NYHED 08.04.22

Byggebranchen samles om gigantisk grøn omstilling

Byggeriet er en af de største udledere af CO2 og forbrugere af ressourcer og er dermed vital for at sikre en grøn omstilling af Danmark. 24 forskellige organisationer i byggeriet, herunder Arkitektforeningen, samler sig nu i et strateginetværk på tværs af særinteresser og synspunkter for at kunne bidrage til at opfylde Folketingets ambitioner om et mere bæredygtigt byggeri.

Skademosen ved Roskilde. Foto: Kontraframe

Kontakt

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Et folketingsflertal vedtog i marts 2021 en national strategi for bæredygtigt byggeri med i alt 21 forslag til initiativer, herunder etablering af et Koordineringsudvalg, som skal agere bindeled mellem Regeringen, repræsenteret ved Bolig- og Planstyrelsen, og byggebranchens føde- og værdikæde, som skal føre strategien og initiativerne ud i livet.

Netværksbaseret forandring og forankring

Ifølge vicedirektør i Bygherreforeningen Hanne Ullum mangler der dog det led i kæden, som sikrer samarbejde om og fælles retning på implementeringen. Derfor har foreningen, sammen med et bredt felt af byggeriets aktører, taget initiativ til Strateginetværket for bæredygtigt byggeri, som samler virksomheder, vidensinstitutioner og organisationer i byggebranchen om at tage ansvar for at føre strategien ud i livet.

Netværket primært skal udvikle, formidle og implementere initiativer, som understøtter intentionerne i strategien – med fokus på udvikling af nye praksisser på tværs af føde- og værdikæden, som kan højne bæredygtighedsniveauet i både byggeri og anlæg. Under netværket vil en række arbejdsgrupper behandle særlige emner relateret til den grønne omstilling af byggeriet som fx udvikling af bygningsreglementet, videndeling, risikofordeling i en cirkulær økonomi og nye forretningsmodeller.

Arbejdet med de forskellige problemstillinger foregår i syv tema- og arbejdsgrupper, som er sammensat af repræsentanter fra de deltagende organisationer og evt. udefrakommende fagpersoner. Grupperne skal gennem deres arbejde bidrage til at højne vidensniveauet i branchen, få identificeret alle væsentlige behov og muligheder i forhold til byggeriets grønne omstilling og måske få udpeget særlige indsatser, der skal til for at omstillingen kan ske.

Branchen løfter det fælles ansvar

Blandt den brede vifte af organisationer, der spiller en aktiv rolle i Strateginetværket, er blandt andet Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen, som sammen står i spidsen for den gruppe, der arbejder på at forbedre Bygningsreglementet, så det i højere grad understøtter den grønne omstilling.

”Afprøvningen af BR-krav i en frivillig bæredygtighedsklasse har bred opbakning i byggebranchen”, udtaler direktør i Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen. ”Det diskuteres løbende, om kravene er for uambitiøse eller ej, og derfor er det vigtigt, at nye krav afprøves, og at vi får afsøgt muligheden for at indarbejde dem i de fremtidige udgaver af bygningsreglementet. Den nationale strategi og afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse giver derfor en god anledning til at se Bygningsreglementet i et bæredygtighedsperspektiv og på den baggrund formulere initiativer, der kan trække reglementet i en grønnere retning.”

“I Arkitektforeningen har valgt at engagere os i flere udvalg, som vi anser som mest relevante for arkitektfaget – og ikke mindst planlægningen. I forhold til bygningsreglementet arbejder vi for en forenkling og mere fokus på helhed, implementering og proces – samt på de barrierer, der spænder ben for implementering af nye bæredygtige materialer,” udtaler Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen.

Planlægningen afgørende for den bæredygtige omstilling af byggeriet

Arkitektforeningen er også tovholder på en arbejdsgruppe, der kigger på hvordan kommunerne kan fremme bæredygtigheden i byggeriet gennem planlægningen.

“Helt grundlæggende arbejder vi for at få bæredygtigheden ind i planloven og få skabt bedre sammenhæng mellem plan- og byggelov, der kan sikre bæredygtigheden fra planlægning til opførelsen af det enkelte byggeri,” siger Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen.

Teksten fortsætter længere nede.

Kontakt

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Arkitektforeningens rolle i netværket

Arkitektforeningen er med i tre arbejdsgrupper for “Strateginetværk for bæredygtigt byggeri”, som har fokus på henholdsvis:
– Bygningsreglementet
– Lokalplaner
– Renovering og transformation

Foto: Pixabay

Arrangement

Et bæredygtigt bygningsreglement – er det muligt?

Arkitektforeningen og Danske Ark samler arkitekter til en drøftelse af, hvordan vi får tilrettet bygningsreglementet, så branchen kan arbejde mere bæredygtigt. Hvor er der benspænd – fx i forhold til brug af materialer, processer eller lignende?

Læs mere og meld dig til

Grøn omstilling giver fragmenteret branche særlige udfordringer

Dansk Erhverv deltager også i Strateginetværket, blandt andet fordi de mener, at et tillidsfuldt samarbejde i byggeriet er et vigtigt omdrejningspunkt for den grønne omstilling.

”Byggebranchen er et løst koblet og fragmenteret system, og det giver os nogle særlige udfordringer i forhold til den grønne omstilling. Hvem skal tage risikoen, når vi begynder at bygge med ’nye materialer’, hvordan sikrer vi et fælles sprog om og fælles definitioner af bæredygtighed? Hvordan sikrer vi, at der bliver produceret viden om bæredygtigt byggeri, og at vi har de rette kompetencer? Det skal vi som branche samle os om og tage ansvar for. For vores egen skyld, men også for at vi kan være en aktiv sparringspartner for Regeringen og koordineringsudvalget”, udtaler Jakob Lamm Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv

Bedre datagrundlag for beslutninger

En af de yderligere barrierer, der bliver behandlet er, at der mangler viden om byggeriets klimabelastning, fortæller Per Heiselberg, Professor ved BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø.

”Vi har i dag et meget spinkelt datagrundlag, som begrænser vores evne til at lave vurderinger, der tager udgangspunkt i fx bygningstype, udformning eller anvendelse. Derfor vil vi i temagruppen for Data, LCA og dokumentation have fokus på at diskutere og udvikle forslag til strukturer og løsninger, der sikrer indsamling af data og beregninger fra hele værdikæden og gør dem tilgængelige for alle i branchen. På den måde sikrer vi det bedst mulige grundlag for fremtidige analyser og beslutninger og udvikling af nye redskaber”, udtaler Per Heiselberg.

Støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Realdania

Strateginetværket for bæredygtigt byggeri bliver realiseret med støtte fra både Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

”I GI er vi optaget af at støtte op om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri og særligt et initiativ som Strateginetværket, som vi ser som et godt forum for at udvikle og implementere de konkrete initiativer, der ligger i strategien. Den udvikling kommer ikke af sig selv”, siger Susanne Borenhoff, adm. direktør i Grundejernes Investeringsfond, og fortsætter: ”Og vi ser det som en naturlig forlængelse af de tidligere klimapartnerskaber, som også samlede branchen på tværs”.

Programchef i Realdania, Lennie Clausen, fortæller, at bæredygtighed i byggeriet spiller en helt central rolle for Realdania. Derfor har foreningen valgt at give støtte til det nye netværk:

”Vi vil rigtig gerne støtte initiativer, der løfter nye dagsordener gennem dialog og branchesamarbejde. Det har Strateginetværket et klart potentiale til. Ikke mindst fordi netværket har en ambition om at engagere branchen bredt og sætte en lang række forskellige fagligheder i spil. På den måde sikrer vi, at det hele ikke bare bliver ved snakken.”

Ambitionen er at samle branchen om grøn omstilling

De syv tema- og arbejdsgrupper i sidste ende skal bidrage til at gøre den samlede branche klar til, at landets byggerier og anlæg bliver mere bæredygtige, og at så mange som muligt kommer med på toget.

Strateginetværket består indtil videre af følgende aktører: Arkitektforeningen, BL – Danmarks Almene Boliger, Brancheforeningen Danske Byggecentre, BUILD – Aalborg Universitet, Bygherreforeningen, CONCITO, Danske Arkitektvirksomheder, DI – Byggeri, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet TÆNK, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, Foreningen for Rådgivende Ingeniører, Green Building Council Denmark, Grundejernes Investeringsfond, Kommunernes Landsforening, Konstruktørforeningen, Landsbyggefonden, LOGIK & CO, Realdania, Rådet for Grøn Omstilling, Teknologisk Institut, Træinformation, TEKNIQ Arbejdsgiverne og VELTEK

Om projektet

Strateginetværk for bæredygtigt byggeri er blevet til på initiativ fra Bygherreforeningen med bred opbakning fra brancheaktører, der deltager på frivillig basis. Der er p.t. 24 aktører, der allerede er tilknyttet netværket, herunder brancheorganisationer, videns- og forskningsinstitutioner og NGO’er.

Forventningen er, at det samlede netværk vil omfatte 30-35 deltagerorganisationer og engagere minimum 70-80 fagpersoner i tema- og arbejdsgrupper.

Initiativet har ingen formel udløbsdato, men løber i første omgang frem til foråret 2024.

Netværket er støttet af GI og Realdania med hver 0,92 mio. kr. over to år.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +