Optagelses- og kvalifikationsnævn

Vi behandler ansøgninger om optagelse fra personer, der ikke er uddannet fra statens to arkitektskoler eller ikke har en EU-anerkendt international uddannelse. Se hvordan du bliver MAA.

Har du spørgsmål?

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Optag af ansøgere med anden uddannelsesbaggrund end arkitekt

Vejledning om bedømmelse og optagelse gennem Arkitektforeningens Optagelses- og Kvalifikationsnævn. Gældende fra 1. maj 2014

Arkitektforeningens medlemmer er uddannede arkitekter. I Danmark er arkitektuddannelsen fra statens to arkitektskoler omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (Kvalifikationsdirektivet). Kvalifikationsdirektivets artikel 46

Arkitekter med afgang fra en af statens to arkitektskoler opfylder dermed formelt Kvalifikationsdirektivet og kan blive medlem af Arkitektforeningen uden yderligere krav. Det samme gælder EU-anerkendte internationalt uddannede.

I Arkitektforeningens love § 2 stk. 2 og 3 er det endvidere bestemt, at ansøgere der ikke er omfattet af Kvalifikationsdirektivet, men som har en beslægtet uddannelse, kan søge om optagelse gennem foreningens Optagelses- og Kvalifikationsnævn.

Det kan eksempelvis være bygningskonstruktører eller kandidater fra Aalborg Universitet, ‘Arkitektur & Design’, der med et indsendt portfolio-materiale får bedømt deres arkitektkompetencer af nævnets fagpersoner og ad denne vej kan opnå medlemskab og ret til titlen ‘arkitekt MAA’.

Bedømmelsen sker med grundlag i EU-direktivets 11 punkter, som arkitekt
uddannede skal opfylde ved afgang, og som Optagelses- og Kvalifikationsnævnet derfor naturligt tager udgangspunkt i ved sine bedømmelser.

Som en yderligere nuancering af de 11 punkter har nævnet som arbejdsredskab udarbejdet skærpede bedømmelseskriterier, som tilgodeser fagets bredde og ikke alene det traditionelle, værkbundne produkt.

Optagelses- og Kvalifikationsnævnet vurderer og optager hvert år et antal ansøgere, som ikke er omfattet af EU’s Kvalifikationsdirektiv, men hvis faglige baggrund og arbejder berettiger til en bedømmelse af deres arkitektfaglige kvalifikationer. Disse bedømmelser sker ved siden af det gængse optag af ansøgere med en anerkendt arkitektuddannelse.

Bedømmelseskriterier

Ansøger vil blive bedømt på sin kunstnerisk-kreative tilgang til arkitektfaget og generelt på sin arkitektfaglige formåen i henhold til Kvalifikationsdirektivets artikel 46. 

Med udgangspunkt i EU’s standard for arkitektfaglige kvalifikationer og lærings
målene for de danske akademiske arkitektuddannelser vil Optagelses- og Kvalifikationsnævnet som grundlag for sin bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer forholde sig til om det gennem ansøgerens uddannelse og faglige virke kan dokumenteres:

 • at ansøgeren kan bidrage professionelt til udvikling af arkitektur forstået som de
   æstetisk formede fysiske rammer om menneskers offentlige og private liv, skabt
 i respekt for menneskelige behov.
 • at ansøgeren i sit arkitektfaglige virke er i stand til at inddrage helheden af etiske, æstetiske, funktionelle, kulturelle, teknologiske, økonomiske, miljø- og
   samfundsmæssige betingelser.
 • at ansøgeren behersker specifikke arkitektfaglige metoder, redskaber og
   kommunikationsformer samt mestrer generelle arkitektfaglige færdigheder,  
   herunder evnen til at formgive og/eller vurdere arkitektonisk kvalitet.
 • at ansøgeren besidder en analytisk og metodisk tilgang, der demonstrerer 
   udviklingsprocessen fra idé/behov/skitse frem til færdigt resultat. Ansøgeren er
   desuden, gennem helhedstænkning, i stand til at se muligheder og omsætte
 disse til proces og/eller fysisk form.
 • at ansøgeren har en reflekteret, operationel viden om arkitekturens historie og
   teorier samt kendskab til relaterede kunstarter, teknologier, humaniora og
 viden om konstruktion, materialer, byggeteknik og projektudførelse.
 • at ansøgeren er i stand til at tilrettelægge og styre arbejds- og udviklings-
   processer, og påtage sig et professionelt arkitektfagligt ansvar i tværfagligt
   samarbejde.
 • at ansøgeren kan tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Bedømmelsesmateriale

Det materiale der fremlægges for nævnet, skal dokumentere ansøgerens faglige kvalifikationer inden for det eller de arkitektfaglige områder, ansøgeren har beskæftiget sig med. Ansøgerens faglige kvalifikationer skal dokumenteres gennem skriftlig ansøgning og ved eksempler på den faglige produktion opnået gennem praksis eller andet relevant virke efter den teoretiske uddannelse.

Bedømmelsesmaterialet stiles til ’Arkitektforeningens Optagelses- og Kvalifikationsnævn’ og skal indeholde:

Personlige oplysninger

 • Oplysninger om ansøgerens navn, adresse og fødselsdato.
 • Oplysninger om ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund, skolegang, faglige
   uddannelse, eventuelle håndværksmæssige praksis og evt. videregående
 uddannelse.
 • Studier og eksaminer fra videregående uddannelser skal dokumenteres. Hvis 
   studierne ikke er gennemført, skal årsagen anføres.
 • Oplysninger om ansættelse relateret til arkitektfaget.

Dokumentation for ansættelse eller anden beskæftigelse som arkitekt kan vedlægges, mens anbefalinger ikke vil indgå i nævnets vurdering. Dog kan henvises til referencepersoner.

Fagligt indhold

 • Arbejder udført for eller i samarbejde med andre kan indgå i bedømmelses-materialet, såfremt ansøgerens personlige andel i disse dokumenteres.
 • Ansøgeren skal i sit materiale demonstrere og dokumentere sine egne opnåede
   kvalifikationer og arkitektoniske tilgang.
 • Materialet kan omfatte såvel realiserede som ikke realiserede projekter,
   eksempelvis kan konkurrenceprojekter fremlægges.
 • Minimum 3 projekter eller andre repræsentative produktioner præsenteres i en
   relevant, valgfri, helst digital fremlæggelsesform og i A4 eller A3-format – gerne
   med skitser, publikationer, animationer, fotografier el.lign. Det skal motiveres,
   hvorfor netop disse projekter er udvalgt til at repræsentere ansøgerens faglige
   produktion. Det samlede ansøger materiale skal dog have et rimeligt og håndterbart omfang.
 • Ansøgningsmateriale, der ikke primært består af tegningsmateriale, f. eks.
   bøger, rapporter, beskrivelse af fagligt relateret administrativt arbejde eller undervisningserfaring skal fremsendes i en sådan form, at der kan foretages
   en bedømmelse af materialet.

Optagelses- og Kvalifikationsnævnet beder desuden om en kort motivation for, hvorfor ansøger ønsker optagelse i Arkitektforeningen.

 Optagelses- og Kvalifikationsnævnet forbeholder sig ret til at indhente supplerende materiale og oplysninger fra ansøger som led i behandlingen af den enkelte ansøgning.

Bedømmelsesterminer

Nævnet bedømmer løbende indkomne ansøgninger.
 Oplysninger om mødedatoer fås ved henvendelse til Arkitektforeningens sekretariat.
 For at sikre behandling på disse møder må ansøgningen være Arkitektforeningens sekretariat i hænde senest 1 måned før mødedatoen.

Gebyr

For ansøgere, der ønsker optagelse i Arkitektforeningen, skal der inden bedømmelsen foretages, betales, hvad der svarer til 1 kvartals medlemskab for at ansøge om medlemskab.Afvisning

Såfremt bedømmelse af en ansøgning er negativ, kan der tidligst ansøges igen efter 3 år.

Læs Vedtægt for Optagelses- og kvalifikationsnævnet

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Akademisk Arkitektforening

Åbenrå 34
1124 København K

T: +45 30 85 90 00

E: mail@arkitektforeningen.dk

Nævnets medlemmer

Rasmus Grønbæk Hansen, leder, 2019-2022
, Bjarne Rieckmann 2017-2020, 
Rikke Juul Gram 2018-2021
, Isak Worre Foged 2018-2021
, Tine Kjærulff-Bay 2019-2020
, Eva Jarl Hansen 2019-2020
, Nicolai Steinø 2019-2022

Læs om optagelseskriteriernes modernisering i interview med nævnets leder, Anne Beim

Har du spørgsmål?

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Vær med

Som med medlem af Arkitektforeningen får du den beskyttede titel ‘MAA’ og et fagligt fællesskab. Vi giver dig også personlige fordele, der styrker din faglighed.

Bliv MAA

Viden og netværk

Deltag gratis i flere hundrede arrangementer over hele landet. Fra værk- og byggepladsbesøg, til foredrag, debatter og konferencer. Og bliv en del af et netværk, der tæller flere tusinde fagfæller fra hele landet.

Flere kompetencer

Få specialudviklede kurser til medlemspris. Brug vores mentor- eller fagmakker-ordning, hvis du har brug for hjælp. Eller overskud til at hjælpe en kollega.

Fagbladet Arkitekten

Få fagbladet i brevsprækken. Med faglig debat, kritik og formidling af konkurrencer. Arkitekten udkommer 10 gange om året.

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +