Voldgiftsret

Vedtaget af Arkitektforeningens repræsentantskab 19. maj 2017.

Medlemmer:
Finn Sørensen (2016-2020)
Sara Asmussen (2017-2021)
Anette Krath Poulsen (2017-2021)
Ebbe Wæhrens (2017-2021)
Frederik Schou Hansen (2017-2021)

§ 1. Tvistigheder
Stk. 1. I tilfælde af tvistigheder, som vedrører forhold omfattet af denne vedtægts område, er Arkitektforeningens medlemmer pligtige at medvirke til sagens fremme og at underkaste sig Voldgiftsrettens afgørelse, forudsat at vedkommende var medlem, da årsagen til tvisten fremkom.

Stk. 2. Såfremt nogen af parterne udebliver eller på anden måde viser sig uvillig til at medvirke ved sagens oplysning, afgøres sagen på grundlag af det af den anden part oplyste og af de oplysninger, retten selv måtte have tilvejebragt.

§ 2. Opgave
Voldgiftsretten har til opgave:

1) at fungere i den nedenfor under a), b) og c) nævnte type sager dels som appel- instans for kendelser afsagt af Rets- og Responsumudvalget, dels som eneste instans i sager henvist af Rets- og Responsumudvalget i medfør af § 9, pkt. 4 i Vedtægt for Rets- og Responsumudvalget.

a) Mellem medlemmer indbyrdes eller mellem arkitekter indbyrdes, selv om en
eller begge parter ikke er medlemmer.
b) Mellem bestyrelsen på foreningens vegne og dennes medlemmer samt mellem
bestyrelsen og foreningens institutioner eller mellem disse indbyrdes.
c) Mellem arkitekt og bygherre, mellem arkitekt og entreprenør eller andre i
byggeri implicerede parter.

2) at afgøre tvistigheder som eneste instans – uanset om Rets- og Responsumudval-
get forinden har undersøgt sagen eller mæglet forlig – i sager, hvor Voldgiftsretten er kompetent ifølge overenskomst eller kontrakt indgået af Arkitektforeningen eller godkendt af dette.

3) at træffe afgørelse i appelsager om eksklusion jf. Arkitektforeningens love § 18 stk. 3.

§ 3. Voldgiftsretten
Voldgiftsretten består af en formand med en suppleant og et antal voldgiftsmænd.

Stk. 2. Retsformanden og dennes suppleant udpeges af præsidenten for Østre Landsret blandt Landsrettens medlemmer. De pågældende landsdommere udpeges for fem år ad gangen, idet deres funktionstid i Voldgiftsretten dog ophører, såfremt de udtræder af Landsrettens dommerkollegium.

Stk. 3. Suppleanten fungerer som formand i tilfælde af formandens forfald og i øvrigt efter formandens bestemmelse.

Stk. 4. Voldgiftsmændene til den enkelte sags behandling udtages af to lister, hver bestående af fem personer.

Liste I udpeges af Arkitektforeningens repræsentantskab blandt Arkitektforenin-
gens medlemmer.

Liste II udpeges på følgende måde:
2 personer udpeges af Kommunernes Landsforening.
1 person udpeges af Boligselskabernes Landsforening.
1 person udpeges af Håndværksrådet.
1 person udpeges af Byggesocietetet.

Voldgiftsmændene udpeges for fire år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.

§ 4. Sammensætning
Stk. 1. Ved behandling af en sag består retten af formanden og to eller, såfremt parterne eller en af disse ønsker det, fire voldgiftsmænd. Voldgiftsmændene udpeges således:

1) I sager, der henhører under § 2, nr. 1 a: Retsformanden udtager to eventuelt fire
voldgiftsmænd fra liste I.

2) Sager, der henhører under § 2, nr. 1 b og nr. 3: Hver part udtager én eventuelt to
voldgiftsmænd blandt Arkitektforeningens medlemmer, uden herved at være
bundet af listerne.

3) I sager, der henhører under § 2, nr. 1 c og nr. 2: Retsformanden udtager én
eventuelt to voldgiftsmænd fra hver af listerne I og II.

Stk. 2. Såvel formanden som voldgiftsmændene skal i hver enkelt sag opfylde de i retsplejeloven fastsatte habilitetsbetingelser og skal, hvis de ikke gør dette, vige deres sæde. Ved tvivl om habilitetsspørgsmål har rettens formand den endelige afgørelse.

§ 5. Organisation
Retsformanden træffer bestemmelse om den praktiske tilrettelæggelse af Vold-
giftsrettens arbejde og kan hertil antage en juridisk sekretær, ligesom han kan indhente assistance fra Arkitektforeningens sekretariat.

Stk. 2. Formanden afgør, i hvilket omfang protokollering skal finde sted, dog at det altid skal anføres, hvornår retten har holdt møde, hvem der har været til stede, og hvem der har ordet eller afgivet forklaring.

Stk. 3. Endvidere skal afsagte kendelser og indgåede forlig indføres i protokollen, der underskrives af formanden og sekretæren.

§ 6. Nedsættelse
Den, der ønsker Voldgiftsretten nedsat, må til Voldgiftsrettens formand indsende skriftlig begæring herom, ledsaget af en kortfattet fremstilling af sagen, bilagt nødvendige dokumenter til sagens forståelse.

Stk. 2. I sager, hvor parterne skal vælge voldgiftsmænd, opfordrer formanden derefter parterne til, inden for en bestemt frist, at vælge deres voldgiftsmænd.
Såfremt en af parterne ikke foretager valget inden fristens udløb, foretages dette af formanden. Begæring om medvirken af fire voldgiftsmænd skal være fremsat inden de i § 7 omhandlede mundtlige forhandlingers påbegyndelse.

Såfremt en voldgiftsmand under sagen måtte blive forhindret i at kunne varetage sit hverv, udpeger retsformanden en ny voldgiftsmand, med mindre der er tale om sager, der henhører under § 2 nr. 1 b og nr. 3, i hvilke tilfælde ny voldgiftsmand vælges i overensstemmelse med § 4, stk. 1, nr. 2.

§ 7. Rettens forhandlinger
Når retten er nedsat, indkalder formanden parterne til et møde, hvor han kan beklæde retten alene.

Stk. 2. På dette møde træffer formanden efter drøftelse med parterne bestemmelse om sagens forberedelse, der kan finde sted ved skriftlige indlæg, dog ikke mere end to fra hver part.

Stk. 3. Når forberedelsen er afsluttet og fornødne oplysninger indhentet, normalt inden for en af retten fastsat frist, indkalder formanden til en afsluttende mundtlig forhandling eventuelt i forbindelse med vidneførsel.

Stk. 4. Voldgiftsretten kan af egen drift indhente oplysninger og anstille under-
søgelser til brug for sagens afgørelse. Den kan fordre, at parterne giver personligt møde, ligesom den kan fordre, at parterne medvirker til, at personer, som har haft med den foreliggende sag at gøre, afgiver mundtlig forklaring for retten. Parterne har ret til at møde under ledsagelse af tekniske og/eller juridiske rådgivere.

Hvor nærværende vedtægt ikke fastsætter den processuelle fremgangsmåde, træffer retsformanden afgørelse på grundlag af retsplejelovens regler for den borgerlige retspleje med de nødvendige tillempninger.

§ 8. Forlig
Voldgiftsretten kan på ethvert punkt af sagen søge tilvejebragt forlig mellem parterne. Opnås dette, slutter sagen, efter at forligets ordlyd er tilført protokollen og underskrevet af parterne. Retten træffer bestemmelse om sagens omkostninger, jf. § 12.

§ 9. Kendelser
Når forhandlingerne er afsluttede, optager retten sagen til kendelse. Kendelse afsiges snarest muligt og senest seks uger efter den endelige optagelse af sagen til påkendelse.

Stk. 2. Kendelsen skal indeholde en begrundet afgørelse af de omtvistede punkter. Ved fastsættelse af afgørelsens retsfølger er retten be grænset af parternes påstande.

Stk. 3. Voldgiftsretten kan i sager efter § 2, nr. 1 a og -b – ud over selve afgørelsen på den foreliggende tvist lade kendelsen omfatte:

1) Påtale af en begået forseelse eventuelt i forbindelse med offentliggørelse i et eller
flere af Arkitektforeningens meddelelsesorganer med eller uden navns nævnelse.

2) Idømmelse af erstatning eller bøde. Ved idømmelse af bøde går beløbet til
velgørende formål efter bestyrelsens bestemmelse.

3) Indstilling til repræsentantskabet om udelukkelse af Arkitektforeningen.

I kendelsen skal træffes bestemmelse om fordelingen af udgifterne ved voldgiftssagen, jf. § 12, idet disse udgifter skal bæres fuldt ud af parterne. Endvidere kan retten pålægge en part at svare den anden part et beløb til dækning af dennes omkostninger ved sagen.

§ 10. Kendelsens virkning
Voldgiftsrettens kendelser er endelige og ubetinget bindende for parterne. Tvistigheder, der har været forelagt Voldgiftsretten og er afgjort af denne, kan således ikke senere bringes for nogen domstol, undtagen for at skaffe tvangsmidler til kendelsens gennemførelse.

Stk. 2. Kendelser skal opfyldes inden for en bestemt frist, der i mangel af anden bestemmelse fra retten skal være femten dage fra kendelses afsigelse.

§ 11. Kendelsens offentliggørelse
Retten træffer på begæring bestemmelse om og i hvilket omfang forlig og kendelser skal offentliggøres, og på hvilken måde offentliggørelse skal finde sted.

§ 12. Omkostninger
For de udgifter, som voldgiften skønnes at ville give anledning til, kan retten kræve sikkerhed stillet af klageren, eller hvis parterne er enige om at ønske voldgift, af dem begge.

Stk. 2. Retten bestemmer sikkerhedens art og størrelse og kan fordre den stillet straks.

Stk. 3. Ved hver sags afslutning fastsætter retten udgifternes størrelse, herunder honorarer til formand og voldgiftsmænd, sekretærbistand og direkte udgifter, samt eventuel betaling for Rets- og Responsumudvalgets behandling. Parterne hæfter solidarisk for omkostningerne uden hensyn til udgifternes fordeling ved kendelsen, eller om beløbet måtte overstige den stillede sikkerhed. Den af parterne, der herved eventuelt kommer til at betale for den anden, har da regres hos denne.

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +