Akademisk Arkitektforening

naturbeskyttelseslov

Høring over forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Akademisk Arkitektforening takker for det tilsendte materiale, og for muligheden for at afgive høringssvar herom.

Helt overordnet mener Akademisk Arkitektforening af de danske kyststrækninger, hører til nogle af Danmarks mest sårbare naturområder. Derfor er det af afgørende betydning, at de åbne kyststrækninger friholdes for nye anlæg og byggerier, og at den nuværende frie og lige adgang til strandene bevares.

Udgiv indhold