Arkitektforeningens love

Pr. 3. juli 2017

§ 1. Navn, mål og virke
Foreningens navn er Akademisk Arkitektforening eller Arkitektforeningen.

Stk. 2. Arkitektforeningens mål er:
at fremme kvaliteten i planlægningen og udformningen af vore omgivelser, og at agere ud fra et helhedssyn til fremme af arkitektonisk kvalitet.

Stk. 3. Arkitektforeningen skal for at opnå dette:
fremstå som den arkitektfaglige autoritet inden for alle fagets arbejdsområder og skalaer, være foreningen, der i samarbejde med arkitektfaglige uddannelses-
institutioner og myndigheder stedse er med til at højne arkitekters kompetence, være arkitektfagets vigtigste debatforum og talerør samt virke for de bedst mulige vilkår for arkitektfagets udøvelse.

Stk. 4. Foreningens hjemsted er København.

§ 2. Aktive medlemmer
Berettiget til at indmelde sig som aktive medlemmer er arkitekter, hvis kvalifika-
tioner opfylder kravene om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser mv. i henhold til direktiv 2005/36/EF.

Stk. 2. Arkitekter, der ikke har eksamensbeviser mm., som kan anerkendes i henhold til det i stk. 1 nævnte direktiv, kan søge optagelse gennem Kvalifikations- og Optagelsesnævnet.

Stk. 3. Udenlandske arkitekter, der ikke opfylder kravene i stk. 1, men som har afgangsbevis fra en af UIA anerkendt arkitektskole, kan søge optagelse, når de virker inden for faget i Danmark.

Stk. 4. Aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare til alle foreningens poster i overensstemmelse med Administrationsvedtægten.

§ 3. Studentermedlemskab
Studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole i København og ved Arkitektskolen i Aarhus samt andre uddannelsesinstitutioner, hvis eksamensbeviser opfylder kriteriet i § 2, stk. 1 kan indmeldes i Arkitektforeningen som studentermedlemmer.

Stk. 2. Studentermedlemmer ved hver af de 2 skoler har repræsentation i ledelsen i den pågældende lokalafdeling og i repræsentantskabet. Nærmere regler herom fastsættes i Administrationsvedtægten.

§ 4. Medlemmer i udland
Aktive medlemmer, der bosætter sig i udlandet, kan efter forløbet af et fuldt kvartal blive udlandsmedlemmer, når skriftlig anmodning herom indsendes til foreningen.

Stk. 2. Som udlandsmedlemmer af foreningen kan bestyrelsen efter ansøgning optage eller overføre:

a) Arkitekter, såvel danske som udenlandske, som er bosiddende og driver erhverv i
udlandet.
b) Arkitekter, som er bosat i Danmark og driver erhverv i udlandet, forudsat de er
medlemmer af det pågældende lands arkitektforening.

Stk. 3. Udlandsmedlemmer har ret til at deltage i årsmøder, men har ingen stemmeret.

§ 5. Æresmedlemmer
Til æresmedlemmer kan udnævnes inden- og udenlandske arkitekter og undtagel-
sesvis andre, når ved en skriftlig afstemning blandt repræsentantskabets med-
lemmer 2/3 af de afgivne stemmer er for udnævnelsen.

Stk. 2. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har rettigheder som aktive medlemmer.

§ 6. Medlemsbetegnelser
Aktive medlemmer og udlandsmedlemmer er eneberettigede til at anvende de indregistrerede medlemsbetegnelser MAA og Arkitektforeningen. Såfremt et medlem driver virksomhed, må medlemsbetegnelserne MAA og Arkitektforeningen ikke anvendes i relation til virksomhedsnavnet, men alene i relation til navnene på den eller de personer i firmaet, der har ret til at benytte betegnelserne.

§ 7. Lokalafdelinger
Foreningen er opdelt i lokalafdelinger.

Stk. 2. Afdelingernes afgrænsning fastsættes i Administrationsvedtægten.

Stk. 3. Hver afdeling vælger afdelingens ledelse samt medlemmer til repræsentant-
skabet i henhold til Administrationsvedtægtens bestemmelser herom.

§ 8. Lokalafdelingernes årsmøder
Stk. 1 Afdelingernes årsmøder afholdes efter anvisningerne i Administrations-
vedtægten.

§ 9. Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Det vælges efter de i Administrationsvedtægtens anførte regler.

Stk. 2. Kun repræsentantskabet kan give, ophæve eller forandre foreningens vedtægter, og dette kun – hvis andet ikke udtrykkeligt er bestemt i disse – når formuleret forslag herom har været meddelt i dagsordenen for et repræsentant-
skabsmøde.

§ 10. Repræsentantskabets årsmøde
Stk. 1. Der afholdes et årligt repræsentantskabsmøde efter anvisningerne i Administra­tions­vedtægten.

§ 11. Andre repræsentantskabsmøder
Foruden årsmødet kan bestyrelsen beslutte at afholde endnu ét repræsentant-
skabs­møde årligt. På dette møde kan forelægges korrektioner til budgettet samt foretages supple­ringsvalg.

Stk. 2. Repræsentantskabsmøder afholdes i øvrigt, når det begæres af bestyrelsen, af ledelsen for to af de tilsluttede afdelinger eller af mindst 15 repræsentanter.

Stk. 3. De her omhandlede repræsentantskabsmøder er beslutningsdygtige, når der mindst 2 uger før mødet er udsendt skriftlig indkaldelse og dagsorden.

§ 12. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af en formand og 7 medlemmer, der vælges i henhold til Administrationsvedtægten.

§ 13. Faste udvalg
Til varetagelse af særlige grene af foreningens virksomhed kan der af repræsen-
tantskabet tages beslutning om dannelse af faste udvalg, hvis valg og virkemåde bestemmes i en vedtægt. Faste udvalg kan kun opløses efter beslutning af repræsentantskabet. Endvidere kan repræsentantskabet overdrage enkeltmedlem-
mer særlige hverv.

§ 14. Ad hoc-udvalg
Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte ad hoc-udvalg, som skal opløses, når deres hverv er endt.

§ 15. Interesse- og faggrupper
Medlemmerne er berettigede til inden for foreningen at danne interessegrupper eller faggrupper.

§ 16. Repræsentation i andre udvalg o.l.
Når der på foranledning af offentlige eller private institutioner eller andre skal vælges repræsentanter for foreningen til udvalg e.l., udpeger bestyrelsen medlemmer hertil.

§ 17. Økonomi
Foreningens økonomiske forhold fastsættes i en Økonomivedtægt.

Stk. 2. Ændringer i denne vedtægt kan, uden at have været opført på dagsordenen, foretages af repræsentantskabet, hvis der på dettes møde sker vedtagelser, der har indflydelse på foreningens økonomi.

Stk. 3. Samtlige regnskaber, der meddeles i årsberetningen, skal være revideret af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret revisor.

§ 18. Udmeldelse, eksklusion
Udmeldelse kan kun ske med mindst én måneds varsel til udtræden ved kvartalets slutning og skal ske skriftligt til foreningen. Et medlem kan ikke ved sin udmeldelse af foreningen unddrage sig forpligtelser, herunder økonomiske, der påhviler medlemmet på grund af forhold, der er opstået inden medlemmets udtræden.

Stk. 2. Skylder et medlem mere end ét års kontingent og har vedkommende ikke efterkommet en opfordring fra foreningen om inden tre uger at indbetale beløbet kan vedkommende slettes som medlem. Bestyrelsen kan dog i tilfælde, hvor den skønner, at særlige omstændigheder gør sig gældende, træffe aftale med det pågældende medlem om afvikling af restancen.

Stk. 3. Når bestyrelsen finder, at et medlems handlemåde har været således, at der kan være tale om eksklusion, kan bestyrelsen træffe den for sagens afgørelse nød-
vendige beslutning. Afgørelsen kan indbringes for Rets- og Responsumudvalget, hvis kendelse senere kan appelleres til foreningens Voldgiftsret.

§ 19. Lovændringer
Arkitektforeningens love kan kun ændres, såfremt der ved en skriftlig urafstemning blandt Arkitektforeningens aktive medlemmer opnås et flertal herfor blandt de afgivne stemmer.

Stk. 2. Urafstemning om ændring af Arkitektforeningens love skal finde sted, såfremt dette enten
a) besluttes af repræsentantskabet eller
b) kræves af et antal aktive medlemmer, der svarer til mindst 5 % af de aktive
medlemmer, der var registreret pr. 1. januar i det pågældende år, og under
forudsætning af at kravet fremsættes skriftligt med angivelse af ændringsforslag
og motivering.

Stk. 3. Forslag om ændring af Arkitektforeningens love skal inden udsendelse til urafstemning behandles på et repræsentantskabsmøde.

Stk. 4. Urafstemning om lovændringer skal udformes, så der kun gives mulighed for besvarelse med ”ja” eller ”nej”. Stemmeafgivelsen skal være hemmelig, og der skal gives en frist på 10 dage til besvarelsen.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at urafstemning om lov-
ændringer forberedes og gennemføres, således at medlemmerne sikres orientering og debatmuligheder inden afstemningen. Nærmere regler herom fastsættes i Administrationsvedtægten.

§ 20. Opløsning af foreningen
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes ved skriftlig afstemning blandt de aktive medlemmer. Til vedtagelse kræves, at 2/3 af medlemmerne har stemt for opløsningen. En sådan afstemning afholdes med mindst to ugers varsel og kan kun foretages, når et repræ­sentant­skabsmøde har vedtaget det.
Afstemningsmaterialet skal udsendes til med­lemmerne senest to uger efter det repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen blev truffet, med et referat af dette.

Stk. 2. Opløsningen kan først træde i kraft, når et nyt repræsentantskabsmøde har truffet bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, for så vidt disse ikke i henhold til love og vedtægter er underkastet andre bestemmelser.

Stk. 3. Fremsætter et repræsentantskab forslag om foreningens ophævelse, og vedtages det ikke ved den påfølgende skriftlige afstemning, afgår såvel repræsen-
tantskabet som de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer.

§ 21. Andre urafstemninger
Forslag vedrørende Arkitektforeningens vedtægter eller vedrørende Arkitekt-
foreningens faglige politik kan gøres til genstand for skriftlig urafstemning blandt de aktive medlemmer.

Stk. 2. Afholdelse af sådan urafstemning kan besluttes af repræsentantskabet, eller når et antal aktive medlemmer, svarende til mindst 10 % af Arkitektforeningens aktive medlemmer pr. 1. januar det pågældende år, fremsætter et skriftligt og motiveret forslag. I sidstnævnte tilfælde skal sagen inden afstemningen behandles på et repræsentantskabsmøde; hvis repræsentantskabet vedtager forslaget, bortfalder forpligtelsen til at afholde urafstemning.

Stk. 3. For de i § 21 nævnte urafstemninger gælder regler svarende til § 19.

Stk. 4. Alene valg til repræsentantskab og lokalafdelingsledelser, samt valg af foreningens formand kan gøres til genstand for urafstemning. Foreningens budget, kontingentfastsættelse og regnskaber kan ikke gøres til genstand for urafstemning.

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +