Stadsarkitekt

Er du den nye stadsarkitekt i København?

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

Njalsgade 13, 2300 København S

Ansøgningsfrist:

08/04/2024

Københavns Kommune søger en ny stadsarkitekt, der med stor faglighed som ballast kan hjælpe beslutningstagere, kommunens medarbejdere og københavnerne i den fortsatte udvikling af København som en levende og bæredygtig by med arkitektur af høj kvalitet. Du får mulighed for at arbejde med de mest centrale problemstillinger vedrørende byens fysiske og klimamæssige udvikling og ikke mindst for at arbejde sammen med et stort hold af dedikerede medarbejdere.

Stadsarkitektens ansvarsområder og opgaver

Stillingen som stadsarkitekt i Københavns Kommune er en tværgående funktion, der har til opgave at understøtte kommunens arbejde indenfor arkitektur og byudvikling. Læs om rollen som stadsarkitekt i Københavns Kommune her.

Dine hovedopgaver som stadsarkitekt består af:

 • rådgivning af Københavns Kommunes forvaltninger og politiske udvalg, hovedsageligt på teknik- og miljøområdet, i spørgsmål om byudvikling og arkitektur, herunder som dommer/rådgiver ved konkurrencer. Stadsarkitekten har en løbende interaktion med medlemmer af Borgerrepræsentationen og arbejder tæt sammen med forvaltningernes medarbejdere om de store byudviklingsprojekter med særligt fokus på byrum og klima. Stadsarkitekten træffer ikke beslutninger på forvaltningens myndighedsområder
 • dialog med københavnere og faglige interessenter om byudvikling og arkitektur, blandt andet gennem deltagelse i debatarrangementer, oplæg ved konferencer og presse
 • kompetenceudvikling af medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen, så arbejdet med arkitektur og byudvikling sker på et fagligt højt niveau

Som stadsarkitekt spiller du en central rolle i at sætte arkitektur og arkitekturens værdi på dagsordenen, så det bidrager til at få løftet kvaliteten af det byggede miljø, byrummene og de grønne arealer med rette vægt på både kvalitet, æstetik samt universelt design. Du er en holdspiller, som finder motivation i at gøre kolleger og politikere dygtigere og i at løfte byudviklingen i et fællesskab. Gennem velfunderet faglig argumentation og understøttelse vil du derfor være med til at sætte retning for byudviklingen i København, hvor mennesket er i centrum.

Herudover forventes hensynet til klima at fylde stadigt mere i arbejdet med byudvikling og byggeri i København. Ikke mindst grundet kommunens egne målsætninger på klimaområdet. Du skal her være med til at sikre sammenhæng mellem klima og æstetik og indtænke hensynet til klima i byudvikling, planlægning og byggeri. Det kan fx ske gennem rådgivning i spørgsmål som, hvad det betyder for arkitekturen og planlægningen, at vi skal bygge klimavenligt.

Teknik- og Miljøudvalget har netop vedtaget en ny vision for teknik- og miljøområdet i København, der sætter retning for Københavns udvikling frem mod 2035. Fokus er her på at udvikle plads til byens liv, en klimavenlig hverdag, en by for alle og at styrke samarbejdet om byudviklingen. Din rolle er at understøtte, at visionen realiseres i den ønskede udvikling af byen, blandt andet gennem relaterede politikker, strategier og handleplaner.

Stadsarkitekten er organisatorisk placeret i Teknik- og Miljøforvaltningens afdeling for Klima og Byudvikling og refererer til vicedirektøren i afdelingen. Stillingen som stadsarkitekt involverer ikke økonomiansvar eller personaleledelse.

Stadsarkitektens kvalifikationer og kompetencer

Københavns Kommune lægger vægt på, at den nye stadsarkitekt er fagligt funderet i arkitekturens verden og besidder følgende¬ kompetencer og kvalifikationer (i en ikke-prioriteret rækkefølge):

 • uddannelsesbaggrund som forventeligt arkitekt
 • høj faglig integritet
 • grundlæggende erfaring med det byggede miljø og byplanlægning. Gerne med viden om og erfaring med klimavenlig planlægning, herunder byggeri, transformation mv.
 • erfaring fra eller indsigt i arbejdet i en politisk styret organisation; stor forståelse for embedsværket og evnen til at navigere i et landskab med mange aktører
 • ledelseserfaring på det strategiske niveau; en stærk og visionær sparringspartner, som på et sikkert grundlag kan rådgive og udstikke faglig og strategisk retning
 • nationalt og internationalt udsyn – og gerne med erfaring fra den internationale front
 • stor synlighed internt i organisationen – og eksternt i relevant omfang
 • stærk og tydelig kommunikator; du har erfaring med presseoptræden og kommunikerer sikkert på flere niveauer med stor gennemslagskraft og er en inspirerende formidler, som formår at sælge
 • budskabet
 • stærke relationelle kompetencer; du inviterer til samarbejde og tør eksperimentere med nye samarbejdsformer; du er løsnings- og procesorienteret
 • har arbejdet med interessentinvolvering, samskabelse og borgerinddragelse

Derudover søges en stadsarkitekt, der som person:

 • er helhedsorienteret – både i forhold til arkitektoniske løsninger, men også i forhold til tværfaglige samarbejder
 • er en holdspiller, som formår at inspirere og dygtiggøre andre
 • er robust og svær at slå ud af kurs
 • er empatisk og tillidsvækkende

Løn- og ansættelsesvilkår

Lønnen fastlægges ved individuel forhandling og ansættelse sker på åremål. Tiltrædelse snarest muligt.

Mere information

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Karsten Biering Nielsen på 2326 6230.

Søg via linket senest mandag den 8. april 2024

Første samtalerunde afvikles i uge 17/18, mens anden samtalerunde afholdes i løbet af uge 22/23. Mellem de to samtalerunder gennemføres et testforløb, hvor der også indhentes referencer efter aftale med kandidaterne. Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen er inviteret til at deltage i ansættelsesudvalget.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4,1 mia. kr.

Kontakt

Vicedirektør
Karsten Biering Nielsen
tlf. 2326 6230

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +