Akademisk Arkitektforening

Høringssvar

Ny vejledning om kystbeskyttelsesmetoder i høring

Er du kommunalt ansat medlem og sidder du med ansøgninger om kystbeskyttelsesmetoder? Så bidrag til Arkitektforeningens høringssvar. 

Høringssvar til forslag om ændringen af loven om bygningsfredning

Arkitektforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar om til forslag lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Spørgsmålet om, hvordan vi bedst forvalter vores fælles bygningskulturarv er helt afgørende for vores identitet og det samfund, vi er en del af.

Derfor lægger Arkitektforeningen vægt på, at bygningsfredningsloven udformes, så der tages hensyn til de kvaliteter og særpræg, som gør historiske bygninger bevarings- og fredningsværdige for eftertiden.

Høring over forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Akademisk Arkitektforening takker for det tilsendte materiale, og for muligheden for at afgive høringssvar herom.

Helt overordnet mener Akademisk Arkitektforening af de danske kyststrækninger, hører til nogle af Danmarks mest sårbare naturområder. Derfor er det af afgørende betydning, at de åbne kyststrækninger friholdes for nye anlæg og byggerier, og at den nuværende frie og lige adgang til strandene bevares.

Arkitektforeningens bemærkninger til høring om modernisering af planloven

I sommeren indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en aftale om ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”. Aftalen blev i efteråret udmøntet i et udkast til lovforslag, som Arkitektforeningen har været høringspart på.

Høring: Bips beskrivelsesanvisninger

Foreningen bips har planlagt at udgive en opdateret basisbeskrivelse for byggesager og dermed også en beskrivelsesanvisning. Plan for sikkerhed og sundhed er ligeledes  opdateret og udgives nu som en selvstændig anvisning.

Som medlemsorganisation opfordrer Arkitektforeningen de medlemmer som arbejder med bips til at komme med deres bemærkninger til nedenstående beskrivelsesanvisninger som er i høring.

Høring: Byfornyelse og byudviklingHar du erfaring med byfornyelse og udvikling af byer og vil du være med til at præge de fremtidige rammer for dette?

Kan du svare ja til overstående, så opfordrer Arkitektforeningens dig til at deltage i udarbejdelsen af Arkitektforeningens høringssvar til høring over udkast til forslag om ændring af lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Udgiv indhold