Akademisk Arkitektforening

En travl uge på SlotsholmenDet har været en travl uge på Slotsholmen med en kavalkade af både skatte- og erhvervsudspil samt regeringens finanslovsforslag for 2018.

Arkitektforeningen har særligt fokus på tre områder i finanslovsforslaget, som kan få betydning for arkitektstandens fremtidige arbejdsvilkår

For det første er der behov for en politisk opprioritering af byfornyelsesmidlerne, som igennem den seneste tid igen og igen har måtte stå for skud, når der har skulle findes midler til andre politiske initiativer. For det andet bør regeringen med sit forslag om en ændret BoligJobordning holde fast i, at der fortsat er incitament til energiforbedringer i boligen. Til sidst er det uhensigtsmæssigt, at regeringen yderligere forrykker balancen mellem en velfungerende offentlig transportsektor til fordel for mere lukrative forhold for de fremtidige bilkunder.

Opprioritering af byfornyelsesmidlerne

Heldigvis har en række boligordfører meldt ud, at flere midler til byfornyelse har høj prioritet i de kommende forhandlinger. Den kraftige beskæring af byfornyelsesmidlerne er dog dybt problematisk. Midlerne er med til at skabe en mere balanceret udvikling i byerne og i landdistrikterne, og for hver offentlig krone der investeres på denne måde, følger der op til det femdobbelte med i private midler. Derfor er det positivt, at den afgørende part i de kommende forhandlinger, Dansk Folkeparti, øjensynligt har fokus på at få de fjernede midler tilbage.

En ændret BoligJobordning

Regeringens udmelding om at gøre BoligJobordningen permanent og ændre den, så fradraget fremover kun er målrettet serviceydelser, er mindre heldig. I dag er det muligt at få fradrag for udgifter til både hushjælp, håndværkerarbejde og rådgivning om energiforbedringer. Selvom den nuværende ordning mildest talt ikke fungerer efter hensigten, er det vigtigt at holde fast i en ordning, som giver boligejere et reelt incitament til energiforbedringer i boligen.

Privatbilisme versus offentlig transport

Til sidst er det ud fra et planlægningsmæssigt perspektiv ærgerligt, at regeringen vil fremme privatbilismen på bekostning af en effektiv og sammenhængende offentlig transport. Regeringen vil som bekendt sænke registeringsafgiften, så ingen skal betale en afgiftssats på mere end 100 procent af bilens værdi. Det rammer skævt på flere områder, men vil først og fremmest betyde mere trængsel og forurening i de danske byer.

Regeringen krydrer den politiske anretning ved at prioritere godt 400 millioner kroner over de næste fire år til forskellige vejprojekter, mens det samtidig skal være 25 procent billigere at køre over Storebælt i bil. Det er samtidig en nedprioritering af den offentlige transport, når regeringen vil at beskære statens betaling til DSB med godt 200 millioner kroner næste år – stigende til over 800 millioner kroner i 2021. Uden en fornuftig, sammenhængende offentlig infrastruktur, bliver det vanskeligere, hvis ikke umuligt, at planlægge fornuftige byrum i fremtiden.

Læs regeringens finanslovsforslag her.

Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen

Kommentarer