Arkitektforeningens vedtægter

Pr. 3. december 2020
Download Vedtægterne med kommenteret vejledning

§ 1. Navn og formål

Stk. 1. Foreningens navn er Akademisk Arkitektforening eller Arkitektforeningen.

Stk. 2. Arkitektforeningens formål er:
– at fremme kvaliteten i planlægningen og udformningen af vore omgivelser, og
– at agere ud fra et helhedssyn til fremme af arkitektonisk kvalitet, til gavn for hele samfundet.

Stk. 3. Arkitektforeningen skal for at opnå dette:
– fremstå som den arkitektfaglige autoritet inden for alle fagets arbejdsområder og skalaer,
– være foreningen, der i samarbejde med arkitektfaglige uddannelsesinstitutioner og myndigheder stedse er med til at højne arkitekters kompetence,
– være arkitektfagets vigtigste faglige fælles platform, debatforum og talerør samt
– virke for de bedst mulige vilkår for arkitektfagets udøvelse, i samarbejde med øvrige aktører.

§ 2. Ordinære medlemmer

Stk. 1. Berettiget til at indmelde sig som ordinære medlemmer er arkitekter, hvis kvalifikationer opfylder kravene om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser mv. i henhold til direktiv 2005/36/EF.

Stk. 2. Arkitekter, der ikke har eksamensbeviser mm., som kan anerkendes i henhold til det i stk. 1 nævnte direktiv, kan søge optagelse gennem Optagelses- og Kvalifikationsnævnet.

Stk. 3. Udenlandske arkitekter, der ikke opfylder kravene i stk. 1, men som har afgangsbevis fra en af UIA anerkendt arkitektskole, kan søge optagelse, når de virker inden for faget i Danmark.

Stk. 4. Ordinære medlemmer har stemmeret og er valgbare til alle foreningens poster.

§ 3. Studentermedlemmer

Stk. 1. Studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole i København og ved Arkitektskolen Aarhus samt andre uddannelsesinstitutioner, hvis eksamensbeviser opfylder kriteriet i § 2, stk. 1 kan indmeldes i Arkitektforeningen som studentermedlemmer.

Stk. 2. Studentermedlemmer ved hver af de 2 skoler har repræsentation i ledelsen i den pågældende lokalafdeling og i repræsentantskabet jf. §§ 13 og 16.

§ 4. Udlandsmedlemmer

Stk. 1. Ordinære medlemmer, der bosætter sig i udlandet, kan efter forløbet af et fuldt kvartal blive udlandsmedlemmer, når skriftlig anmodning herom indsendes til foreningen.

Stk. 2. Som udlandsmedlemmer af foreningen kan Optagelses- og Kvalifikationsnævnet efter ansøgning optage eller overføre:
a) Arkitekter, såvel danske som udenlandske, som er bosiddende og driver erhverv i udlandet.
b) Arkitekter, som er bosat i Danmark og driver erhverv i udlandet, forudsat de er medlemmer af det pågældende lands arkitektforening.

Stk. 3. Optagelse som udlandsmedlem efter stk. 2 forudsætter, at kravene til medlemskab efter § 2 er opfyldt.

Stk. 4. Udlandsmedlemmer har ret til at deltage i lokalafdelings- og årsmøder, men er ikke valgbare og har ingen stemmeret.

§ 5. Æresmedlemmer

Stk. 1. Til æresmedlemmer kan udnævnes inden- og udenlandske arkitekter og undtagelsesvis andre, når ved en skriftlig afstemning blandt repræsentantskabets medlemmer 2/3 af de afgivne stemmer er for udnævnelsen.

Stk. 2. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har fulde medlemsrettigheder, jf. § 2, stk. 4.

§ 6. Medlemsbetegnelser

Ordinære medlemmer, jf. § 2, stk. 1-3 og udlandsmedlemmer, er eneberettigede til at anvende de indregistrerede medlemsbetegnelser MAA og Arkitektforeningen.

Såfremt et medlem driver virksomhed, må medlemsbetegnelserne MAA og Arkitektforeningen ikke anvendes i relation til virksomhedsnavnet, men alene i relation til navnene på den eller de personer i firmaet, der har ret til at benytte betegnelserne.

§ 7. Medlemskontingent

Repræsentantskabet fastsætter det ordinære medlemskontingent for alle medlemskategorier. Kontingentet kan fastsættes forskelligt for forskellige grupper af medlemmer.

§ 8. Ekstraordinært medlemsbidrag

Stk. 1. Repræsentantskabet kan vedtage opkrævning af et ekstraordinært medlemsbidrag, når motiveret forslag herom har været på dagsordenen for et repræsentantskabsmøde.

Stk. 2. Hvor ganske særlige forhold gør sig gældende for et medlem, f.eks. indtægtsbortfald som følge af længere arbejdsudygtighed på grund af sygdom, barsel, militærtjeneste eller længere tids arbejdsløshed, pensionering o.l., kan bestyrelsen efter skriftlig anmodning vedtage, at medlemsbidragene kan nedsættes eller eftergives.

§ 9. Udmeldelse, eksklusion

Stk. 1. Udmeldelse kan kun ske med mindst én måneds varsel til udtræden ved kvartalets slutning og skal ske skriftligt til foreningen. Et medlem kan ikke ved sin udmeldelse af foreningen unddrage sig forpligtelser, herunder økonomiske, der påhviler medlemmet på grund af forhold, der er opstået inden medlemmets udtræden.

Stk. 2. Skylder et medlem mere end ét års kontingent og har vedkommende ikke efterkommet en opfordring fra foreningen om inden tre uger at indbetale beløbet kan vedkommende slettes som medlem. Bestyrelsen kan dog i tilfælde, hvor den skønner, at særlige omstændigheder gør sig gældende, træffe aftale med det pågældende medlem om afvikling af restancen.

Stk. 3. Når bestyrelsen finder, at et medlems handlemåde har været således, at der kan være tale om eksklusion, kan bestyrelsen træffe den for sagens afgørelse nødvendige beslutning. Beslutning om eksklusion kræver 3/4 flertal i bestyrelsen. Afgørelsen kan indbringes for de almindelige domstole.

§ 10. Lokalafdelingernes opgaver

Foreningen er opdelt i lokalafdelinger.

Stk. 1. Lokalafdelingernes opgave er
at fremme foreningens formål inden for sit geografiske område,
at holde den direkte forbindelse til afdelingens medlemmerne,
at afholde valg til repræsentantskabet (jf. § 15).

Stk. 2. Der vedtages hvert år på repræsentantskabs¬mødet et budget for lokalafdelingerne for det kommende år.

§ 11. Lokalafdelingernes område

Stk. 1. Lokalafdelingerne omfatter:
Afdelingen for København:
Alle medlemmer, der har adresse i følgende kommuner:
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Færøerne, Grønland samt i udlandet.

Afdelingen for Østifterne:
Alle medlemmer, der har adresse i følgende kommuner:
Allerød, Assens, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Fåborg-Midtfyns, Greve, Gribskov, Guldborgsund, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Kerteminde, Køge, Langeland, Lejre, Lolland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Næstved, Odense, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Svendborg, Vordingborg, Ærø.

Afdelingen for Nordjylland:
Alle medlemmer, der har adresse i følgende kommuner:
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerlands, Aalborg.

Afdelingen for Østjylland:
Alle medlemmer, der har adresse i følgende kommuner:
Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Aarhus.

Afdelingen for Vestjylland:
Alle medlemmer, der har adresse i følgende kommuner:
Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Thisted, Viborg.

Afdelingen for Sydjylland:
Alle medlemmer, der har adresse i følgende kommuner:
Varde, Billund, Vejle, Horsens, Hedensted, Esbjerg, Fanø, Vejen, Kolding, Fredericia, Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg.

Afdelingen for Bornholm:
Alle medlemmer, der har adresse i Bornholms Regionskommune.

Stk. 2. I tvivlstilfælde kan medlemmer selv bestemme tilhørsforholdet.

§ 12. Lokalafdelingernes ledelser

Stk.1. Hver afdeling vælger medlemmer til repræsentantskabet, jf. § 15. De valgte repræsentanter udgør herefter også den enkelte lokalafdelings ledelse; i afdelingen for Bornholm dog suppleret med fire yderligere valgte medlemmer.

Lokalafdelingsledelserne består:
1) i afdelingen for København af de i § 15, stk. 1, 2) nævnte 8 medlemmer af repræsentant¬skabet samt de i § 1, stk. 1, 6) nævnte studentermedlemmer.

2) i afdelingen for Østjylland af de i § 15, stk. 1, 3) nævnte 6 medlemmer af repræsentant¬skabet samt de i § 1, stk. 1, 6) nævnte studentermedlemmer.

3) i afdelingen for Østifterne af de i § 15, stk. 1, 3) nævnte 6 medlemmer af repræsentantskabet.

4) i afdelingerne for Nordjylland, Vestjylland og Sydjylland af de i § 15, stk. 1, 4) nævnte 4 medlemmer af repræsentantskabet.

5) i afdelingen for Bornholm af det i § 15, stk. 1, 5) nævnte medlem af repræsentantskabet samt 4 medlemmer valgt på afdelingens årsmøde.

Stk. 2. Den nye ledelse vælger selv sin leder. Ledelsen fastsætter selv sin forretningsorden med udgangspunkt i foreningens standard¬forretningsorden for lokalafdelingerne.

Stk. 3. Afgår et medlem i utide indtræder den af de efter § 15 valgte suppleanter, som indtræder i repræsen¬tantskabet, tillige i lokalafdelingsledelsen.

§ 13. Lokalafdelingernes årsmøder

Stk. 1. Lokalafdelingernes årsmøder, som er beslutningsdygtige uanset antal fremmødte, skal afholdes i marts måned. Afdelingens årsmøde skal bekendtgøres mindst 4 uger før den valgte dato ved skriftlig meddelelse til hvert medlem i afdelingen. Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til afdelingens ledelse senest 2 uger før årsmødet.

Stk. 2. Dagsordenen udsendes til medlemmerne senest 1 uge før årsmødet.
Dagsordenen skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om arbejdet i repræsentantskabet
3. Beretning om afdelingens virke
4. Forslag til behandling
5. Valg
6. Eventuelt

§ 14. Repræsentantskabets rolle

Stk. 1. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Kun repræsentantskabet kan give, ophæve eller forandre foreningens vedtægter, jf. § 28, stk. 1, og dette kun når fuldstændigt forslag herom har været meddelt i dagsordenen for et repræsentantskabs¬møde.

Stk. 3. På repræsentantskabsmødet vælger Repræsentantskabet blandt sine medlemmer sin ordfører samt dennes stedfortræder for 1 år.

§ 15. Repræsentantskabets sammensætning

Stk. 1. Repræsentantskabet består af 52 ordinære medlemmer og 4 studentermedlemmer, som vælges på følgende måde:
1) 19 medlemmer valgt ved skriftlig afstemning blandt alle foreningens ordinære medlemmer, jf. § 2.

2) 8 medlemmer samt 2 suppleanter valgt ved skriftlig afstemning blandt de ordinære medlemmer af afdelingen for København eller på årsmødet. Metoden besluttes på årsmøder i lige år.

3) 6 medlemmer samt 2 suppleanter for hver af afdelingerne for Østifterne og Østjylland valgt ved skriftlig afstemning blandt de respektive afdelingers ordinære medlemmer eller på de respektive årsmøder. Metoden besluttes på årsmøder i lige år.

4) 4 medlemmer samt 2 suppleanter for hver af afdelingerne for Nordjylland, Vestjylland og Sydjylland valgt på de respektive afdelingers årsmøder eller ved skriftlig afstemning blandt de ordinære medlemmer i de respektive afdelinger. Metoden besluttes på årsmøder i lige år.

5) 1 medlem og 1 suppleant for afdelingen for Bornholm valgt på afdelingens årsmøde eller ved skriftlig afstemning blandt de ordinære medlemmer i afdelingen for Bornholm. Metoden besluttes på årsmøder i lige år.

6) 2 studentermedlemmer for hver af afdelingerne for København og Østjylland valgt ved skriftlig afstemning blandt studentermed¬lem¬merne i de respektive afdelinger eller på den respektive afdelings årsmøde. Metoden besluttes på årsmøder i lige år.

Stk. 2. De i stk. 1 nr. 1), 2) og 3) samt evt. nr. 4), 5) og 6 nævnte skriftlige afstemninger afholdes samtidigt.

Stk. 3. Ved afstemninger om valg skal hvert stemmeberettiget medlem stemme på et antal kandidater svarende til antallet af personer på valg. Valg af repræsentanter og eventuelle sup-pleanter sker for hver af grupperne i stk.1, nr. 1-6 under ét, således at ledige pladser besættes med dem, der har fået det højeste stemmetal.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen, efter indstilling fra lokalafdelingerne, henholdsvis lokal-afdelingernes ledelser at sikre det nødvendige antal kandidater.

Stk. 5. Repræsentanterne vælges for 3 år. Studenterrepræsentanter vælges dog kun for 1 år. Studenterrepræsentanter har stemmeret i repræsentantskabet.

§ 16. Repræsentantskabets årsmøde

Stk. 1. Der afholdes ét årligt ordinært repræsentantskabsmøde indenfor tidsrummet 1. september – 31. oktober.

Stk. 2.
a) Der udsendes indkaldelse til mødet senest den 15. maj. Af indkald­elsen skal fremgå, at forslag, der ønskes behandlet på repræsentant­skabs­mødet i september/oktober, skal indsendes til sekretariatet senest den 15. juni.
Kandidater til bestyrelsen og udvalg skal skriftligt tilkendegive deres kandidatur til bestyrelsen senest 5 uger før repræsentantskabsmødet.
Kandidaturet skal være ledsaget af en skriftlig accept fra kandidaten. Bestyrelsen er pligtig til at sikre, at det fornødne antal kandidater er opstillet.

b) Mindst 3 uger inden repræsentantskabsmødet udsendes dagsorden med relevante bilag.

Dagsordenen skal mindst skal indeholde følgende punkter:
– valg af ordfører (jf. § 14, stk. 3),
– bestyrelsens beretning,
– godkendelse af årsrapport for det seneste regnskabsår (jf. § 26, stk. 3),
– beretninger fra de faste udvalg,
– bestyrelsens orientering om handlingsplan for det kommende år,
– vedtagelse af rammebudget,
– fastsættelse af kontingent (jf. § 7),
– indkomne forslag,
– kandidater til valg af formand, bestyrelse, udvalg og lignende,
– dato og tilknyttede frister for næste års ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 3. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antal deltagere. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet er bestemt i vedtægten.

Stk. 4. På repræsentantskabsmøderne kan et medlem ved forfald lade sig repræsentere ved en af de to valgte suppleanter fra samme lokalafdeling. Stedfortræderen har rettigheder som repræsentant­skabets øvrige medlemmer. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer og ledere af de faste udvalg har, selv om de ikke er medlem­mer af repræsentantskabet, taleret ved repræsentantskabets møder.

Stk. 6. Øvrige medlemmer af Arkitektforeningen kan overvære repræsentantskabets møder, dog uden taleret.

Stk. 7. Andre end Arkitektforeningens medlemmer kan overvære repræsentantskabets møder, når der foreligger en skriftlig motivering herfor, og denne er godkendt af repræsentantskabets ordfører i samråd med formanden. Deres deltagelse i møderne kan dog begrænses, når særlige forhold i de sager, der behandles, taler herfor.

Stk.8. Der udarbejdes et referat af beslutningerne på repræsentantskabsmødet. Referatet underskrives af repræsentantskabets ordfører.

§ 17. Andre repræsentantskabsmøder

Stk. 1. Repræsentantskabsmøder afholdes i øvrigt, når det besluttes af bestyrelsen, eller begæres af mindst 15 repræsentanter.
Et begæret ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal være indkaldt senest 1 måned efter krav herom er fremsat.

Stk. 2. Dagsorden med eventuelle bilag udsendes mindst 2 uger før repræsentantskabsmødet.
I øvrigt gælder bestemmelserne i § 16, stk. 3-8 tilsvarende.

§ 18. Valg af Arkitektforeningens formand

Stk. 1. Formanden vælges ved særligt valg på repræsentantskabets årsmøde.

Stk. 2. Såfremt der på dette opstilles mere end én kandidat til for¬mandsposten, og ingen af de opstillede opnår 2/3 af de tilstede¬værende stemmer, sker valget efterfølgende ved skriftlig afstemning blandt foreningens ordinære medlemmer. Afstemningen skal afholdes senest 2 uger efter repræsentantskabsmødet Fremgangsmåde, herunder frister for udsendelse af afstemningsmateriale og for selve afstemningen er som for urafstemninger, jf. § 29.

Stk. 3. Formanden kan alene vælges til repræsentantskabet og ikke til andre tillidsposter i foreningen med undtagelse af de poster, som formanden besætter i henhold til andre af foreningens vedtægter.
Hvis et medlem ved den skriftlige afstemning efter repræsentantskabsmødet vælges til formand, efter at vedkommende på mødet er valgt til anden tillidspost, fratrædes denne post, der så besættes i henhold til stemmetallene ved den pågældende afstemning.

§ 19. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen har det overordnede og strategiske ansvar for foreningens virksomhed.

Stk. 2. Foreningens bestyrelse består af:
a) Formanden valgt af repræsentantskabet.
b) 7 medlemmer valgt af repræsentantskabet.
Valg af de 7 bestyrelsesmedlemmer sker under ét, således at ledige pladser besættes med dem, der har fået det højeste stemmetal. Ved afstemningen skal hvert stemmeberettiget medlem stemme på et antal kandidater svarende til antallet af bestyrelsesmedlemmer på valg.
Med undtagelse af valg til repræsentantskabet kan bestyrelsens medlemmer ikke vælges til andre tillidsposter, end dem bestyrelsen i henhold til de enkelte vedtægter besætter.

Stk. 3. Formanden og medlemmerne af bestyrelsen vælges for 4 år. Der skal ske rullende udskiftning af de nævnte medlemmer, således at mindst to medlemmer (hvert fjerde år formanden og ét medlem) afgår på hvert repræsentantskabsmøde. Genvalg kan kun finde sted én gang. Repræsentantskabet kan dog ved beslutning undtage fra denne begrænsning, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 4. Bestyrelsen, der selv bestemmer sin forretningsorden, vælger blandt sine medlem¬mer en næstformand, der fungerer som formand i dennes forfald. Hvor intet andet er foreskrevet, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når formanden (eller næstformanden) samt fire af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning gør formandens (næstformandens) stemme udslaget.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at varetage afgrænsede opgaver. Forretningsudvalgets forret¬ningsorden fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen varetager foreningens virksomhed på alle de områder, der ikke er henlagt under andre af foreningens institutioner og organer.

Det påhviler den at søge at få foreningen repræsenteret og dens anskuelser fremført, hvor dens interesser gør det ønskeligt. Den fører tilsyn med, at foreningens love og vedtægter overholdes, og der kan ikke dispenseres fra disse undtagen i tilfælde, hvor de indeholder en særlig bemyndigelse hertil.

§ 20. Direktør, vicedirektør og øvrige ansatte

Stk. 1. Til varetagelse af bestyrelsens og repræsentantskabets forretninger og foreningens daglige praktiske og økonomiske ledelse ansætter bestyrelsen efter samråd med personalets tillidsrepræsentant en direktør.
Direktøren kan i det daglige arbejde disponere inden for rammebudgettet. Alle væsentlige dispositioner herudover skal godkendes af bestyrelsen. Vilkårene for direktørens ansættelse fastsættes i en kontrakt og en funktions- og stillingsbeskrivelse.
Formanden fungerer på bestyrelsens vegne som direktørens direkte foresatte.

Stk. 2. Bestyrelsen kan i samråd med direktøren ansætte en vicedirektør. Vilkårene for vicedirektørens ansættelse fastsættes i en kontrakt.

Stk. 3. Direktøren ansætter og afskediger efter samråd med formanden sekretariatets personale. Vilkårene for ansættelse fastsættes i hvert enkelt tilfælde i en kontrakt.

§ 21. Faste udvalg

stk. 1. Til varetagelse af særlige grene af foreningens virksomhed kan der af repræsentantskabet tages beslutning om dannelse af faste udvalg, hvis valg og virkemåde bestemmes i en vedtægt. Faste udvalg kan kun opløses efter beslutning af repræsentantskabet.

Endvidere kan repræsentantskabet nedsætte ad hoc-udvalg og overdrage enkeltmedlemmer særlige hverv.

Stk. 2. Lederne af de faste udvalg vælges af repræsentantskabet ved særskilte afstemninger. Lederne af de faste udvalg vælges for 4 år. De faste udvalg vælger årligt blandt deres medlemmer stedfortrædere for lederen, der fungerer i dennes forfald. I tilfælde af stemmelighed gør lederens stemme udslaget.

Stk. 3. Valg af udvalgsmedlemmer sker i hvert enkelt tilfælde under et, således at medlemsposterne besættes med dem, der har fået det højeste stemmetal. Det fremgår af de enkelte udvalgs vedtægter, om der er særlige krav til udvalgets sammensætning. I så fald besættes pladserne med de der har opnået det højeste stemmetal og samtidig opfylder kravene.
Medlemmer af de faste udvalg vælges for 3 år. Der skal ske rullende udskiftning af de nævnte medlemmer, således at mindst to medlemmer af det enkelte udvalg afgår/er på valg på hvert repræsentantskabsmøde.

Stk. 4. Genvalg kan kun finde sted én gang, medmindre andet fremgår af vedtægterne for det enkelte udvalg. Repræsentantskabet kan dog ved beslutning undtage fra denne begrænsning, hvis særlige forhold gør sig gældende. Eventuelt valg af suppleanter til udvalg og nævn fremgår af de respektive vedtægter.

Stk. 5. Salærer, afgifter o.l., der indkommer ved udvalgenes virksomhed, tilfalder foreningen.

Stk. 6. Understøttelsesfondets administrationsudgifter afholdes af fondets kasse.

§ 22. Ad hoc-udvalg

Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte ad hoc-udvalg, som skal opløses, når deres hverv er endt.

§ 23. Arbejdsgrupper

Til løsning af særlige opgaver kan direktionen nedsætte arbejdsgrupper, som skal opløses, når deres hverv er endt.

§ 24. Faggrupper

Medlemmerne er berettigede til inden for foreningen at danne faggrupper.

§ 25. Repræsentation i andre udvalg o.l.

Når der på foranledning af offentlige eller private institutioner eller andre skal vælges repræsentanter for foreningen til udvalg e.l., udpeger bestyrelsen medlemmer hertil.

§ 26. Økonomi

Stk. 1. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen hæftelse for foreningens forpligtelser.

Stk. 2. Ved afslutning af økonomiske aftaler, der forpligter Arkitektforeningen, tegnes foreningen af formanden eller næstformanden, i forening med direktøren eller i forening med to bestyrelses-medlemmer.

Stk. 3. Ansvaret for løbende opfølgning på foreningens økonomiske forhold påhviler bestyrelse og direktion.

Stk. 4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens årsrapport, der fremlægges for repræsentantskabet, jf. § 16, skal være revideret af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret revisor.

Stk. 5. Rammebudget for Arkitektforeningens indtægter og udgifter i det kommende regnskabsår behandles og vedtages på et repræsentantskabsmøde.

Stk. 6. For deltagelse i møder indkaldt af foreningen ydes der medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og udvalg befordringsgodtgørelse efter de for statens gældende regler.

§ 27. Digitale møder

Stk. 1. De møder som er omtalt i vedtægterne – herunder det faste årlige repræsentantskabsmøde – kan efter bestyrelsens beslutning afholdes delvist elektronisk. Endvidere kan bestyrelsen beslutte, at et møde afholdes som fuldstændigt elektronisk møde; for repræsentantskabsmøder gælder dette kun i særlige tilfælde.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved et repræsentantskabsmøde, som afvikles helt eller delvist elektronisk. Indkaldelsen til mødet skal indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan repræsentanterne tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse.

Det er en forudsætning for afholdelse af såvel delvist som fuldstændige elektroniske møder, at bestyrelsen drager omsorg for, at det berørte møde afvikles på betryggende vis. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at vedtægternes krav til afholdelse af det pågældende møde opfyldes, herunder repræsentanternes adgang til at deltage i samt ytre sig og stemme på repræsentantskabsmødet. Det anvendte system skal tillige på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke repræsentanter og medlemmer som deltager i mødet, samt resultatet af afstemningerne.

Stk. 3. I øvrigt finder de sædvanlige bestemmelser om afholdelse af repræsentantskabsmøder mv. anvendelse med de fornødne afvigelser.

Stk. 4. Hvor der i vedtægterne tales om udsendelse af indkaldelser, dagsorden eller andet materiale kan dette ske elektronisk til de enkelte medlemmer, herunder repræsentanter. Udsendelse af materiale kan også ske ved udsendelse af link til en elektronisk udgave af materialet.

Stk. 5. Urafstemninger foretages elektronisk, medmindre bestyrelsen eller repræsentantskabet bestemmer andet. Retningslinjer for og opgørelse af det elektroniske valg godkendes af foreningens statsautoriserede revisor.

§ 28. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Arkitektforeningens vedtægter kan ændres ved beslutning på et repræsentantskabsmøde, hvis 2/3 af de mødte stemmer for ændringen.

Stk. 2. Urafstemning om ændring af Arkitektforeningens vedtægter skal finde sted, såfremt dette enten
a) besluttes af repræsentantskabet eller
b) kræves af et antal ordinære medlemmer, der svarer til mindst 5 % af de ordinære medlemmer, der var registreret pr. 1. januar i det pågældende år, og under forudsætning af at kravet fremsættes skriftligt med angivelse af ændringsforslag og motivering.

Stk. 3. Såfremt repræsentantskabet beslutter ændringer i de bestemmelser som nævnes nedenfor, kan urafstemning også kræves af minimum 15 medlemmer af repræsentantskabet:
– § 2-6 om medlemmer
– § 14-15 om repræsentantskabet
– § 18 om valg af formand
– § 26, stk. 1 om hæftelse for foreningens økonomi

Stk. 4. Beslutning om ændring af § 30 om foreningens opløsning kan kun træffes ved urafstemning.

Stk. 5. For de i § 28 nævnte urafstemninger gælder i øvrigt reglerne om urafstemning i § 29.

§ 29. Urafstemninger

Stk. 1. Forslag vedrørende andre spørgsmål end vedtægterne, herunder Arkitektforeningens faglige politik, kan gøres til genstand for skriftlig urafstemning blandt de ordinære medlemmer.
Foreningens budget, kontingentfastsættelse og regnskaber kan ikke gøres til genstand for urafstemning.

Stk. 2. Afholdelse af sådan urafstemning kan besluttes af repræsentantskabet, eller når et antal ordinære medlemmer, svarende til mindst 10 % af Arkitektforeningens ordinære medlemmer pr. 1. januar det pågældende år, fremsætter et fuldstændigt, skriftligt og motiveret forslag.

Stk. 3. Hvis et forslag om urafstemning ikke er besluttet af repræsentantskabet, skal sagen inden afstemningen behandles på et repræsentantskabsmøde inden 3 måneder fra kravet er rejst. Hvis repræsentantskabet vedtager forslaget, bortfalder forpligtelsen til at afholde urafstemning.

Stk. 4. Efter behandling på repræsentantskabsmødet skal bestyrelsen inden 2 uger sørge for, at afstemningsmateriale, herunder de fremsatte forslag og en redegørelse for behandlingen i repræsentantskabet, udsendes til alle foreningens medlemmer.
Ændringsforslag til fremsatte forslag kan kun stilles af repræsentantskabet. Til hvert forslag må kun stilles ét ændringsforslag.

Stk. 5. Urafstemning skal udformes, så der kun gives mulighed for besvarelse med ”ja” eller ”nej”. Stemmeafgivelsen skal være hemmelig, og der skal gives en frist på 10 dage til besvarelsen fra det tidspunkt afstemningsmaterialet udsendes og til afstemningen skal være foretaget.
I tilfælde af uforudsigelige begivenheder, som falder ind under begrebet force majeure, fx it-nedbrud, kan bestyrelsen udskyde tidspunktet for rettidig stemmeafgivning.

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at urafstemning forberedes og gennemføres, således at medlemmerne sikres orientering og debatmuligheder inden afstemningen.

Stk. 7. Med undtagelse af beslutning om foreningens opløsning, jf. § 30, afgøres urafstemning ved simpelt flertal. Urafstemningens resultat er gyldigt uanset antallet af afgivne stemmer. Afstemningsresultatet kontrolleres af foreningens revisor.

§ 30. Opløsning af foreningen

Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes ved skriftlig afstemning blandt de ordinære medlemmer. Til vedtagelse kræves, at 2/3 af medlemmerne har stemt for opløsningen.

Stk. 2. En sådan afstemning afholdes med mindst to ugers varsel og kan kun foretages, når et repræsentantskabsmøde har vedtaget det.
Afstemningsmaterialet skal udsendes til medlemmerne senest to uger efter det repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen blev truffet, med et referat af dette.
For de i § 30 nævnte urafstemninger gælder i øvrigt reglerne om urafstemning i § 29.

Stk.3. Opløsningen kan først træde i kraft, når et nyt repræsentantskabsmøde har truffet bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, for så vidt disse ikke i henhold til love og vedtægter er underkastet andre bestemmelser.

Stk.4. Fremsætter et repræsentantskab forslag om foreningens ophævelse, og vedtages det ikke ved den påfølgende skriftlige afstemning, afgår såvel repræsentantskabet som de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +