NYHED 28.05.24

Åbent call:  Vandets veje 

Vandet er ved at løbe os over ende. Nogle steder i en sådan grad, at det ikke giver mening at kæmpe imod det, men i stedet udnytte, at det flyder frit. Derfor efterlyser Arkitektforeningen og Dreyers Fond tværfaglige teams, der kan udarbejde visioner for, hvordan udvalgte vandoplande i Danmark kan genoprettes til naturrige og attraktive områder for bosætning og lokal dyrkning af fødevarer. De udvalgte teams tildeles et arbejdslegat på 400.000 kr. pr. team. Der er deadline for ansøgning den 9. august 2024.  

Foto: Kris Madsen. Istock foto.

Vil du vide mere? Kontakt:

Mie Dyreberg Haldrup

(+45) 2886 9844

mh@arkitektforeningen.dk

De sidste to hundrede år har vi i Danmark effektivt reguleret det naturlige vandsystem, så det blev tilpasset mennesker og ikke omvendt. Systemet er kommet under ekstremt pres fra stigende nedbørsmængder og er – som strømmen af daglige nyheder vidner om – i høj grad presset på flere fronter. Løsningen er ikke at udbygge systemet, men at udvikle nye måder at håndtere vand på. Nye måder at tænke arealplanlægning på, hvor der arbejdes langt mere naturbaseret og helhedsorienteret med vand. Dette både af hensyn til de beboede områder og til vores natur og biodiversitet – men også som led i den nødvendige omstilling til et mere bæredygtigt landbrug.

Derfor efterlyser Arkitektforeningen og Dreyers Fond nu idéer og konkrete billeder på, hvordan fremtidens landskabelige og bymæssige visioner vil se ud, hvis vi i Danmark satsede på en mere helhedsorienteret og naturbaseret håndtering af vand. Både over og under jorden.  

“Vandets veje” er en del af en større satsning under overskriften “Agenda Earth”, der sætter jordens fremtid på dagsordenen. “Agenda Earth” er initieret og støttet af Dreyers Fond og udvikles og drives af Arkitektforeningen i samarbejde med Advokatsamfundet. 

Tre udvalgte cases

Gennem tre danske cases ønsker vi at få belyst de komplekse problemstillinger, der knytter sig til den måde, vi håndterer vandet i dag og få konkrete billeder på en anden vej frem.  

De tre cases tager afsæt i henholdsvis Grenaaens vandopland, Skjern Å systemet og et afgrænset areal indenfor delvandopland Kornerup Å ved Roskilde. Områder, der hver især repræsenterer forskellige lokale problemstillinger i forhold til at skabe naturligt sammenhæng i det hydrologiske system, muligheder for naturgenopretning, udvikling af nye bosætningsformer, råstofudnyttelse og nye principper for dyrkning af fødevarer. 

De tre cases uddybes i programmet for ‘Vandets veje’ nedenfor.

Vil du vide mere? Kontakt:

Mie Dyreberg Haldrup

(+45) 2886 9844

mh@arkitektforeningen.dk

Foto: Klaus Bodholt Andreasen

Ansøgningskriterier

Ansøgningen om deltagelse, der maksimalt må fylde 5 A4-ark inkl. udvalgte referencer, skal indeholde en kortfattet motivation med bud på en mulig tilgang til opgaven og en kortfattet beskrivelse af ansvars- og kompetencefordeling.  Desuden skal ansøgningen forholde sig til “The Copenhagen Lessons”, særligt med henblik på princip 4, 5 og 1o.

Hvem kan ansøge?

Naturgenoprettelse og by- og landskabsplanlægning kræver på én gang en naturvidenskabelig, kreativ og æstetisk tilgang, som kalder på tværfaglighed. Derfor ønsker vi at høre fra teams bestående af dedikerede unge og mere erfarne arkitekter sammen med f.eks. landskabsarkitekter, ingeniører, biologer, tænkere og ildsjæle. 

Ansøger skal have mindst én arkitekt MAA og mindst én vækstlagstegnestue repræsenteret i teamet.   

Med vækstlagstegnestue menes:  

  • Virksomheden må maksimalt have aflagt otte årsregnskaber. Dette krav kan i helt særlige tilfælde fraviges. 
  • Virksomheden skal være momsregistreret.  
  • Mindst én af virksomhedens ejere/partnere skal være medlem af Akademisk Arkitektforening.  

Det er op til ansøger at tjekke, at tegnestuen lever op til ovennævnte betegnelse for vækstlagstegnestue.

For inspiration til vækstlagstegnestuer henvises til tegnestuer, der har deltaget i START og Dreyers Fonds legater. Begge udbudt af Arkitektforeningen og Dreyers Fond. Det er IKKE et krav, at vækstlagstegnestuen fremgår af disse lister. 

Teksten fortsætter under programmet. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Arkitektforeningen i hænde senest den 9. august 2024. Ansøgningen sendes til vandetsveje@arkitektforeingen.dk

Videre proces

De tre udvalgte teams skal i efteråret udarbejde scenarier for 2030 og 2050 i ét af de specifikke områder. Landskabelige og bymæssige visioner, der flugter med internationale ambitioner om mindst 30 % beskyttet natur i 2030 og 50 % i midten af dette århundrede.   

Processen vil blive organiseret som et parallelforløb, hvor de udvalgte teams får mulighed for at udveksle tanker og ideer undervejs. Hvert team vil modtage et arbejdslegat på 400.000 kroner. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til de tre cases, projektets mange perspektiver eller processen generelt, kan du kontakte:  

Projektleder Boris Brorman Jensen på tlf.: 21 47 29 81, mail bbj@borisbrorman.dk  

Programleder for Agenda Earth Mie Dyreberg Haldrup på tlf.: 28 86 98 44, mail: mh@arkitektforeingen.dk 

 

Kloden kalder

Et projekt der kobler arkitektfaglige og juridiske kompetencer, der sammen skal genere ny viden, skubbe til både kulturelle og lovgivningsmæssige barrierer og skabe nye svar og billeder på, hvordan det byggede miljø kan bidrage effektivt til den grønne omstilling af samfundet.

Læs mere om Agenda Earth og Vandets veje
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +