NYHED 04.05.18

Høringssvar: Bekendtgørelse om BR18

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18)

Generelle bemærkninger:

Implementering og vejledninger

BR18 repræsenterer omfattende administrative og processuelle ændringer, som bygherrer, rådgivere, myndigheder og andre har behov for at lære at kende. Bygningsreglementet, vejledningerne, mv. har en stor og mangeartet målgruppe, og der er behov for en indsats for at formidle reglerne for en vellykket implementering.
Arkitektforeningen er bekymret overfor, at der på enkelte områder endnu ikke er udarbejdet vejledninger. Det gælder fx brandforhold, hvor styrelsen nu foreslår en række præciseringer og mindre ændringer. Der mangler også vejledninger på andre områder, fx adgangsforhold samt om byggeret og helhedsvurdering.

Dialog

Arkitektforeningen er af den opfattelse, at en effektiv byggesagsbehandling bedst opnås med en hensigtsmæssig dialog mellem sagens parter.

Arkitektforeningen opfordrer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at analysere emnet, eventuelt i samarbejde med kommunerne og rådgivere, og om nødvendigt udarbejde fx yderligere vejledning om forhåndsdialog samt dialog ved ansøgning og byggesagens afslutning.

Kommunernes kontrol af anden lovgivning er et eksempel på hvor det er hensigtsmæssigt at få etableret en helhedsorienteret tilgang, både i forbindelse med sagens begyndelse og afslutning, så alle relevante parter samarbejder og udveksler relevante oplysninger. Det kan fx være vejlovgivning, udledningstilladelser, lokalplanforhold, varmeforsyning, jordforurening, mv. Kommunerne har en central rolle i en sådan proces, og den bør tydeliggøres.

Ibrugtagningstilladelse og stikprøvekontrollen er også eksempler på, at dialog kan være hensigtsmæssig.

Stikprøvekontrol

Arkitektforeningen vurderer, at der kan være gode intentioner med forslaget om en frist. I praksis kan ændringen dog medføre yderligere brug af tilladelser til at bebyggelse kan tages helt eller delvist i brug, jf. § 44, fx i situationer, hvor et konkret problem med aflevering af dokumentation i en byggesag kan medføre at sagen i øvrigt ikke kan afsluttes med en betinget ibrugtagningstilladelse.

Arkitektforeningen er af den opfattelse, at bygherre/ansøger bør mod-tage oplysninger om at byggesagen er udtaget til stikprøvekontrol eller ej, således at bygherre/ansøger kan indrette sig herefter. Oplysningerne herom kan fx meddeles i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen.

Se i øvrigt Arkitektforeningens forslag til præcisering vedr. § 46.

Systematisk indsamling af data fra stikprøvekontroller.

Arkitektforeningen er af den opfattelse, at der er behov for en systematisk national indsamling af resultaterne af stikprøvekontrollerne, som en kvalitetssikring af ændringerne i bygningsreglementet.

Arkitektforeningen er desuden af den opfattelse, at en sådan indsamling af data kan give værdifulde oplysninger som kan bruges i flere sammenhænge.

Energikrav

Arkitektforeningen er bekymret for, om ændringen kan medføre en mangel på fleksibilitet for nybyggeri, idet BR18 implicit kan komme til at sætter rammer for hvordan arkitekters kan udforme en bygning, herunder i forhold til dagslys og vinduesstørrelser, som i høj grad har stor indflydelse på en bygningsbrugers komfort og indeklima.

Arkitektforeningen opfordrer styrelsen til at se nærmere på forbedringsmulighed i den eksisterende bygningsmasse, hvor det er muligt at opnå store gevinster for den enkelte og for samfundet.

Tekstnære bemærkninger:

Emne/ tekst: Stikprøvekontrol
§ 46 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: »Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal have afsluttet stikprøvekontrollen indenfor tre måneder efter, der er meddelt ibrugtagningstilladelse.«

Kommentar: Det bør præciseres, at fristen gælder i forlængelse af, at ansøgeren har indsendt relevant dokumentation, og at fristen ikke gælder ved tilladelse til at bebyggelse kan tages helt eller delvist i brug, jf. § 44. Arkitektforeningen er af den opfattelse, at det vil være tilstrækkeligt med en henvisning til § 43.

Forslag til ændring: § 46, nyt stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal have afsluttet stikprøvekontrollen indenfor tre måneder efter, der er meddelt ibrugtagningstilladelse, jf. § 43.

 

Emne/ tekst: Stikprøvekontrol
Orientering af ansøger og bygherre.

Kommentar: Ansøger og bygherre bør orienteres om sagen er udtaget til stikprøvekontrol eller ej, så de kan indrette sig herefter.

Forslag til ændring: § 46, stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal i 10 pct. af de byggesager, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, foretage stikprøvekontrol med den samlede dokumentation, der er indsendt ved færdigmelding af et byggearbejde, som dokumenterer overholdelse af bygningsreglementets krav i det færdige byggeri. Orientering herom sker i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. Ved stikprøvekontrollen skal kommunalbestyrelsen påse, at byggeriet overholder de for byggearbejdet relevante krav i bygningsreglementet.

 

Emne/ tekst: § 125. Bygninger skal placeres i en sådan afstand til skel mod nabo, vej- og stimidte…

Kommentar: Arkitektforeningen er positiv til ændringen, som principielt muliggør en mere fleksibel håndtering af fx en facades brandforhold når pladsforholdene tilsiger det.
Arkitektforeningen peger dog også på, at ændringen er et eksempel på at BR18 er blevet sværere tilgængelig for personer uden faglige/særlige forudsætninger for at forstå reglerne. Det kan fx være brandforhold ved tilsyneladende ens sager om tilbygninger til enfamiliehuse, men med forskellig afstand til vejmidte.

Forslag til ændring: Arkitektforeningen opfordrer styrelsen til at prioritere arbejdet med at udarbejde vejledninger på området, herunder de præaccepterede løsninger.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +