Akademisk Arkitektforening

Udvælgelsesparametre

Udvælgelsesparametre i den enkelte konkurrence
For hver konkurrence er der en lang række hensyn, der skal tages i forbindelse med fagdommerudvælgelsen. Her følger de vigtigste:

Et godt match
De to eller tre fagdommere kombineres, så de passer sammen. Ikke blot i forhold til de parametre, der er oplistet i det følgende, men også i det hele taget med hensyn til personlighed, indbyrdes respekt, styrkeforhold etc. Fagdommerne må gerne være konstruktivt uenige under bedømmelsen og vise dette over for bygherrens dommere, men de skal være udvalgt med henblik på samarbejde.

Relationen til deltagerne
Fagdommerne må ikke have nære relationer til konkurrencedeltagerne. Der henvises til Arkitektforeningens konkurrencereglers pkt. 1.1 og udbudsdirektivets artikel 73, som foreskriver, at dommerkomiteens medlemmer skal være uafhængige af deltagerne.

Bopæl
Der tages hensyn til fagdommerens bopæl i forhold til hvor bedømmelsen foregår.

Køn og alder
En vis spredning i køn og alder mellem fagdommerne er ønskelig, men ikke et absolut krav.

Kompetencer i forhold til opgaven
Kompetencefordeling og specialkunnen i forhold til den aktuelle konkurrenceopgave (bæredygtighed, landskab, ældreboliger, bybygning, brodesign, hospitalsplanlægning osv.) Der sigtes mod, at mindst en af fagdommerne er i stand til at matche bygherrens rådgivere inden for det fagområde, som konkurrencen vedrører.

Arkitektursyn
En passende bredde i arkitektursyn. Selvom det forventes af fagdommerne, at de er i stand til at levere en 'objektiv' bedømmelse, kan man ikke se bort fra tendensen til en vis forkærlighed for projekter, der rimer med den arkitekturopfattelse, man selv bekender sig til.

Kontakt til faget
Medmindre særlige forhold gør sig gældende, bør mindst halvdelen af fagdommerne være ansat i et arkitektfirma og beskæftige sig med skitsering og projektering.

Hyppighed
Som udgangspunkt sigtes der mod, at man kun kan være fagdommer én gang om året.

Uafhængighed af bygherren
En fagdommer bør ikke have igangværende eller nært forestående rådgivningsopgaver for bygherren. Ligeledes skal der tages hensyn til, om en fagdommer tidligere har haft bedømmelsesopgaver for den samme bygherre. Se også konkurrencereglernes pkt. 3.12.

Uafhængighed i forhold til opgaven
Fagdommerne må ikke have haft indflydelse på formuleringen af konkurrenceopgaven. På den måde sikres det, at de kan foretage en uvildig bedømmelse uden at være forudindtagede over for opgavens løsning.

Nye fagdommeremner
I konkurrencer med tre fagdommere er det vigtigt, at en af dem er et nyt fagdommeremne. Dog kan der i visse tilfælde også udpeges en ny fagdommer i konkurrencer med to fagdommere. I givet fald skal det kunne forsvares i forhold til bygherrens forventninger, konkurrenceopgaven og den anden fagdommers erfaring.

Relationen mellem fagdommerne
Fagdommere, som er nære kollegaer, partnere, tætte venner etc. bør undgås.