Konkurrenceudvalg

Har du spørgsmål til konkurrenceudvalget?

Bodil Krohn

Udvalgssekretær

+45 30 85 90 04

bkh@arkitektforeningen.dk

Vedtaget på Arkitektforeningens Repræsentantskabsmøde den 23. oktober 2020.

Konkurrenceudvalget hjælper og rådgiver bestyrelsen om forhold vedrørende konkurrencer for at sikre fagets vilkår, udvikling og anseelse.

Arbejdet omfatter også indstillinger om godkendelse af nye fagdommere og vedrørende udpegning af fagdommere til den enkelte konkurrence.

§ 1. Opgave

Stk. 1. Udvalget har til opgave at:
1) være rådgiver for bestyrelsen om forhold vedrørende konkurrencer med henblik på mulighederne for udvikling af fagets anseelse, kultur og vilkår.
2) afgive indstilling til bestyrelsen vedrørende godkendelse af nye fagdommere.
3) afgive indstilling om og/eller foretage udpegning af fagdommere i konkrete sager.
4) være udførende for bestyrelsen vedrørende konkrete opgaver af større varighed og kompleksitet efter nærmere aftale.

§ 2. Sammensætning

Udvalget består af:
1 leder, som vælges særskilt af repræsentantskabet i overensstemmelse med reglerne i Arkitektforeningens vedtægter.
7 øvrige medlemmer, der vælges under et af repræsentantskabet i overensstemmelse med reglerne i Arkitektforeningens vedtægter. Da der er særlige krav til udvalgets sammensætning, besættes pladserne i udvalget med de, der har opnået det højeste stemmetal og samtidig opfylder kravene.

Ved udvalgets sammensætning skal det sikres, at to pladser besættes af medlemmer med særlig erfaring som udbyder af konkurrencer, og at to af udvalgets pladser besættes af medlemmer med erfaring i at deltage i konkurrencer som udførende.

Udvalget vælger blandt sine medlemmer en stedfortræder for lederen.

§ 3. Sekretær

Til udvalget er fast tilknyttet en sekretær, som indkalder til møder, udarbejder referater og udkast til årsberetning.

§ 4. Forretningsgang

Udvalget er beslutningsdygtigt, når lederen eller dennes stedfortræder og mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutning træffes om fornødent ved afstemning. I tilfælde af stemmelighed er lederens stemme udslagsgivende. Ved uenighed bør udvalget tilstræbe, at afgørelse træffes af det samlede udvalg.

Der udarbejdes et beslutningsreferat fra møderne; referatet sendes efterfølgende til udvalgets medlemmer.

Udvalget bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 5. Virksomhed

Udvalget handler under ansvar over for repræsentantskabet. Udvalgets leder aflægger beretning om udvalgets virksomhed på repræsentantskabets årsmøde.

§ 6. Sagernes behandling

Ved løsning af sin opgave skal udvalget være særligt opmærksom på:
1) at der i visse sager kan påhvile udvalgets medlemmer tavshedspligt med hensyn til oplysninger og spørgsmål, som udvalget behandler.
2) at der ikke foreligger inhabilitet for udvalgsmedlemmer ved behandling af en konkret sag.

Indstillinger og erklæringer skal underskrives af lederen eller stedfortræderen. Det skal angives, hvis et mindretal inden for udvalget ikke er enig i indstillingen eller erklæringen.

§ 7. Underretning

Såfremt udvalget i sin virksomhed støder på forhold, som efter udvalgets opfattelse indebærer, at et medlem af foreningen ikke efterlever bestemmelserne om Arkitekters Virke, underretter udvalget Arkitektforeningens bestyrelse herom.

§ 8. Økonomi

Udvalgets formand og medlemmer af udvalget kan, ved særligt omfattende opgaver, honoreres efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Konkurrenceudvalgets medlemmer

Rosa Lund, leder 2020-2023
Per Schulze, 2019-2022
Thomas Krarup, 2018-2021
Kathrin Gimmel, 2018-2021
Carsten Rasmussen, 2019-2021
Lisa Gustafsson, 2019-2022
Thomas Ringhof, 2019-2022
Trine Berthold, 2020-2021

Har du spørgsmål til konkurrenceudvalget?

Bodil Krohn

Udvalgssekretær

+45 30 85 90 04

bkh@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +