Akademisk Arkitektforening

?/!: Ida Auken


Arkitektforeningen har sat miljøminister Ida Auken (tidl. SF, nu R) stævne til en snak om planlov, miljø og bæredygtighed.

Af: Cæcilie Skovmand, kommunikationsrådgiver

Hvordan vil du arbejde for, at Planloven bliver mindre bureaukratisk og et bedre værktøj at arbejde med?
”Grundlæggende synes jeg, at Planloven er en god og vigtig lov. Planloven har været med til at skabe nogle relativt tætte byer med en klar afgrænsning til det åbne land. Når det er sagt, så er det klart, at man løbende må vurdere, hvornår der er behov for at ændre en lov. Jeg vil nu se på de ændringer, som den forrige regering gennemførte i foråret 2011 med ’Danmark i Balance’, og nøje overveje, i hvilket omfang de skal rulles tilbage. Vi skal også blive bedre til at lave bæredygtige byer og satse på bykvalitet, og det skal vi hjælpe kommunerne med at gennemføre. Jeg har allerede sendt et lovforslag om ’klimalokalplaner’ i høring. Forslaget vil gøre det muligt for kommunerne at lægge vægt på klimatilpasnings- og forureningsmæssige hensyn, når de udarbejder deres lokalplaner. Det er en mulighed, som har været efterspurgt af kommunerne, og de får nu et konkret redskab, som de kan bruge i deres arbejde med lokalplaner fremover”.

Hvordan vil du arbejde for, at regeringens ambitioner om forøgelse af antallet af vindmøller realiseres på bedste vis – med respekt for omgivelserne?
”Vi har i regeringen en ambition om, at vi i 2020 skal dække halvdelen af vores elforbrug med vindkraft. For at nå målet skal der være et tæt samarbejde med kommunerne, som er en væsentlig medspiller. For at kunne realisere vores ambitiøse mål skal vi finde flere arealer, hvor møllerne kan stå. Derfor har jeg igangsat en arbejdsgruppe, hvor vi blandt andet ser på, om kommunernes muligheder for at sætte møller op er tilstrækkelige. Det er vigtigt, vi får planlagt områder til flere vindmøller over hele landet, men det er altså også et krav, at det sker med respekt for naboer, landskabet og naturen”.

Hvordan vil du sikre, at flere kommuner i fremtiden vil udvikle arkitekturpolitikker?
”Selve arkitekturpolitikken er kulturministerens område, men byplanlægning er i høj grad også en arkitektopgave, så jeg vil opfordre til, at det arkitektoniske i høj grad indgår i kommunernes planlægning. Det er vigtigt, at der er arkitektonisk kvalitet i byerne, så borgerne får gode oplevelser. Vi ved jo, at det betyder meget for borgerne, at byerne er indrettet på en fornuftig måde, og at der er smukke omgivelser. Vi skal satse på bæredygtige bebyggelser, hvor alt fra kloakker, vandafledning og afstand til børneinstitutioner og offentlige transportmidler er tænkt ind i planlægningen”.

Hvordan vil du sikre tværministerielt samarbejde med fx Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter?
”Regeringen er meget optaget af, at der skal være et tæt samarbejde mellem ministerierne. Jeg har selvfølgelig et nært samarbejde med både Martin Lidegaard, vores klima-, energi- og bygningsminister, og Carsten Hansen, vores minister for by, bolig og landdistrikter, for vores ressorter ligger tæt op af hinanden. For eksempel er kystferieturisme med til at skabe jobs og udvikling i landets yderområder, hvor turismens hovedattraktioner er vores kyster, natur og landskab. Når vi skal udvikle kystturismen, berører vi mange forskellige interesser og interessenter. Og der er det både helt naturligt og meget væsentligt, at vi i Dialogforum om turisme belyser, hvilke muligheder, men også udfordringer for udvikling af turismen, der er i Planloven. Det arbejde har jeg naturligvis inviteret Erhvervs- og Vækstministeriet, og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at deltage i”.


Interviewet med Ida Auken er tidligere bragt i Arkitektforeningens årsberetning.

Læs hele Rapport 11 - Arkitektforeningens årsberetning

 

Kommentarer