Optagelses- og kvalifikationsnævn

Vi behandler ansøgninger om optagelse fra personer, der ikke er uddannet fra statens to arkitektskoler eller ikke har en EU-anerkendt international uddannelse. Se hvordan du bliver MAA.

Har du spørgsmål?

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Vedtaget på Arkitektforeningens Repræsentantskabsmøde den 23. oktober 2020.

Optagelses- og Kvalifikationsnævnet sikrer at medlemsoptag i foreningen sker i overensstemmelse med gældende regler, navnlig de 11 punkter i EU’s kvalifikationsdirektiv 2005/36/EF.
Nævnet bistår og rådgiver endvidere foreningen i uddannelsesmæssige spørgsmål.

§ 1. Opgave

Nævnet har til opgave at:

1) behandle ansøgninger om medlemskab fra arkitekter, der ikke i henhold til § 2 i Arkitektforeningens love vedtægter er direkte kvalificeret til medlemskab af Arkitektforeningen.
Dette omfatter fx bedømmelse af bygningskonstruktørers arkitektfaglige kvalifikationer i medfør af bekendtgørelse nr. 1134 af 27/11/2008 om anerkendelse af eksamensbeviser på arkitekturområdet samt behandling af ansøgninger fra internationale arkitekter med en ikke-EU godkendt uddannelse.

2) rådgive bestyrelsen vedrørende uddannelsesmæssige spørgsmål

3) bistå lederen af Arkitektforeningens Efteruddannelse med rådgivning.

§ 2. Sammensætning

Nævnet består af:
1 leder, som vælges særskilt af repræsentantskabet i overensstemmelse med reglerne i Arkitektforeningens vedtægter.

6 øvrige medlemmer, der vælges under et af repræsentantskabet i overensstemmelse med reglerne i Arkitektforeningens vedtægter. Da der er særlige krav til nævnets sammensætning, besættes pladserne i nævnet med de, der har opnået det højeste stemmetal og samtidig opfylder kravene.

Ved nævnets sammensætning skal det sikres, at to pladser besættes med repræsentanter for de to statsanerkendte uddannelser; dog ikke rektorer. Nævnets øvrige pladser besættes med generalister, hvis kvalifikationer og erfaringer dækker arkitekters virksomhed bredt. Det tilstræbes at de fem generalister er eller har været undervisere på en af arkitektuddannelserne og/eller beskikket censor for de videregående kunstneriske uddannelser (arkitektuddannelsen), udpeget af Styrelsen for Forskning og Uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet (jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet, pt. Bekendtgørelse nr. 29 af 13/01/2020).

Nævnet kan i særlige tilfælde, hvis det skønnes nødvendigt, supplere sig med en eller flere ”specialister” med viden og erfaring fra specifikke områder. De pågældende indtræder som rådgivere for nævnet og har ikke stemmeret. Nævnet kan endvidere rådføre sig med bestyrelsen, inden nævnet træffer afgørelse.

Nævnet vælger blandt sine medlemmer en stedfortræder for lederen.

§ 3. Sekretær

Til nævnet er fast tilknyttet en sekretær, som indkalder til møder, udarbejder referater og udkast til årsberetning.

§ 4. Forretningsgang

Nævnet er beslutningsdygtigt, når lederen eller dennes stedfortræder og mindst 4 medlemmer er til stede. Afgørelsen om, hvorvidt en ansøger er kvalificeret og kan optages eller ej, træffes altid ved afstemning og ved simpelt stemmeflertal. Medlemmer, der deltager i bedømmelsen, har stemmepligt. I tilfælde af stemmelighed er lederens stemme udslagsgivende. Ved uenighed bør nævnet tilstræbe, at afgørelse træffes af det samlede nævn.

Der udarbejdes et beslutningsreferat fra møderne; referatet sendes efterfølgende til nævnets medlemmer.

Nævnet bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 5. Virksomhed

Nævnet handler under ansvar over for repræsentantskabet. Nævnets leder aflægger beretning om udvalgets virksomhed på repræsentantskabets årsmøde.

§ 6. Ansøgninger

Enhver der søger optagelse eller bedømmelse jf. § 1 skal indsende en skriftlig anmodning herom ledsaget af materiale til bedømmelse af den pågældendes kvalifikationer.
Omfanget og karakteren af dette materiale fastsættes i en ”Vejledning vedrørende bedømmelse og optagelse gennem Optagelses- og Kvalifikationsnævnet”, der udleveres til alle ansøgere. Vejledningen skal tillige også indeholde oplysninger om nævnets mødeterminer etc.

Skønner nævnet, at det indsendte materiale ikke giver tilstrækkeligt grundlag for bedømmelse, skal det give ansøgeren lejlighed til, indenfor en frist på en måned, at supplere dette.

Ved bedømmelsen skal nævnets medlemmer vurdere, om der foreligger fornøden dokumentation for, at den pågældende har opnået de arkitektfaglige kvalifikationer, der kræves for optagelse som medlem af Arkitektforeningen; samt det vil navnlig sige om den pågældende opfylder kravene til kvalifikation som arkitekt i henhold til direktiv 2005/36/EF.

§ 7. Sagernes behandling

Ved løsning af sin opgave skal nævnet være særligt opmærksom på:
1) at der altid gives alle involverede parter i en sag lejlighed til at udtale sig.

2) at der i personsager påhviler nævnets medlemmer tavshedspligt med hensyn til oplysninger og spørgsmål, som udvalget behandler.

3) at der ikke foreligger inhabilitet for nævnsmedlemmer ved behandling af en konkret sag.

Indstillinger og erklæringer skal underskrives af lederen eller stedfortræderen. Det skal angives, hvis et mindretal i nævnet ikke er enig i indstillingen eller erklæringen.
Nævnets beslutninger efter § 1, nr. 1) er endelige. En ansøger, som ikke optages, kan vælge at indbringe sagen for de almindelige domstole.

§ 8. Økonomi

Ansøgere, som ønsker nævnets bedømmelse med henblik på optagelse i foreningen, skal indbetale et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Gebyret skal indbetales inden bedømmelsen foretages.
Nævnets formand og medlemmer af nævnet kan, ved særligt omfattende opgaver, honoreres efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Optagelses- og Kvalifikationsnævnets medlemmer:

Rasmus Grønbæk Hansen, leder, 2019-2022
Rikke Juul Gram 2018-2021
Isak Worre Foged 2018-2021
Nicolai Steinø 2019-2022
Tine Kjærulff-Bay 2020-2023
Eva Jarl Hansen 2020-2023
Kirsten Sander 2020-2023

Har du spørgsmål?

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Vær med

Nævnet vurderer og optager hvert år et antal ansøgere, som ikke direkte er omfattet af EU’s Kvalifikationsdirektiv, men hvis faglige baggrund og arbejder berettiger til en bedømmelse af deres arkitektfaglige kvalifikationer. Disse bedømmelser sker ved siden af det gængse optag af ansøgere med en anerkendt arkitektuddannelse.

Bliv MAA

Viden og netværk

Deltag gratis i flere hundrede arrangementer over hele landet. Fra værk- og byggepladsbesøg, til foredrag, debatter og konferencer. Og bliv en del af et netværk, der tæller flere tusinde fagfæller fra hele landet.

Flere kompetencer

Få specialudviklede kurser til medlemspris. Brug vores mentor- eller fagmakker-ordning, hvis du har brug for hjælp. Eller overskud til at hjælpe en kollega.

Fagbladet Arkitekten

Få fagbladet i brevsprækken. Med faglig debat, kritik og formidling af konkurrencer. Arkitekten udkommer 10 gange om året.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +