Administrationsvedtægt

Vedtaget af Akademisk Arkitektforenings repræsentantskab 19. maj 2017

§ 1. Repræsentantskabet
Repræsentantskabet består af 52 aktive medlemmer og 4 studentermedlemmer, som vælges på følgende måde.

1) 19 medlemmer valgt ved skriftlig afstemning blandt alle foreningens aktive
medlemmer.

2) 8 medlemmer samt 2 suppleanter valgt ved skriftlig afstemning blandt de aktive
medlemmer af afdelingen for København eller på årsmødet. Metoden besluttes
på årsmøder i lige år.

3) 6 medlemmer samt 2 suppleanter for hver af afdelingerne for Østifterne og
Østjylland valgt ved skriftlig afstemning blandt de respektive afdelingers aktive
medlemmer eller på de respektive årsmøder. Metoden besluttes på årsmøder
i lige år.

4) 4 medlemmer samt 2 suppleanter for hver af afdelingerne for Nordjylland,
Vestjylland og Sydjylland valgt på de respektive afdelingers årsmøder eller ved
skriftlig afstemning blandt de aktive medlemmer i de respektive afdelinger.
Metoden besluttes på årsmøder i lige år.

5) 1 medlem og 1 suppleant for afdelingen for Bornholm valgt på afdelingens
årsmøde eller ved skriftlig afstemning blandt de aktive medlemmer i
afdelingen for Bornholm. Metoden besluttes på årsmøder i lige år.

6) 2 studentermedlemmer for hver af afdelingerne for København og Østjylland
valgt ved skriftlig afstemning blandt studentermedlemmerne i de respektive
afdelinger og på den respektive afdelings årsmøde i lige år.

Stk. 2. De i stk. 1 nr. 1), 2) og 3) samt evt. nr. 4), 5) og 6 nævnte skriftlige afstem-
ninger afholdes samtidigt.

Stk. 3. Ved afstemninger om valg må hvert stemmeberettiget medlem højst anføre et antal kandidater svarende til det antal medlemmer, som skal vælges ved den pågældende afstem­ning.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen, efter indstilling fra lokalafdelingerne, henholds-
vis lokal­afdelingernes ledelser at sikre det nødvendige antal kandidater.

Stk. 5. Repræsentanterne vælges for 2 år. Studenterrepræsentanter vælges dog kun for 1 år. Studenterrepræsentanter har stemmeret i repræsentantskabet.

§ 2. Repræsentantskabets årsmøde
Stk. 1. Der afholdes et årligt repræsentantskabsmøde inden for tidsrummet 1. september – 31. oktober.

Stk. 2. Dette er, uanset antallet af de tilstedeværende beslutningsdygtigt, når der til hver enkelt repræsentant er udsendt følgende:

a) Der udsendes indkaldelse til mødet senest den 15. maj. Af indkaldelsen skal
fremgå, at forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet i
september/oktober, skal indsendes til sekretariatet senest den 15. juni.

b) 2 uger inden repræsentantskabsmødet udsendes beretning, regnskab for det
seneste regnskabsår, budget for det nye regnskabsår og dagsorden med
indkomne forslag, kandidater til valg af bestyrelse, udvalg og lignende, samt
dato og tilknyttede frister for næste års repræsentantskabsmøde.

Stk. 3. På repræsentantskabsmøderne kan et medlem ved forfald lade sig repræsentere ved en af de to valgte suppleanter fra samme lokalafdeling. Stedfortræderen har rettigheder som repræsentantskabets øvrige medlemmer.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer og ledere af de faste udvalg har, selv om de ikke er medlem­mer af repræsentantskabet, taleret ved repræsentantskabets møder.

Stk. 5. Øvrige medlemmer af Arkitektforeningen kan overvære repræsentant-
skabets møder, dog uden taleret.

Stk. 6. Andre end Arkitektforeningens medlemmer kan overvære repræsentant-
skabets møder, når der foreligger en skriftlig motivering herfor, og denne er godkendt af repræsentantskabets ordfører i samråd med formanden. Deres deltagelse i møderne kan dog begrænses, når særlige forhold i de sager, der behandles, taler herfor.

§ 3. Repræsentantskabets ordfører
På årsmødet vælger Repræsentantskabet blandt sine medlemmer sin ordfører samt dennes stedfortræder for 1 år.

§ 4. Lokalafdelingernes område
Lokalafdelingerne omfatter:

Afdelingen for København:
Alle medlemmer, der har adresse i følgende kommuner:
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Færøerne, Grønland samt i udlandet.

Afdelingen for Østifterne:
Alle medlemmer, der har adresse i følgende kommuner:
Allerød, Assens, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Fåborg-Midtfyn, Greve, Gribskov, Guldborgsund, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Kerteminde, Køge, Langeland, Lejre, Lolland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Næstved, Odense, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Svendborg, Vordingborg, Ærø.

Afdelingen for Nordjylland:
Alle medlemmer, der har adresse i følgende kommuner:
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerlands, Aalborg.

Afdelingen for Østjylland:
Alle medlemmer, der har adresse i følgende kommuner:
Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Århus.

Afdelingen for Vestjylland:
Alle medlemmer, der har adresse i følgende kommuner:
Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Thisted, Viborg.

Afdelingen for Sydjylland:
Alle medlemmer, der har adresse i følgende kommuner:
Nørre Snede, Varde, Billund, Vejle, Horsens, Hedensted, Esbjerg, Fanø, Vejen, Kolding, Fredericia, Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg.

Afdelingen for Bornholm:
Alle medlemmer, der har adresse i Bornholms Regionskommune.

Stk. 2. I tvivlstilfælde kan medlemmer selv bestemme tilhørsforholdet.

§ 5. Lokalafdelingernes opgave
Lokalafdelingernes opgave er at afholde valg til repræsentantskabet, at fremme foreningens formål inden for sit område og at holde den direkte forbindelse til medlemmerne, herunder at afholde møder i afdelingen om spørgsmål, hvorom der skal afholdes urafstemning.

§ 6. Lokalafdelingernes ledelse
Lokalafdelingsledelserne består:
1) i afdelingen for København af de i § 1, stk. 1, 2) nævnte 8 medlemmer af
repræsentant­skabet samt de i § 1, stk. 1, 6) nævnte studentermedlemmer.

2) i afdelingen for Østjylland af de i § 1, stk. 1, 3) nævnte 6 medlemmer af
repræsentant­skabet samt de i § 1, stk. 1, 6) nævnte studentermedlemmer.

3) i afdelingen for Østifterne af de i § 1, stk. 1, 3) nævnte 6 medlemmer af
repræsentantskabet.

4) i afdelingerne for Nordjylland, Vestjylland og Sydjylland af de i § 1, stk. 1, 4)
nævnte 4 medlemmer af repræsentantskabet.

5) i afdelingen for Bornholm af det i § 1, stk. 1, 5) nævnte medlem af repræsen-
tantskabet samt 4 medlemmer valgt på afdelingens årsmøde.

Stk. 2. Den nye ledelse vælger selv sin leder. Ledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Afgår et medlem i utide foretages ikke suppleringsvalg.

§ 7. Årsmøder
Stk. 1. Lokalafdelingernes årsmøder, som er beslutningsdygtige uanset antallet af de fremmødte, skal afholdes i marts måned og bekendtgøres mindst 3 uger forud ved skriftlig meddelelse til hvert medlem i afdelingen. Forslag, der ønskes behandlet, kan indsendes til afdelingens ledelse senest 8 dage efter bekendtgørelsens dato.

Stk. 2. Dagsordenen udsendes til medlemmerne senest 6 dage før årsmødet.

Dagsordenen skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om arbejdet i repræsentantskabet
3. Beretning om afdelingens virke
4. Forslag til behandling
5. Valg
6. Eventuelt

§ 8. Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningens bestyrelse består af:
a) Formanden valgt af repræsentantskabet.
b) 7 medlemmer valgt af repræsentantskabet.

Stk. 2. Bestyrelsen, der selv bestemmer sin forretningsorden, vælger blandt sine medlem­mer en næstformand, der fungerer som formand i dennes forfald.
Hvor intet andet er foreskrevet, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når formanden (eller næstformanden) samt fire af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning gør formandens (næstformandens) stemme udslaget.

Stk. 3. Ved afslutning af økonomiske aftaler, der forpligter Arkitektforeningen, tegnes foreningen af formanden og næstformanden, eller af formanden og direktøren.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at afgøre sager, der ikke har principiel karakter.

Stk. 5. Bestyrelsen varetager foreningens virksomhed på alle de områder, der ikke ved love og vedtægter er henlagt under andre af foreningens institutioner.
Det påhviler den at søge at få foreningen repræsenteret og dens anskuelser fremført, hvor dens interesser gør det ønskeligt. Den fører tilsyn med, at foreningens love og vedtægter overholdes, og der kan ikke dispenseres fra disse undtagen i tilfælde, hvor de indeholder en særlig bemyndigelse hertil.

§ 9. Direktør
Stk. 1. Til varetagelse af bestyrelsens og repræsentantskabets forretninger og foreningens daglige praktiske og økonomiske ledelse ansætter bestyrelsen efter samråd med personalets tillidsrepræsentant en direktør.
Direktøren kan i det daglige arbejde disponere inden for årsbudgettets rammer, hvorimod alle dispositioner herudover skal godkendes af bestyrelsen. Vilkårene for direktørens ansættelse fastsættes i en kontrakt.
Formanden fungerer på foreningens vegne som direktørens direkte foresatte.

Stk. 2. Bestyrelsen kan i samråd med direktøren ansætte en vicedirektør.
Vilkårene for vicedirektørens ansættelse fastsættes i en kontrakt.

§ 10. Sekretariatets medarbejdere
Stk. 1. Direktøren ansætter og afskediger efter samråd med formanden sekretariatets personale.

Stk. 2. Vilkårene for ansættelse fastsættes i hvert enkelt tilfælde i en kontrakt.

§ 11. Kandidatopstilling
Stk. 1. Kandidater til bestyrelsen og udvalg skal skriftligt tilkendegive deres kandidatur til bestyrelsen senest 4 uger før repræsentantskabsmødet.
Kandidaturet skal være ledsaget af en skriftlig accept fra kandidaten.

Stk. 2. Bestyrelsen er pligtig til at sikre, at det fornødne antal kandidater er opstillet.

§ 12. Valg af Arkitektforeningens formand
Stk. 1. Formanden vælges ved særligt valg på repræsentantskabets årsmøde.

Stk. 2. Såfremt der på dette opstilles mere end én kandidat til formandsposten, og ingen af de opstillede opnår 2/3 af de tilstedeværende stemmer, sker valget efterfølgende ved skriftlig afstemning blandt foreningens aktive medlemmer.
Afstemningen skal afholdes senest 2 uger efter repræsentantskabsmødet og være i overens­stemmelse med § 19, stk. 7.

Stk. 3. Formanden kan alene vælges til repræsentantskabet og ikke til andre tillidsposter i foreningen med undtagelse af de poster, som formanden besætter i henhold til andre af foreningens vedtægter.
Hvis et medlem ved den skriftlige afstemning efter repræsentantskabsmødet vælges til formand, efter at vedkommende på mødet er valgt til anden tillidspost, fratrædes denne post, der så besættes i henhold til stemmetallene ved den pågældende afstemning.

§ 13. Valg af udvalgsledere
Lederne af de faste udvalg vælges af repræsentantskabet ved særlige afstemninger.

§ 14. Valg af bestyrelse og udvalgsmedlemmer
Stk. 1. Valg til Arkitektforeningens bestyrelse og faste udvalg m.v. sker i hvert enkelt tilfælde under ét, således at medlemsposterne besættes med dem, der har fået det højeste stemme­tal. I Rets- og Responsumudvalget skal mindst ét medlem være offentligt ansat.

Stk. 2. Med undtagelse af valg til repræsentantskabet kan bestyrelsens medlem-
mer ikke vælges til andre tillidsposter end dem, bestyrelsen i henhold til de enkelte vedtægter besætter.

§ 15. Genvalg
Genvalg kan finde sted til samtlige tillidsposter.
Formanden, bestyrelsen, ledere og medlemmer af faste udvalg kan normalt kun genvælges én gang.
Dog gælder særlige regler for Rets- og Responsumudvalget, hvor lederen kan genvælges to gange, og hvor der ikke er begrænsning for det antal gange de øvrige medlemmer kan genvælges. Ved genvalg forstås valg til samme post for en vedtægtsbestemt valgperiode i direkte fortsættelse af en udløben periode.

§ 16. Valgperioder
Stk. 1. Formanden vælges for 4 år og lederne af de faste udvalg vælges for 3 år med undtagelse af lederen af Rets- og Responsumudvalget, som vælges for 4 år.

Stk. 2. Medlemmer af bestyrelsen vælges for 4 år, og medlemmer af de faste udvalg for 3 år.

Stk. 3. Der skal ske rullende udskiftning af de nævnte medlemmer, således at mindst 2 medlemmer af henholdsvis bestyrelsen og af de faste udvalg afgår på hvert repræsentant­skabsmøde.
Suppleringsvalg foretaget som følge af, at medlemmer er afgået inden udløbet af deres valgperiode, gælder kun for resten af denne.

§ 17. Suppleanter og stedfortrædere
Stk. 1. Evt. valg af suppleanter til udvalg og nævn fremgår af de respektive vedtægter.

Stk. 2. De faste udvalg vælger årligt blandt deres medlemmer stedfortrædere for lederen, der fungerer i dennes forfald.
I tilfælde af stemmelighed gør lederens stemme udslaget.

§ 18. Mandatnedlæggelse og anden ekstraordinær afgang
Stk. 1. Hvis et flertal af medlemmerne af bestyrelsen eller et af de faste udvalg finder sig foranlediget til at nedlægge deres mandater, er de pågældende forpligtet til at fungere, indtil andre med vedtægtsmæssig beføjelse kan indtræde i deres sted.

Stk. 2. Hvis et medlem af bestyrelsen indvilliger i at lade sig opstille til valg til en post, som medlemmet i henhold til vedtægterne ikke kan beklæde samtidig med den, medlemmet er indehaver af, har medlemmet dermed nedlagt sit mandat.

Stk. 3. Afgår formanden inden udløbet af sin valgperiode, skal bestyrelsen inden fire uger indkalde til et repræsentantskabsmøde til forberedelse af valg af ny formand. Sker afgangen inden for tre måneder før det ordinære repræsentant-
skabsmøde, kan valgforberedelserne udskydes til dette.
Indtil den nye formand er valgt, fungerer næstformanden som formand.

Stk. 4. Hvis bestyrelsen finder det ønskeligt, kan den indkalde til et repræsentant-
skabs­møde til at foretage supplering.

§ 19. Urafstemninger
Stk. 1. Beslutter repræsentantskabet at lade et spørgsmål afgøre ved urafstem-
ning, følges nedenfor angivne procedure i stk. 4, 5 og 6 reglerne i stk. 7, 8, 9 og 10.

Samme procedure følges, når et af repræsentantskabet vedtaget forslag om ændring i Arkitektforeningens love skal bringes til urafstemning.
Krav fra medlemmers side om afholdelse af urafstemning i henhold til Arkitekt-
foreningens love §§ 19 og 21 skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen.

Kravet skal bilægges:
a) Formulering af forslag, som skal bringes til urafstemning.
b) Motivering for forslag.
c) Bilag, der ved originale underskrifter dokumenterer, at det i forbindelse med
kravets godkendelse nødvendige antal aktive medlemmer af Arkitekt-
foreningen, jf. lovene, støtter kravet.

Stk. 2. Kræver et tilstrækkeligt antal medlemmer jf. lovenes §§ 19 og 21, stk. 3, urafstem­ning skal bestyrelsen drage omsorg for, at kravet kan behandles på et repræsentant­skabsmøde inden 3 måneder, fra kravet er rejst.

Stk. 3. Til forslag, som nævnt under stk. 1-2, kan alene repræsentantskabet stille ændrings­forslag.
Til hvert forslag må kun stilles et ændringsforslag.

Stk. 4. Efter behandling på repræsentantskabsmødet skal bestyrelsen drage omsorg for, at forslag, som siden skal bringes til urafstemning, i sin helhed udsendes skriftligt til samtlige medlemmer af Arkitektforeningen med en redegørelse for behandlingen i repræsentant­skabet.
Udsendelsen skal ske senest 2 uger efter det repræsentantskabsmøde, hvor forslaget har været behandlet.

Stk. 5. I tilknytning til den i stk. 4 omtalte offentliggørelse af forslag skal bestyrelsen endvidere pålægge hver lokalafdeling at afholde mindst ét møde med adgang for samtlige afdelingens medlemmer til orientering om og drøftelse af forslaget.
Møderne skal finde sted inden 2 måneder efter det repræsentantskabsmøde, på hvilket forslaget har været behandlet. Indkaldelse til møderne skal ske skriftligt til hvert medlem senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stk. 6. Senest 2 måneder efter afholdelse af det repræsentantskabsmøde, hvor forslaget har været behandlet, skal bestyrelsen udsende afstemningsmateriale bestående af:
a) Det oprindeligt fremsatte forslag.
b) Eventuelt ændringsforslag fra repræsentantskabet.
c) Meddelse om afstemningsform med angivelse af datoen, som angiver sidste
frist for afgivelse af stemme.
Såfremt repræsentantskabet har besluttet at bringe ændringsforslaget til
afstemning, skal stemmeafgivelsen på hovedforslag og ændringsforslag ske
på samme stemmeseddel.
d) Afstemningsformen vælges i forbindelse med udsendelsen.

Stk. 7. Fra det tidspunkt, afstemningsmaterialet udsendes, og til afstemningen skal være foretaget, skal der, jf. Arkitektforeningens love § 19, stk. 4, gives 10 dages frist.

I tilfælde af uforudsigelige begivenheder, som falder ind under begrebet force majeure fx it-nedbrud, kan bestyrelsen udskyde tidspunktet for rettidig stemmeafgivning.
Afstemningsresultatet kontrolleres af Arkitektforeningens revisor.

Stk. 8. Urafstemningens resultat er gyldigt, uanset antallet af afgivne stemmer.

Stk. 9. Med undtagelse af beslutning om foreningens opløsning, jf. Arkitekt-
foreningens love § 20, afgøres urafstemning ved simpelt flertal.

Stk. 10. Bestyrelsen kan, såfremt den skønner det praktisk gennemførligt, lade flere forslag af forskellig karakter behandle ved samme urafstemning med forudgående behandlinger i repræsentantskab og på lokalafdelingsmøder.

I sådanne tilfælde skal afstemning finde sted på en selvstændig stemmeseddel for hver sag i overensstemmelse med stk. 6.

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +