Akademisk Arkitektforening

Vær med til at præge Arkitektforeningens holdning - Høring over bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land

15.5.2018 Se profil  

Martin Yhlen

Som en del af regeringsudspillet ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra november 2015 samt en politisk aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ”Danmark i bedre balance” fra juni 2016m har regeringen foretaget et serviceeftersyn af reglerne for skilte i det åbne land. Blandt andet med henblik på at give lokale erhverv og turistattraktioner bedre mulighed for at skilte. 

Med vedlagte udkast til bekendtgørelse ændres § 2 om den maksimale størrelse på mindre oplysningsskilte, der hæves fra 0,25 m2 til 0,5 m2, og krav til brug af logo, der ophæves. Endvidere ændres §§ 4-5 om den maksimale størrelse på skilte i lokalplanlagte erhvervsområder, der for så vidt angår virksomheders skiltning om deres beliggenhed i området hæves fra maksimalt 1 m2 til 2 m2, og skilte om salg af erhvervsgrunde hæves fra maksimalt 4 m2 til 8 m2.

Endvidere ophæves tilsynsmyndigheden adgang til at påbyde flytning eller ændring af mindre oplysningsskilte eller skilte i lokalplanlagte erhvervsområder, selvom de opfylder kravene, hvis skiltet efter tilsynsmyndighedens vurdering virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

Den gældende bekendtgørelse indeholder regler om reklamer på idrætsanlæg i det åbne land. Disse regler foreslås ikke ændret.

De øvrige bestemmelser i bekendtgørelsesudkastet vedrører de nye muligheder for skiltning, som fremgår af den ændrede naturbeskyttelseslov.

Både loven og bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. juli 2018 samtidig med lovforslaget.

Du kan se hele høringen på Høringsportalen (link)

Arkitektforeningen skal have dine bemærkninger senest den 23. maj 2018. Send dine bemærkninger på mail til Martin Yhlen på myh@arkitektforeningen.dk

Kommentarer