NYHED 12.06.24

Open call: Implement Materials - en ny fælles byggeskik for groede materialer

For at fremtidens byggematerialer ikke blot bliver tekniske og praktiske løsninger, men også bidrager til at højne kvaliteten i byggeriet, er det afgørende, at arkitekter er med til at drive udviklingen. Derfor udbyder Arkitektforeningen og Dreyers Fond første del af arbejdslegatforløbet ”Implement Materials” med fokus på groede materialer. Søg et arbejdslegat på op til 250.000 kr.

Foto: Hampus Berndtson

Vil du vide mere, kontakt:

Sidsel Gelting Hodge

Fagkonsulent

+45 30 85 90 07

sgh@arkitektforeningen.dk

Byggebranchen står overfor et paradigmeskift, hvor udviklingen af nye biogene materialer bliver afgørende for, at byggeriet kan reducere sit samlede CO2 aftryk. På tegnestuer, i forskningsinstitutioner og hos materialeproducenter spirer det derfor allerede frem med nye regenerative og cirkulære materialer. Nogle er i deres spæde vorden, andre er tæt på at kunne godkendes og implementeres.

Med projektet Implement Materials ønsker Arkitektforeningen og Dreyers Fond, som en del af projektet Agenda Earth, at skabe en platform til fremme af udviklingen og implementeringen af de mest lovende af dem. Som udgangspunkt for dette arbejde udbyder vi over de næste år, tre forløb bygget op omkring tre materialegrupperinger:

• Groede materialer (hamp, halm, græsser, elefantgræs, mycelium, ålegræs m.fl.)
• Genbrugte materialer (restprodukter, genbrugte betonelementer og alt muligt andet).
• Gravede materialer (jord, ler, kalk, bio-cement m.fl.)

En fælles vision for en ny håndværksmæssig og æstetisk tradition

Med udgangspunkt i en fælles forståelse af cirkularitet og en arkitektonisk helhedsforståelse omkring holdbarhed, brugbarhed og skønhed er det visionen at skabe et fælles fundament for en ny håndværksmæssig og æstetisk tradition. En ny fælles byggeskik baseret på groede, genbrugte og gravede materialer.

I dette første call, ”Groede materialer”, inviterer vi tværfaglige teams af arkitekter, håndværkere og producenter til at udvikle og arbejde med implementerbare bygningsdele, baseret på hurtigvoksende og regenerative materialer, såsom hamp, halm, græsser og andre plantematerialer som hovedbestanddel.

Udvikling af implementerbare bygningsdele og nedbrydning af barrierer

Implement Materials skal understøtte (videre)udviklingen af konkrete løsninger og kortlægge og påpege de barrierer, som står i vejen for en udbredelse, produktion og implementering af løsningerne. Hvad er det for skridt, vi mangler at tage i praksis, kulturelt og i de aftalemæssige rammer, for at vi kan udbrede en byggeskik, hvor materialer tilvejebringes, forarbejdes og recirkuleres i respekt for de planetære grænser?

Dette spørgsmål vil både være udgangspunkt for arbejdet med udviklingen af materialeløsningerne og for en bredere debat med byggebranchen – og i offentligheden. Målet er at fremkalde forbilleder på bygningsdele, som skabes i lokalt eller regionalt tilgængelige materialer og sætter et markant lavere CO2 aftryk eller bidrager positivt til CO2 regnskabet. Samtidig skal bygningsdelene kunne anvendes og implementeres bredt og til gavn for hele byggeriet.

Opgaven

Arbejdslegatet ”Groede materialer” tildeles med henblik på at skabe et rum for at arkitekter og udførende kan udvikle nye bygningskomponenter/bygningsdele, inklusive disses arkitektoniske bearbejdning og detaljering. Arbejdslegatet kan søges i forbindelse med udviklingen af en prototype på et knudepunkt i en bygning, f.eks. omkring en tag-fod, facadeåbning, rumadskillelse eller andet. Der kan også søges til et konkret byggeri, hvor detaljen indgår i implementeringen.

De hold, som udvælges, skal i tværfagligt samarbejde udforske det valgte materiales potentiale i bygningssammenhæng og udvikle løsning(er) i fuld skala, hvor materiale, formgivning, byggeteknik og udførelse er i fokus. Samtidigt skal deltagerne dokumentere processen og udføre en kortlægning af konkrete benspænd for deres egen løsning og en præcisering af, hvad der skal til for at disse kan overkommes.

Teksten fortsætter nedenfor. Alle informationer om call’et, opgaven, ansøgningskriterier m.m. er samlet og uddybet i call’et her:

Vil du vide mere, kontakt:

Sidsel Gelting Hodge

Fagkonsulent

+45 30 85 90 07

sgh@arkitektforeningen.dk

Om Agenda Earth

Med initiativet Agenda Earth sætter vi ord og billeder på en ny bæredygtig æstetik i det byggede miljø, samspillet med naturen og alternative løsninger til den måde, vi indretter vores byer, bygninger og landskaber i dag. Det gør vi ved at kobler arkitekt- og advokatstandens evner til henholdsvis at skabe billeder og drømme om det gode liv og skubbe til de lovgivningsmæssige rammer, der skal muliggøre det.

Agenda Earth er igangsat og støttet af Dreyers Fond og udvikles og drives af Arkitektforeningen i samarbejde med Advokatsamfundet.

 

Fælles proces

For at understøtte en synergi i arbejdet forventes de udvalgte hold under forløbet at deltage i tre-fire fælles, tematiserede halvdags workshops, hvor der stilles eksperter til rådighed omkring relevante benspænd, og hvor den samlede erfaring deles på tværs. Det fælles workshopforløb vil være praksisnært og inddrage branchen bredt, både gennem oplæg fra eksperter, statusrapporteringer fra holdene og break-out sessioner, hvor holdene kan gå i dybden med særlige problemstillinger sammen med en ekspert.

Der vil desuden være mulighed for at holdene selv træffer aftaler med de deltagende eksperter om yderligere sparring og kvalificering af deres konkrete løsning. Udviklingsprocesserne følges og formidles undervejs, og hele forløbet afsluttes med et branchearrangement og en udstilling, som deltagerne er aktive medskabere af.

Arbejdslegatet

Der er en samlet legatpulje på 1 mio. kr. Legaterne fordeles efter de ansøgte projekters stadie og behov, dog kan der maksimalt søges om 250.000 kr. Legatet skal dække alle holdets egne udgifter til udvikling og udarbejdelse af materialet, samt deltagelse i fælles forløb.

Hvem kan ansøge?

De ansøgende hold skal bestå af minimum en arkitekt MAA og en håndværker/udførende. Desuden kan holdet inkludere en materialeproducent, en kunstner, designer eller anden faglighed.

Holdet skal selv have kapacitet og værkstedforhold, som gør det muligt at udføre 1:1 tests og opbygning af en prototype.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen om arbejdslegatet samt deltagelse i fælles workshops og udstilling skal være Arkitektforeningen i hænde senest den 23. august 2024 og sendes til materialer@arkitektforeningen.dk.

Har du spørgsmål til call’et eller processen kan du kontakte projektleder Sidsel Hodge på tlf. 30859007 eller mail materialer@arkitektforeningen.dk.

Udvælgelse af hold

For udvælgelse af deltagere er nedsat en jury bestående af:
Kathrin Gimmel, arkitekt MAA, bestyrelsesmedlem i Dreyers Fond
Lars Autrup, arkitekt MAA, direktør i Arkitektforeningen
Søren Meyer, konstruktør, udviklingschef i Grundejernes Investeringsfond
Helga Mathiassen, tømrer og debattør og formand for Snedker-Tømrernes Brancheklub i København
Sidsel Hodge, arkitekt MAA, projektleder og fagkonsulent i Arkitektforeningen

Rådgiver for udvælgelseskomitéen: Lea Olsson, Arkitekt MAA, projektleder i Dreyers Fond

Projektleder for gennemførelse af projektet er Sidsel Hodge

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +