APO – Arkitekten i Politiske Organisationer

APO er et online kursusforløb, der understøtter dig ledelsesfagligt og personligt i at øve indflydelse med fokus på den arkitektoniske kvalitet i politisk styrede organisationer.

Aarhus Rådhus, foto: Daniel Lorentzen

Tidspunkt:

Coaching sessions 1: 25. - 29. januar 2021 (individuelle tidspunkter)

Online modul 1-1: 2. februar 2021

Online modul 1-2: 2. marts 2021

*

Coaching sessions 2: 15. - 19. marts 2021 (individuelle tidspunkter)

Online modul 2-1: 30. marts 2021

Online modul 2-2: 20. april 2021

*

Studietur til kollegas kommune: Mellem 20. april og 15. maj 2021 (dato aftales i gruppen)

*

Aflevering af afsluttende opgave: 15. maj 2021

*

Coaching sessions 3: 17. - 21. maj 2021

Tilmeldingsfrist:

01.01.2021 (eller så længe der er ledige pladser)

Medlemspris:

17.000 kr.

Pris ikke medlemmer:

20.000 kr.

Sted:

Online samt ét fysisk gruppemøde

Kontakt, information og tilmelding

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Et online kursusforløb, der understøtter dig ledelsesfagligt og personligt i at øve indflydelse med fokus på den arkitektoniske kvalitet.

At understøtte den arkitektoniske kvalitet i en politisk styret organisation kræver, at man mestrer meget mere end sit fagområde og forstår de mange hensyn og strategiske muligheder, der er på spil i en politisk organisation og offentlighed. Politiske organisationer arbejder med mange parallelle dagsordner – ofte kan de være både modsigende og skiftende, og det påvirker beslutningsrummet for det faglige arbejde. Både det politiske fokus og hensyn og de komplekse opgaver, en kommune er sat til at løse, kræver, at alle løfter blikket fra den specifikke faglighed og ser på den fælles opgave.

Samtidig er der dog brug for meget præcise faglige kompetencer for at hæve kvalitetsniveauet i opgaveløsningerne, og dette gælder ikke mindst for den arkitektfaglige viden.

Som arkitekt ansat i en politisk styret organisation oplever mange derfor, at de skal finde en helt ny måde at være arkitekt på, hvor fagligheden bliver blot én af mange kompetencer – men en kompetence, som arkitekterne står alene med og derfor skal være særligt loyale omkring. Kurset er udviklet for at styrke arkitekter ansat i politisk styrede organisationer i at navigere i deres roller.

Udbytte
Kurset fokuserer på det, der bliver kaldt generelle kompetencer, og som handler om ledelse, samarbejde, procesledelse og -design samt kommunikation til styrkelse af den arkitektoniske kvalitet i ejendomshåndtering og byudvikling.

Formålet er at hjælpe deltagerne med at finde og udvikle deres egen individuelle måde at varetage deres rolle som arkitekt i en politisk ledet organisation på – hvad enten de har direkte ledelsesansvar eller er projektledere – og bruge den til at understøtte den arkitektoniske kvalitet gennem ledelse og samarbejde indenfor deres område.

Med individuelle samtaler og kollegial sparring får deltagerne rum til at reflektere over egen rolle, og hvordan de kan udvikle sig med og i den. Forløbet indledes med en personlig coaching-session for at skærpe det individuelle læringsfokus for deltagerne. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave på baggrund af forløbets emner (maks. tre sider) og en mundtlig tilbagemelding på denne.

Forløbet er online, hvilket muliggør deltagelse af medlemmer fra hele landet bortset fra et enkelt møde, hvor deltagerne mødes live hos én af deltagerne.

Det samlede tidsforbrug for hele forløbet er ca. 40 timer.

Omkring halvdelen af tiden er fleksible hjemmeopgaver, og halvdelen af tiden er møder på faste tidspunkter.

Målgruppe
Kursusforløbet henvender sig til erfarne arkitekter i planlægning og forvaltning.
Det forudsættes, at deltagerne har projektledererfaring og har haft det arkitektoniske ansvar i processer med flere interessenter.

Om forløbet
APO er bygget op af tre moduler, der hver forholder sig til en central kompetence for at kunne lede og øve indflydelse som arkitekt i en politisk styret organisation. Hvert modul er bygget op af både synkrone og asynkrone elementer, hvilket betyder elementer, hvor vi mødes online, og elementer, der er selvstudie, og som du kan sætte ind i din kalender, når det passer:

1. Individuel coaching med fokus på egen rolle og udviklingsønsker – synkront og du melder dig til på en udsendt doodle.
2. 2 x undervisningsvideo pr. modul med teori og metode præsentationer – asynkront og du kan se videoen, når du vil.
3. Podcast med interviews med centrale personer indenfor ledelse af arkitektonisk kvalitet i politisk styrede organisationer – asynkront og du kan høre den, når det passer dig.
4. 2 x faciliterede online møder pr. modul, hvor gruppen arbejder samlet og i break out-grupper med forløbets temaer – synkront på fast tidspunkt, varighed 2 timer.
5. Onlinearbejde på fælles platform: Padlet board, hvor vi sammen udvikler modeller til at forstå udfordringerne knyttet til at være arkitekt i en politisk styret organisation – asynkront, så du kan komme med dit bidrag, når du vil.
6. Hjemmearbejde med makker omkring case fra egen organisation – synkront på tidspunkt, der aftales mellem parterne.
7. Litteraturlæsning.


MODUL 1:
Fra autoritet til indflydelse – Ledelse af arkitektonisk kvalitet i den politisk styrede organisation

Indledende coaching session:
1 times samtale med hver enkelt deltager forud for kursusstart for at stille ind på personlige mål med at følge kurset samt formulere et konkret undersøgelsesspørgsmål.

Undervisningsvideoer:
Som arkitekt i en politisk styret organisation har du ikke altid en klassisk lederrolle, men er alligevel den, der skal sørge for, at den arkitektoniske kvalitet bliver gennemført. Opgaven for dig er dermed ikke at bestemme, men at sørge for, at den arkitektoniske kvalitet bliver et fælles projekt og får følgeskab i de samarbejder, du indgår i. At lede den arkitektoniske kvalitet kræver hermed, at du benytter dig af en bredere vifte af kompetencer og ser din rolle som både arkitekt og del af en forvaltning.

Undervisningsvideoen stiller ind på dynamikker i ledelse generelt og i den politiske organisation specifikt, lederrollen, følgeskabet og måder at øve indflydelse i samarbejder.
1. Kompleksitet, ledelse og følgeskab som fagperson i den politiske organisation.
2. Strategi og samarbejde med eksterne interessenter.

Podcasts med centrale arkitektfaglige aktører fra den kommunale verden.

Online møder:
Første møde: Fra projektmål til effektmål. Denne faciliterede session præsenterer metoder til at opstille effektmål for egen ledelse af arkitektonisk kvalitet og stille spørgsmål til, hvad succes skal vurderes efter, og hvordan du skaber følgeskab til dit fokus på arkitekturen internt i kommunen.
Andet møde: Samarbejde med eksterne interessenter: I denne faciliterede session arbejder vi med strategier for at kommunikere arkitektonisk kvalitet og få følgeskab.

Online gruppearbejde på et Padlet board:
På baggrund af konkrete projekter deltagerne sidder med, arbejder vi sammen om at se på hvilke effektmål, der giver mening i en politisk styret virkelighed og hvad man skal lykkes med for at få den ønskede effekt.

Hjemmearbejde på baggrund af udleveret opgave med en case fra egen organisation, præsenteres og diskuteres jeres besvarelser med en learning partner fra kurset.

MODUL 2:
Strategisk procesdesign for indflydelse og samarbejde

Coaching session:
1,5 times coaching session, hvor vi stiller ind på de konkrete udfordringer, hver enkelt deltager står overfor i forhold til at lede arkitektonisk kvalitet.

Undervisningsvideo:
Som medlem af en forvaltning i en politisk styret organisation skal du sjældent selv levere den arkitektoniske kvalitet. Derimod skabes den i samarbejder på tværs i forvaltningen samt med udviklere, borgere, erhvervsliv og andre interessenter. Et af de vigtigste redskaber, du derfor har, er din evne til at sætte scenen ved at skabe processer gennem mødeindkaldelser, workshops, seminarer etc. samt at skrive notater, indstillinger og facilitere møder.

Undervisningsvideoen gennemgår klassiske kreative procesdesigns som Design Thinking, Idea Work og Sprint.
1. video: Strategisk procesbevidsthed til at sikre både udvikling og styringsmuligheder
2. video: Kommunikation og udvikling af samarbejdskultur

Podcasts med teoretiske og praktiske aktører indenfor udvikling og styring af privat/offentlige udviklingsprocesser.

Online møder:
1. Den kreative samarbejdende kultur. Denne faciliterede session præsenterer metoder til at skabe en kreativ samarbejdskultur, og deltagerne diskuterer, hvordan man arbejder med at få autoritet til at introducere samarbejdsformer, der understøtter udviklingsarbejde i politisk styrede organisationer i små break out-grupper.
2. Kommunikation som redskab til at understøtte arkitektonisk kvalitet. I denne faciliterede session præsenteres enkle kommunikationsværktøjer til at understøtte den faglige ledelse, og der arbejdes med kommunikationsstrategier i forhold til fremlagte cases i små break out-grupper.

Online gruppearbejde på et Padlet board:
Vi arbejder sammen om at udvikle ansatser til en kommunikationsstrategi for arkitektonisk kvalitet generelt i offentlige sammenhænge på vores fælles online platform.

Hjemmearbejde på baggrund af udleveret opgave, hvor I arbejder med en case fra jeres egen organisation, som I præsenterer og diskuterer med en learning partner fra kurset.

Studietur og Kollegial sparring:
Mellem modul 2 og 3 ligger der et møde hos én af deltagerne, hvor deltagerne mødes i grupper af 4. Først går de sammen på byvandring, hvor værten præsenterer en løsning og den ledelses- og samarbejdsproces, der gjorde det muligt at ende her. Bagefter fortæller alle deltagere efter tur om succes og fiasko med at lede arkitektonisk kvalitet i deres kommune. Dagen afsluttes med en sponsormøde-session a 2 timers varighed. Her mødes deltagerne og giver hinanden sparring efter Sponsormøde-modellen, der introduceres på modul 3. Deltagerne mødes hos en af deltagerne, og værten for mødet sørger for at booke et passende mødelokale.

MODUL 3:
Netværksledelse for arkitektonisk kvalitet

Undervisningsvideo:
At stå som arkitekten i et tværfagligt samarbejde i en kommune kræver overvejelser omkring, hvor man ønsker at placere kreativiteten. Om man ønsker en kreativ kultur i de tværfaglige projektgrupper eller man ønsker at bevare den på faglige hænder.

I denne undervisningsvideo fokuseres på, hvordan man opbygger strategiske samarbejder, for at styrke den arkitektoniske kvalitet samt på kommunikation som en måde at få følgeskab, og hvordan andre fagligheder og personlige relationer kan engageres for at få arkitekturen på dagsordenen hos politikere såvel som i andre direktørområder.

Podcasts med udviklere med kendskab til den kommunale verden.

Online møde:
Den kreative samarbejdende kultur. Denne faciliterede session præsenterer metoder for interessentanalyse, og hvordan man kan bruge motivationsprofiler til at forstå de menneskelige dimensioner i et samarbejde og bygge videre på dem. Der arbejdes med netværksudvikling i mindre break out-grupper.

Online gruppearbejde på et Padlet board:
På baggrund af konkrete projekter, I sidder med, arbejder vi sammen om at se på, hvordan I kan udvikle stærkere netværk til at understøtte den arkitektoniske kvalitet, samt hvordan I kan eksperimentere med, hvordan I udfylder jeres rolle til at få noget til at ske.

Hjemmearbejde på baggrund af udleveret opgave, hvor I arbejder med en case fra jeres egen organisation, som I præsenterer og diskuterer med en learning partner fra kurset.

Hjemmeopgave:
Deltagerne stiller sig selv en opgave i forhold til, hvad de kan gøre for at styrke den arkitektoniske kvalitet ved brug af mindst tre metoder eller opmærksomheder fra kurset. Opgaven skal benytte mindst 3 begreber fra kursusforløbet og være på maks. 3 sider.
Inden opgaven afleveres skal den præsenteres for egen afdeling/chef.

Coaching session:
1,5 times coaching session, hvor vi gennemgår den afleverede opgave og runder forløbet af i forhold til egen målsætning.

Kursusleder
Kursusleder og gennemgående facilitator på forløbet er erhvervspsykolog Thea Mikkelsen, MA og MSc.

Deltagerantal
Holdstørrelsen er begrænset til maksimalt 20 deltagere.

Tilmelding
Du tilmelder dig direkte pr. mail til Lena McNair.

 

Kontakt, information og tilmelding

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +