NYHED 28.04.21

Høringssvar: BR18 er endnu engang sat under lup

Positivt nyt. Bolig- og Planstyrelsen foreslår en forenkling af brugen af certificerede rådgivere, som vi tidligere har efterspurgt i Arkitektforeningen. Til gengæld kompliceres reglerne om byggeret og højdeforhold - og hensynet til helheden og arkitektonisk kvalitet fylder stadig for lidt, påpeger vi i et høringssvar til en revidering af BR18.

Bemærkninger vedr. certificeringsordningen

Arkitektforeningen ser meget positivt på den forenkling, der sker i forbindelse med ændringerne af brugen af certificerede rådgivere. Vi er enige i, at lempelsen vil lette forberedelsen af byggeriet uden at sikkerhedsniveauet påvirkes.

Bemærkninger vedr. byggeret i forhold til bygningens højdeforhold

I forhold til udkastets ordlyd vedr. byggeret og afstand til skel er Arkitektforeningen mere bekymret for, at den nye bekendtgørelse vil komplicere forberedelse af byggeriet yderligere og i værste fald begrænse byggeretten.

Vores vurdering er at, reglerne om byggeret og højdeforhold bliver betydelig mere kompliceret. Forslaget vil for mange betyde en reduktion i mulighed for at bygge i højden inde på grunden. Ydermere vil det for mange betyde nye muligheder for byggeri helt ud til skel mod vej – fx i forhold til hævede opholdsarealer, beboelsesrum, mv.

Ny regel kan give lavere byggehøjde

Den eksisterende regel i BR18, § 177, bestemmer, at kommunen ikke kan nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold, når to betingelser er opfyldt – nemlig afstandskravet samt en regel om det skrå højde-grænseplan, som regulerer højden i forhold til skel mod nabo og sti. Begge betingelser skal altså være overholdt for, at der er tale om byggeret. Eftersom der ikke er en regulering mod skel mod vej, forudsætter byggeri en helhedsvurdering, selv om der er byggeret til de to betingelser.

Den nye regel tilføjes som en tredje betingelse, som supplerer reguleringen af bygningens højdeforhold, nemlig i forhold til skel mod vej. Idéen er, at alle forhold ved et byggeri skal overholde alle 3 betingelser for, at der er tale om byggeret. Med den nye regel kommer der en regulering mod vej, og det er således muligt at konstatere, om der er en byggeret eller ej.

Konsekvenserne af den nye regel er, at der gives byggeret helt ud til vejskel i de tilfælde, hvor vejen er bred, eller byggeriet har en lav højde. Til gengæld reduceres muligheden for byggeriets højde inde på grunden. Bemærk, at den gamle bestemmelse ikke regulerede bygningens højde i forhold til skel mod vej. Højden var her reguleret af en anden bestemmelse, BR18, § 176, som bestemmer, at der er byggeret til 2 etager samt maksimalt 8,5 m højde. Dette kunne udnyttes fuldt ud, når forudsætningen om en afstand på 2,5 m var overholdt.

Den nye regel erstatter ikke de gamle højderegler men supplerer dem således, at et byggeri skal overholde alle højderegler. Dermed bliver der tale om en uændret regulering eller en reduktion af byggeretten inde på grunden. For at opnå en byggeret til en højde på 8,5 m forudsætter den nye regel at der skal være en afstand på 21,25 m fra byggeriet til ’modstående vejlinje eller udlagt linje mod vej’.

I de tidligere regler var det muligt at bygge med en højde på 8,5 m i en afstand af 2,5 m fra skel mod vej. Hvis byggeretten på en grund skal være uændret med den nye regel, forudsætter det således en ’vej’ med en bredde på mindst 18,75 m. I langt de fleste tilfælde er villavejene ikke så brede, at denne del af byggeretten opretholdes.

Illustration af problemstilling
Kilde: Arkitektforeningen på baggrund af illustration fra BR18

Unødig komplikation giver mere bureaukrati

Arkitektforeningen vurderer, at konsekvensen af de komplicerede regler kan betyde, at der opstår flere fejl og misforståelser. Det kan endvidere betyde at adgang til kortmateriale med matrikulære oplysninger om vej og nabogrunde og ikke kun til egen grund.

Desuden vil det betyde, at det vil være nødvendigt med brug af en landinspektør ved flere byggerier for at sikre de korrekte oplysninger til byggesagen. Det gælder også ved enkle bygninger og tilbygninger. Det vurderer vi som en unødvendig brug af landinspektørerne.

Små reguleringer er ikke attraktive

Siden bygningsreglementet trådte i kraft den 1. januar 2018, har der været flere større og mindre justeringer af reglerne. Dette skaber usikkerhed blandt vores medlemmer og andre brugere af bygningsreglementet, da de nok engang skal sætte sig ind i ændringerne. Samtidig øges risikoen for misforståelser og fejl, hvis man ikke bruger de seneste revisioner. Man kan frygte, at regelændringerne er et udtryk for, at reglerne ikke har været gode nok, og at der ikke er et samlet overblik over konsekvenserne af reglerne i bygningsreglementet.

Arkitektforeningen vil derfor råde til, at der gennemføres en større samlet revision, som ved samme lejlighed tager hensyn til de arkitektoniske kvaliteter.

Fortsat mangel på fokus på byggeriets arkitektoniske kvaliteter

Arkitektforeningen mener ikke, at BR18 tager nok højde for den helheds-tænkning, som arkitekturen er rundet af, men i højere grad har fokus på mere fragmenterede tekniske specialer. Den manglede helhedstænkning forringer byggeriets kvalitet – byggeteknisk og arkitektonisk.

Derfor foreslår Arkitektforeningen, at inddragelse af arkitektonisk kvalitet indskrives i de relevante kapitler i BR18 for at sikre, at der arbejdes med en sammenhæng med bygningens arkitektur og omgivelserne i alle faser af byggeriet.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +