere sommerskole om den almene sektors potentialer som frontløber for urban arkitektonisk og miljømæssig kvalitet

Endelig foreslår task forcen en række aktiviteter, som Arkitektforeningen kan sætte i gang. Her er tre eksempler:
-Arkitektkonkurrence om fremtidens almene boliger
-Arkitekturpris: Årets almene bolig
-Etablering af et fagligt, digitalt netværk KiAB (Kvalitet i Almene Boligsektor)

Task Forcen bestod af:
Bente Melgaard, leder, bestyrelsens repræsentant, Aarhus
Claus Bech-Danielsen, professor, SBi, København
Torben Gade, GBL gruppen for by & landskabsplanlægning, Kolding
Martin Krogh, ADEPT, København
Michael Larsen, Vejle Kommune, Vejle
Christina Olsen, Ketner Olsen arkitekter, Esbjerg
Karin Thuesen Pedersen, COWI A/S, Aalborg
Rie Øhlenschlæger, AplusB, Aarhus
Annette Blegvad, Arkitektforeningen, sekretær

Om task forces
Hvert år udvælger Arkitektforeningen nogle områder, som foreningen sætter fokus på. Arkitektforeningen  nedsætter en task force, som arbejder med emnet over tre måneder og kommer med anbefalinger til, hvordan Arkitektforeningen kan fremme området politisk.

Task forcen består af arkitekter og eksperter, som har viden og interesse for området. I 2012 bliver indsatsområdet hverdagsarkitektur.

Læs mere

 

Foto: Dreng spiller fordbold ved Globus 1 i Gellerupparken, Aarhus
Kommentarer