Vedtægt for Optagelses- og kvalifikationsnævn

Vedtaget på Arkitektforeningens repræsentantskabsmøde 19. maj 2017

§ 1. Opgave
Arkitekter, der ikke i henhold til § 2 i Arkitektforeningens love er kvali­fi­ce­ret til medlem­skab af Arkitektforenin­gen, kan søge op­tagelse gennem Kvali­fikations- og Optagelses­nævnet efter nedenstående regler.

Kvalifikations- og Optagelsesnævnet fore­tager desuden bedømmelse af arki­tektfaglige kvalifika­tioner i henh. til Bekendtgørelse om anerkendelse af eksamensbeviser på arkitektur­om­rådet, der er udstedt i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz.

Endelig skal Kvalifikations- og Optagel­sesnævnet i forbindelse med Profes­sio­naliseringsordningen i tvivls­tilfæl­de foretage bedømmelse af medlem­mer­nes erhvervede kompetencer.

§ 2. Sammensætning
Nævnet består af 1 leder og 6 medlem­mer, der alle vælges af repræsentant­skabet i henhold til Admi­ni­strations­vedtægten. Nævnet vælger blandt sine med­lemmer en stedfortræder for lederen.

§ 3. Sekretær
Nævnet betjenes af en sekretær, som ind­kalder til møder, udarbejder refe­rater og udkast til årsberetning.

§ 4. Forretningsgang
Nævnet er beslutningsdygtigt, når lederen eller dennes stedfortræder og mindst 4 medlemmer er til stede.

Der udarbejdes beslutningsreferat fra møderne. Referatet sendes efterfølgende til nævnets medlemmer.

Nævnet beslutter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 5. Virksomhed
Nævnets leder aflægger beretning om nævnets virksomhed på repræsen­tant­skabets årsmøde.

§ 6. Ansøgninger
Enhver der søger optagelse eller bedøm­melse jf. § 1 skal indsende en skriftlig an­­modning herom led­saget af materiale til bedømmelse af den pågæl­den­des kvalifikationer.

Omfanget og karakteren af dette mate­riale fast­sæt­tes i en ”vejledning ved­rø­rende bedømmelse og optagelse”, der udleveres til alle ansøgere. Vejledningen skal tillige indeholde oplysninger om nævnets mødeterminer etc.

Skønner nævnet, at det indsendte mate­riale ikke giver tilstrækkeligt grundlag for bedømmelse, skal det give ansøgeren lejlighed til, indenfor en frist på en måned, at supplere dette.

§ 7. Gebyr
Forinden bedømmelsen foretages, skal ansøgeren have indbetalt det i vejled­ningen fastsatte gebyr.

§ 8. Bedømmelsen
Ved bedømmelsen skal nævnets med­lem­mer vur­dere, om der foreligger for­nøden dokumentation for, at den pågæl­dende har opnået de arkitektfaglige kva­lifika-
tioner, der kræves for optagelse som med­lem af Arkitektforeningen samt om den pågæl­dende opfylder kravene til kvalifikation som arkitekt i henhold til direktiv 2005/36/EF”.

§ 9. Afstemningsregler
Afgørelsen om, hvorvidt en ansøger er kva­lifi­ceret og kan optages eller ej, træf­fes altid ved af­stemning og ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelig­hed er lederens stemme udslagsgivende.

§ 10. Medlemmernes pligter
Medlemmer, der deltager i bedømmel­sen, har stem­mepligt. Der påhviler dem tavshedspligt om for­hand­lingerne. Hvis et medlem er i familie med eller i sin virk­somhed står direkte i forbindelse med en ansøger, er medlemmet inhabilt og kan ikke deltage i behandlingen.
Afgørelse om inhabilitet træffes i tvivlstilfælde af de øvrige medlemmer.

§ 11. Beslutninger
Nævnets beslutninger er endelige.
Nævnet kan dog ved tvivlsspørgsmål forelægge sagen for bestyrelsen enten skriftligt eller i form af en mundtlig forelæggelse af nævnets leder.

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +