NYHED 28.10.20

Stor opbakning til fornyelse

Fredag den 23. oktober 2020 blev repræsentantskabsmødet for første gang i foreningens historie afholdt digitalt. Alligevel nåede deltagerne at debattere og stemme om væsentlige vedtægtsændringer - og så var der i år valg til de faste udvalg.

Repræsentantskabsmøde oktober 2019. Fotograf Martin Yhlén

Der er fagliglighed, traditioner og hjerteblod på spil, når repræsentantskabsmedlemmer mødes til det årlige repræsentantskabsmøde. Men i år var der bred enighed om en række vedtægtsændringer, der gør Arkitektforeningen tidssvarende og transparent for eksisterende og nye medlemmer.

Optagelseskriterier, input til fagbladet Arkitekten og Arkitektforeningens overordnede rammer, strategier og vedtægter er alt sammen forankret i foreningens repræsentantskab, som består af 52 frivillige MAA’ere. Hvert år mødes medlemmerne  til det årlige repræsentantskabsmøde, der normalt strækker sig over to diskussionsrige dage.

Men i år var det lidt anderledes. Fredag den 23. oktober 2020 blev repræsentantskabsmødet for første gang i foreningens historie afholdt digitalt. Alligevel nåede deltagerne at debattere og stemme om væsentlige vedtægtsændringer – og så var der i år valg til de faste udvalg.

Modernisering af vedtægterne styrker foreningens samfundsmæssige relevans
I løbet af 2020 har Arkitektforeningens overordnede vedtægter været taget i grundig behandling af en række repræsentantskabsmedlemmer og bestyrelsen. Det har udmøntet sig i en række ændringsforslag, der skaber større klarhed og transparens og gør vedtægterne lettere at forstå for nuværende og kommende medlemmer. Samtidig er der skabt større sammenhæng mellem vedtægterne og de aktuelle samfundsmæssige, praktiske og uddannelsesmæssige forhold, der gør sig gældende i arkitektfaget i dag.

Formålsparagraffen er en af de paragraffer, der er ændret, så det fremgår tydeligt, at Arkitektforeningen har til formål at fremme arkitektonisk kvalitet til gavn for samfundet. Og et væsentligt redskab hertil er samarbejde med øvrige aktører inden for arkitektur og byggeri.

Alle ændringsforslag til vedtægtsændringerne blev vedtaget af et enigt repræsentantskab. Som det næste skridt i processen sendes vedtægtsændringerne til urafstemning hos Arkitektforeningens medlemmer. Urafstemningen vil blive annonceret inden for de kommende uger, og vi opfordrer alle til at stemme.

”Det er meget positivt med den store opbakning fra repræsentantskabet. Fornyelsen af vedtægterne er et vigtigt grundlag i forhold til det fundament vi står på, nu med en større transparens og en fremtidig retning for vores arbejde”, udtaler Johnny Svendborg, formand for Arkitektforeningen.

Ændringer i udvalgsvedtægterne satte gang i debatten
Parallelt med revideringen af vedtægterne har repræsentantskabsmedlemmerne i de faste udvalg arbejdet med forslag til fornyelse af udvalgenes vedtægter. Udvalgene udgør hjørnestenene i repræsentantskabets arbejde, og de reviderede vedtægter klargør roller og ansvar.

Afstemningerne om vedtægtsændringerne førte blandt andet til en længerevarende debat om, hvilke kompetencer det kræver at sidde i Optagelses- og Kvalifikationsnævnet. Nævnet varetager og behandler ansøgninger om medlemskab fra arkitekter, der ikke i henhold til Arkitektforeningens vedtægter er direkte kvalificeret til medlemskab af Arkitektforeningen. Desuden rådgiver nævnet bestyrelsen vedrørende uddannelsesmæssige spørgsmål og bistår lederen af Arkitektforeningens efteruddannelse med rådgivning.

Rets- og responsumudvalget er det udvalg, som har været gennem den største vedtægtsfornyelse. Dette indebærer blandt andet, at den retslige del er taget ud, da den ikke længere var tidssvarende i forhold til generel retspraksis i samfundet. Af samme grund er navnet ændret til Responsumudvalget, og udvalget vil fremadrettet have fokus på at fremme konfliktløsning mellem medlemmer og deres kunder, herunder mediation.

Alle foreslåede ændringer til udvalgsvedtægterne blev vedtaget, med en enkelt ændring omkring medlemmernes rolle i Optagelses- og Kvalifikationsnævnet.

Fornyelse af”Arkitekters virke”
I lyset af Arkitektforeningens strategiske fokus på at fremme den arkitektoniske kvalitet – og herunder styrke arkitektens samfundsmæssige ansvar, har Arkitektforeningens bestyrelse foreslået, at der igangsættes en revision af vedtægten for “Arkitekters virke”. Det blev besluttet ved entydigt flertal, og der nedsættes nu et udvalg, der gennem en åben og dialogbaseret proces udarbejder et forslag til en fornyet tekst. Udvalget kommer til at bestå af en repræsentant fra hver af lokalforeningerne, som udpeges af lokalledelserne samt to bestyrelsesmedlemmer.

Som en del af processen, vil Arkitektforeningen facilitere en række medlemsdebatter, der kan føde ind med refleksioner og input. En debat, som allerede blev skudt godt i gang her sensommeren.

Nyvalgte medlemmer og ledere af udvalgene
I år skulle der vælges nye repræsentanter til en række af udvalgene samt ordførerskabet.

Graves Simonsen blev valgt til posten som stedfortrædende ordfører for 2020 – 2021.

Rosa Lund blev valgt som ny leder af Konkurrenceudvalget og afløser dermed Lars Juel Thiis.
Trine Berthold træder til som nyt medlem af udvalget.

Nina Mathiasen tiltræder Arkitektens Redaktionsudvalg og overtager Anna Mette Exners plads i udvalget.

Kirsten Sanders vandt ved kampvalg den ledige post i Optagelses- og kvalifikationsnævnet.

Ellen Margrethe Christensen Sloth, Curt Ølgod og Kristian Kipp tiltræder Understøttelsesfonden

Holger Bisgaard vandt posten til Arkitekternes Pensionskasse ved kampvalg, og overtager dermed pladsen fra Per Frølund Thomsen.

Få overblik over udvalgsmedlemmerne

Konkurrenceudvalget:
Rosa Lund, leder 2020-2023
Per Schulze 2019-2022
Thomas Krarup 2018-2021
Kathrin Gimmel 2018-2021
Carsten Rasmussen 2019-2021
Lisa Gustafsson 2019-2022
Thomas Ringhof 2019-2022
Trine Berthold 2020-2021

Optagelse- og Kvalifikationsnævnet:
Rasmus Grønbæk Hansen, leder 2019-2022
Rikke Juul Gram 2018-2021
Isak Worre Foged 2018-2021
Nicolai Steinø 2019-2022
Tine Kjærulff-Bay 2020-2023
Eva Jarl Hansen 2020-2023
Kirsten Sander 2020-2023

Responsumudvalget:
Alexandra Thygesen, leder 2019-2023
Kim Christiansen 2019-2022
Lars Krogh 2018-2021
Hanne Alrø 2018-2021
Ole Holst 2020-2023
Inga Marie Thornval 2020-2023
Lise Gandrup Jørgensen 2020-2023
Pernille Arends 2020-2023
Klaus Petersen 2020-2023

Understøttelsesfondet:
Anna Pålsson, leder 2018-2021
Henrik Stjernholm 2018-2021
Helle Nielsen-Elgaard 2019-2022
Ellen Margrethe Christensen Sloth 2020-2022
Curt Ølgod 2020-2023
Kristian Kipp 2020-2023

Redaktionsudvalget:
Katrine Lotz, leder 2019-2022
Thomas Birket-Smidt 2019-2022
Rikke Cora Larsen 2018-2021
Even Olstad 2018-2021
Hanne Dalsgaard 2019-2022
Mogens A. Morgen 2020-2023
Mads Kjær Ravn 2020-2023
Graves Simonsen 2020-2023
Nina Mathiesen 2020-2021

Arkitekternes Pensionskasses bestyrelse:
Holger Bisgaard 2020-2023

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +