Kommuner med arkitekturpolitik

Mere end en tredjedel af landets kommuner har nu en aktiv arkitekturpolitik. Her har du muligheden for at se de mange forskelligartede tilgange, der bruges i kommunerne landet over og måske blive inspireret til, hvordan din kommune kommer i gang med arbejdet.

Maltfabrikken i Ebeltoft af Praksis Arkitekter. Foto: Jens Markus Lindhe
Ring hvis du vil have opdateret din kommunes link, eller inkluderet din kommunes nye politik i oversigten.

Katrine Østergaard Bang

Projektleder

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Her finder du en oversigt over de kommuner, der har deres arkitekturstrategier og -politikker tilgængelige online – enkelte har den integreret i kommuneplanen.

På nuværende tidspunkt har 34 kommuner en aktiv arkitekturpolitik. Hvis I for nylig har offentliggjort eller opdateret jeres arkitekturpolitik, og vi ikke er blevet gjort opmærksomme på det, så kontakt os for at få den inkluderet i listen.

 

Ballerup

Ud fra ønsket om at arkitekturpolitikken skal fungere som inspirator og igangsætter har Ballerup Kommune formuleret en arkitektpolitik. Denne indeholder signaler om, hvilke værdier og kvaliteter der kendetegner Ballerup Kommune nu og i fremtiden. Læs Ballerups arkitekturpolitik her.

Bornholm

Ud fra visionen om, at Bornholm skal være et attraktivt sted med et varieret udbud af bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, fik Bornholm i april 2012 en arkitekturpolitik. Læs Bornholms arkitekturpolitik her.

Dragør

Med arkitekturpolitikken har Dragør fået et værdifuldt supplement til de gældende planer og kommuneplanen, som kan være med til at styrke og synliggøre deres arbejde med kulturarven og arkitekturen i Dragør Kommune. Læs Dragørs arkitekturpolitik her.

Esbjerg

Målet er at sætte fokus på de fine bymiljøer og bygninger, der præger Esbjergs fysiske miljø. De vil gerne fortælle, hvilke visioner Esbjerg byråd har for at fastholde og udvikle disse kvaliteter, så Esbjerg Kommune fortsat er en attraktiv kommune at leve og bosætte sig i. Læs Esbjergs arkitekturstrategi her.

Ring hvis du vil have opdateret din kommunes link, eller inkluderet din kommunes nye politik i oversigten.

Katrine Østergaard Bang

Projektleder

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Arkitekturpolitik

Fredensborg

Fredensborg ønsker at sætte spørgsmålet om arkitektonisk kvalitet og forskønnelse af vores byer på den kommunale dagsorden og derved sætte retningen for udviklingen af vores fælles fysiske omgivelser de næste fire år. Læs Fredensborgs Bolig- arkitektur- og Ejendomspolitik her.

Frederiksberg

Arkitekturpolitikken har fokus på at fastholde kvaliteten og byens særlige stemning. Byen udvikler sig og forandres hele tiden. Når der omdannes eller bygges nyt, skal den arkitektoniske kvalitet videreføres, samtidig med at byggeriet skal leve op til nutidens krav til klima, energi, økonomi og funktioner. Læs Frederiksbergs arkitekturpolitik her.

Furesø

Målet med strategien er formidle baggrunden for god arkitektur, danne grundlag for byplanlægningen og afdække elementer, som man gerne vil beholde eller forstærke. Læs Furesøs arkitektur- og byrumsstrategi her.

Faaborg-Midtfyn

Arkitekturpolitikken er grundlaget, der skal sikre, at kommunen kontinuerligt arbejder med at sikre særlige og inspirerende rammer for det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune og dermed være medvirkende til at fremme bosætning og realisere udviklingsstrategien. Læs Faaborg-Midtfyns arkitekturpolitik her.

Gentofte

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. oktober 2018 kommunens nye arkitekturpolitik, som afløser arkitekturpolitikken fra 2000. Den nye arkitekturpolitik sætter rammen for de løbende forandringer af bygninger, by- og landskabsrum og grønne anlæg i Gentofte Kommune. Det sker i spændingsfeltet mellem helheden og det private, og spændingsfeltet mellem bevaring og udvikling. Læs Gentoftes arkitekturpolitik her.

Gladsaxe

Gladsaxes arkitekturpolitik skaber et fælles værdigrundlag og et fælles sprog, som kan bruges, når borgere, bygherrer eller kommunen skal debattere byen og arkitekturen på en saglig måde. Arkitekturpolitikken dækker de overordnede byplanmæssige spørgsmål til de små, men vigtige detaljer. Læs Gladsaxes arkitekturpolitik her.

Haderslev

Målet er at sætte fokus på kvaliteten af de fysiske omgivelser som et vigtigt element i at udvikle en attraktiv og konkurrencedygtig kommune. Strategien handler om arkitektur i bred forstand; fra trapper og belægninger over bygninger til parker, veje og landskaber i hele Haderslev Kommune. Læs Haderslevs arkitekturstrategi her.

Helsingør

Helsingør Byråd vedtog i december 2003 arkitekturpolitiske mål for Helsingør Kommune. Med arkitekturpolitikken ønsker Helsingør Byråd at skabe en frugtbar dialog med borgere og erhvervsliv om, hvad der er god kvalitet i vore fysiske omgivelser. Læs Helsingørs arkitekturpolitiske mål her.

Herning

Der er i Herning Kommune tradition for at udvikle og nytænke byggeri og anlæg med udgangspunkt i den særlige Herning-ånd, hvor viljen til at afsøge nye løsninger er kendetegnende. Kommunens arkitekturstrategi skal understøtte denne udvikling og være et redskab til også i fremtiden at sikre byer og bygninger af høj kvalitet med mennesket i centrum. Læs Hernings arkitekturstrategi her.

Hillerød

I Hillerød kommunes arkitekturstrategi beskrives tre arkitektoniske principper, der tilsammen udgør en samlet arkitekturstrategi for hele kommunen. Arkitekturstrategien har til formål at sikre arkitektonisk kvalitet i vores byer og landsbyer. Læs Hillerøds arkitekturpolitik her.

Hjørring

Hjørring Kommune har udarbejdet ”Visuel arkitekturguide for det åbne land” for at skabe opmærksomhed om kommunens smukke og oplevelsesrige landskaber. Med arkitekturguiden ønsker byrådet at inspirere til dialog om, hvordan man i fællesskab kan højne den arkitektoniske kvalitet i det åbne land. Læs Hjørrings visuelle arkitekturguide her.

Høje Taastrup

Der udarbejdes pt. en strategi for fremme af den arkitektoniske udvikling i kommunen. Strategien skal samtidig udgøre et værktøj til dialog med borgere og projektudviklere om den arkitektoniske udvikling. Læs Høje Taastrups vækstpolitik her.

Kerteminde

I Kerteminde Kommune skal arkitekturpolitikken giver både by og land identitet. Arkitektoniske målsætninger er det første skridt. Politikken er derfor udarbejdet som en aktiv del af Kommuneplanen, der er et skridt på vejen til endnu bedre rammer i Kerteminde Kommune. Læs Kertemindes kommuneplan her.

Kolding

Kolding Byråd ønsker at byen fortsat skal udvikles med arkitektur af høj kvalitet. Med vedtagelsen af arkitekturpolitikken for Kolding Kommune vil byrådet opfordre og inspirere til kvalitet indenfor byggeri, byplanlægning, bydesign og landskabskultur. Læs Koldings arkitekturstrategi her.

København

Arkitekturpolitikken formulerer – i forlængelse af Københavns målsætning om en by med ansvar, liv og kant – tre temaer for arkitekturen i København: Ansvarligt designet arkitektur; Arkitektur bygget til københavnerliv; og Arkitektur, der fortæller. Læs Københavns arkitekturpolitik her.

Lyngby-Taarbæk

I Lyngby-Taarbæk Kommune sigter man mod, at borgerne får skærpet deres opmærksomhed omkring bevaringsværdige ejendomme. Som redskab har kommunen i 2000, i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, udarbejdet et kommuneatlas, som skal indgå i planlægningen og byggesagsbehandlingen ved vurdering af bymiljø og arkitektur. Læs Lyngby-Taarbæks arkitekturpolitik her.

Middelfart

Bygnings- og arkitekturpolitikken berører alle borgere og virksomheder i kommunen, erhvervs-, handels- og turistforening, arkitekter, ingeniører og andre parter i byggeprocessen. Vi har et fælles ansvar for den arkitektur vi skaber for os selv og for fremtiden, og med denne politik ønsker vi at sikre, at de arkitektoniske værdier tænkes ind i alle beslutninger vedrørende det fysiske miljø. Læs Middelfarts bygnings- og arkitekturpolitik her.

Odder

Odder Kommune satser på høj kvalitet i byudviklingen med fokus på grønne kiler, vand og liv, og ønsker at sikre oplandsbyernes særlige kvaliteter. Byerne skal præges af mangfoldighed, alternative byrum, sunde boligområder, trafiksikkerhed og attraktive oplevelser for alle. Læs Odders arkitekturstrategi her.

Odense

Odense Kommune ønsker med sin arkitekturstrategi at bringe fokus på kvaliteten i de fysiske omgivelser. Målet er at værne om og understøtte de kvaliteter, der findes i Odense og det omgivende landskab, når bygninger, bydele og landskaber omdannes, og der bygges nyt. Læs Odenses arkitekturstrategi her.

Randers

Randers Kommune har formuleret en arkitekturpolitik, der indeholder store ambitioner om arkitektonisk kvalitet. Som noget nyt giver politikken i hæfte 1: Muligheder med kvalitet – Randers bykerne, en række bud på helt konkrete byggemuligheder i bykernen, frem for kun at beskrive en overordnet arkitekturpolitik. I hæfte 2: Muligheder med kvalitet – Bydelene i Randers, er der særligt fokus på boliger og bæredygtig byudvikling. Læs Randers’ arkitekturpolitik her.

Rudersdal

Formålet med arkitektur- og bevaringspolitikken er at sikre kommunens arkitektoniske kvaliteter og give plads til nytænkende arkitektur af høj kvalitet. Læs Rudersdals arkitektur- og bevaringspolitik her.

Rødovre

Rødovre Kommunes arkitekturpolitik bygger på en grundlæggende vision om, at jo stærkere og smukkere rammer kommunen skaber om byens rum – jo bedre betingelser skaber kommunen for livets udfoldelse i byen. Dens primære formål er at vise hvordan. Læs Rødovres arkitekturpolitik her.

Silkeborg

Silkeborgs kommende arkitekturpolitik er pt. i høring sammen med kommuneplanforslaget. Se forslaget her og kom gerne med dine input senest den 12. oktober, 2020.

Skive

Skive Byråd vedtog i 2006 ”Arkitekturpolitik Skive”. Med dette forslag til arkitekturpolitik for Skive by får kommunen og kommunens borgere et effektivt redskab, når byens fremtidige udseende og udvikling skal planlægges. Læs Skives kommuneplan her.

Stevns

Stevns Kommune har valgt at sætte fokus på kommunens arkitektoniske værdier og særkender. Det har kommunen gjort fordi et godt kendskab og en øget bevidsthed om værdierne gør det nemmere at sikre dem til glæde for nuværende og kommende borgere samt for besøgende turister. Læs Stevns’ arkitekturpolitik her.

Svendborg

Svendborgs arkitekturpolitik skal være med til at understøtte og værne om de unikke by- og landskabskvaliteter i kommunen. Den skal være med til at understøtte og bidrage til en nyskabende og eksperimenterende arkitektur i nyt byggeri. Arkitekturpolitikken blev vedtaget i 2008. Læs Svendborgs arkitekturpolitik her.

Sønderborg

Sønderborg har på kommunens hjemmeside under overskriften ’Arkitekturpolitik i Sønderborg Kommune’ formuleret nogle af de arkitektoniske målsætninger, som kommunen bør arbejde for i den kommende årrække. I 2020 er det besluttet at udarbejde en arkitekturpolitik. Læs Sønderborgs arkitekturpolitik her.

Vejle

Vejle var den første kommune, der fik en arkitekturpolitik (1997). Det er vigtigt for byrådet, at arkitekturen har vilkår, der sikrer, at dansk bygningskultur også i fremtiden vil få høj kvalitet i Vejle. Denne kvalitet skal være med til at sikre at Vejle bliver endnu smukkere, end den er i dag. Læs Vejles arkitekturpolitik her.

Viborg

Arkitekturpolitikken indeholder et arkitekturpolitisk værdisæt og fire overordnede målsætninger og indsatsområder. Læs Viborgs arkitekturpolitik her.

Aalborg

Med “ArkitekturPolitik Aalborg” ønsker kommunen at bringe fokus på kvaliteten i de fysiske omgivelser. Det er målet, at Aalborgs unikke by- og landskabskvaliteter skal værnes om og understøttes, når bydele og landskaber omdannes og der bygges nyt. Læs Aalborgs arkitekturpolitik her.

Redskaber til en aktiv arkitekturpolitik

Læs mere

Alle kommuner kan have gavn af en arkitekturpolitik; her finder du inspiration, gode argumenter og eksempler, og bagefter kan du læse den trinvise guide til, hvordan man som kommune skaber, driver og udvikler en arkitekturpolitik.

Bliv en del af Netværk for kommunal Arkitekturpolitik

Sparring og vidensdeling

25 kommuner er repræsenteret i vores arkitekturpolitiske netværk, hvor medlemmerne udveksler viden og erfaringer med at udarbejde og implementere arkitekturpolitik.

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +