Kommuner med arkitekturpolitik

Mere end en tredjedel af landets kommuner har nu en aktiv arkitekturpolitik. Her har du muligheden for at se de mange forskelligartede tilgange, der bruges i kommunerne landet over og måske blive inspireret til, hvordan din kommune kommer i gang med arbejdet.

Ring hvis du vil have opdateret din kommunes link, eller inkluderet din kommunes nye politik i oversigten.

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Her finder du en oversigt over de kommuner, der har deres arkitekturstrategier og -politikker tilgængelige online – enkelte har den integreret i kommuneplanen.

På nuværende tidspunkt har 37 kommuner en aktiv arkitekturpolitik. Hvis I for nylig har offentliggjort eller opdateret jeres arkitekturpolitik, og vi ikke er blevet gjort opmærksomme på det, så kontakt os for at få den inkluderet i listen.

 

Ballerup

Ud fra ønsket om at arkitekturpolitikken skal fungere som inspirator og igangsætter har Ballerup Kommune formuleret en arkitektpolitik. Denne indeholder signaler om, hvilke værdier og kvaliteter der kendetegner Ballerup Kommune nu og i fremtiden. Læs Ballerups arkitekturpolitik her.

Bornholm

Ud fra visionen om, at Bornholm skal være et attraktivt sted med et varieret udbud af bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, fik Bornholm i april 2012 en arkitekturpolitik. Læs Bornholms arkitekturpolitik her.

Dragør

Med arkitekturpolitikken har Dragør fået et værdifuldt supplement til de gældende planer og kommuneplanen, som kan være med til at styrke og synliggøre deres arbejde med kulturarven og arkitekturen i Dragør Kommune. Læs Dragørs arkitekturpolitik her.

Esbjerg

Målet er at sætte fokus på de fine bymiljøer og bygninger, der præger Esbjergs fysiske miljø. De vil gerne fortælle, hvilke visioner Esbjerg byråd har for at fastholde og udvikle disse kvaliteter, så Esbjerg Kommune fortsat er en attraktiv kommune at leve og bosætte sig i. Læs Esbjergs arkitekturstrategi her.

Fredensborg

Fredensborg ønsker at sætte spørgsmålet om arkitektonisk kvalitet og forskønnelse af vores byer på den kommunale dagsorden og derved sætte retningen for udviklingen af de fælles fysiske omgivelser de næste fire år. Læs Fredensborgs Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik her.

Ring hvis du vil have opdateret din kommunes link, eller inkluderet din kommunes nye politik i oversigten.

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Arkitekturpolitik

Frederiksberg

Arkitekturpolitikken har fokus på at fastholde kvaliteten og byens særlige stemning. Byen udvikler sig og forandres hele tiden. Når der omdannes eller bygges nyt, skal den arkitektoniske kvalitet videreføres, samtidig med at byggeriet skal leve op til nutidens krav til klima, energi, økonomi og funktioner. Læs Frederiksbergs arkitekturpolitik her.

Furesø

Målet med strategien er at formidle baggrunden for god arkitektur, danne grundlag for byplanlægningen og afdække elementer, som man gerne vil beholde eller forstærke. Læs Furesøs arkitektur- og byrumsstrategi her.

Faaborg-Midtfyn

Arkitekturpolitikken er grundlaget, der skal sikre, at kommunen kontinuerligt arbejder med at sikre særlige og inspirerende rammer for det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune og dermed være medvirkende til at fremme bosætning og realisere udviklingsstrategien. Læs Faaborg-Midtfyns arkitekturpolitik her.

Gentofte

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. oktober 2018 kommunens nye arkitekturpolitik, som afløser arkitekturpolitikken fra 2000. Den nye arkitekturpolitik sætter rammen for de løbende forandringer af bygninger, by- og landskabsrum og grønne anlæg i Gentofte Kommune. Det sker i spændingsfeltet mellem helheden og det private, og spændingsfeltet mellem bevaring og udvikling. Læs Gentoftes arkitekturpolitik her.

Gladsaxe

Gladsaxes byråd vedtog en ny arkitekturpolitik i december 2021. Arkitekturpolitikken er bygget op med målsætninger og designprincipper, som alle kan læne sig op ad, hver gang et nyt projekt påbegyndes. Målsætningerne er langtidsholdbare, knytter sig til Gladsaxe Kommunes overordnede, strategiske retninger og indgår som mål for den fysiske forandring af Gladsaxe fremadrettet. Designprincipperne er tænkt som dynamiske. De er retningsgivende og kan justeres efterhånden, som vi tilegner os ny viden og nye erfaringer. Find Gladsaxes arkitekturpolitik her.

Haderslev

Målet er at sætte fokus på kvaliteten af de fysiske omgivelser som et vigtigt element i at udvikle en attraktiv og konkurrencedygtig kommune. Strategien handler om arkitektur i bred forstand; fra trapper og belægninger over bygninger til parker, veje og landskaber i hele Haderslev Kommune.

Helsingør

Helsingør Byråd vedtog i december 2003 arkitekturpolitiske mål for Helsingør Kommune. Med arkitekturpolitikken ønsker Helsingør Byråd at skabe en frugtbar dialog med borgere og erhvervsliv om, hvad der er god kvalitet i vore fysiske omgivelser. Læs Helsingørs arkitekturpolitiske mål her.

Herning

Der er i Herning Kommune tradition for at udvikle og nytænke byggeri og anlæg med udgangspunkt i den særlige Herning-ånd, hvor viljen til at afsøge nye løsninger er kendetegnende. Kommunens arkitekturstrategi skal understøtte denne udvikling og være et redskab til også i fremtiden at sikre byer og bygninger af høj kvalitet med mennesket i centrum. Læs Hernings arkitekturstrategi fra 2016 her.

Hillerød

I Hillerød kommunes arkitekturstrategi beskrives tre arkitektoniske principper, der tilsammen udgør en samlet arkitekturstrategi for hele kommunen. Arkitekturstrategien har til formål at sikre arkitektonisk kvalitet i vores byer og landsbyer. Se Hillerøds arkitekturpolitik fra 2020 og læs om kommunens arkitekturråd her.

Horsens

Horsens Kommunes byråd vedtog i januar 2021 en ny arkitekturpolitik med titlen ‘Rum for mennesker’. Politikken danner afsæt for de politiske drøftelser, men den er ikke mindst et værktøj, der skal skabe rammerne om de gode snakke mellem bygherrer, rådgivere, arkitekter og de ansatte i Horsens Kommune, som sammen skal sikre kvalitet i arkitekturen. Læs Horsens’ arkitekturpolitik her og find det tilhørende dialogværktøj her.

Hjørring

Hjørring Kommune har udarbejdet ”Visuel arkitekturguide for det åbne land” for at skabe opmærksomhed om kommunens smukke og oplevelsesrige landskaber. Med arkitekturguiden ønsker byrådet at inspirere til dialog om, hvordan man i fællesskab kan højne den arkitektoniske kvalitet i det åbne land. Læs Hjørrings visuelle arkitekturguide her.

Høje Taastrup

I Høje-Taastrup Kommune arbejder de for at skabe vækst og de bedste rammer for den bedste hverdag. Landskaber, byrum, bygninger og anlæg skal opleves attraktive, og skal medvirke til at vi lyst har til at bo og arbejde i kommunen gennem hele livet. Arkitekturstrategien sætter fokus på den videre arkitektoniske udvikling af kommunens byggede miljø og fastholdelse af eksisterende værdier som kulturarv og historiske spor. Arkitekturstrategien er et værktøj til prioritering og dialog. Læs Høje Taastrups arkitekturstrategi her.

Kolding

Kolding Kommunes strategi for arkitektur sætter fokus på en udvikling, hvor design og bæredygtighed kommer i første række. Strategien udpeger særlige indsatsområder som angiver en retning for Koldings udvikling og skaber grundlag for en dialog om arkitektur i kommunen. Med Arkitekturstrategi for Kolding Kommune 2017 vil byrådet følge op på de erfaringer, vi har høstet med arkitekturstrategien fra 2013 og styrke kvaliteten i vores omgivelser, hvad enten det drejer sig om bydesign, bygningsarkitektur, planlægning eller by- og landskabskultur. Læs Koldings arkitekturstrategi her.

København

Arkitekturpolitikken formulerer – i forlængelse af Københavns målsætning om en by med ansvar, liv og kant – tre temaer for arkitekturen i København: Ansvarligt designet arkitektur; Arkitektur bygget til københavnerliv; og Arkitektur, der fortæller. Find Københavns arkitekturpolitik og andre publikationer om arkitektur i København her.

Lyngby-Taarbæk

Det er kommunalbestyrelsens forhåbning, at fokus på arkitektur vil opfordre den enkelte borger til at højne kvaliteten, når der bygges nyt, eller når den eksisterende bebyggelse skal tilpasses tidens ændrede vilkår. Formålet med arkitekturpolitikken er at styrke de arkitektoniske kvaliteter i kommunen. De grønne omgivelser er også kommet i fokus med stigende opmærksomhed på de rekreative muligheder og bæredygtig udvikling.. Læs Lyngby-Taarbæks arkitekturpolitik fra 2017 her.

Middelfart

Formålet med Bygnings- og arkitekturpolitikken er, at sætte de arkitektoniske rammer og mål for realisering af Byrådets vision. Bygnings- og arkitekturpolitikken skal bidrage til en helhedsorienteret og sammenhængende udvikling for hele kommunen, i byerne, landsbyerne og i det åbne land. Læs Middelfarts bygnings- og arkitekturpolitik her.

Odder

Odder Kommune satser på høj kvalitet i byudviklingen med fokus på grønne kiler, vand og liv, og ønsker at sikre oplandsbyernes særlige kvaliteter. Byerne skal præges af mangfoldighed, alternative byrum, sunde boligområder, trafiksikkerhed og attraktive oplevelser for alle. Læs Odders arkitekturstrategi her.

Odense

Odense Kommune ønsker med sin arkitekturstrategi at bringe fokus på kvaliteten i de fysiske omgivelser. Målet er at værne om og understøtte de kvaliteter, der findes i Odense og det omgivende landskab, når bygninger, bydele og landskaber omdannes, og der bygges nyt. Læs Odenses arkitekturstrategi fra 2020 her.

Randers

Randers Kommune har formuleret en arkitekturpolitik, der indeholder store ambitioner om arkitektonisk kvalitet. Som noget nyt giver politikken i hæfte 1: Muligheder med kvalitet – Randers bykerne, en række bud på helt konkrete byggemuligheder i bykernen, frem for kun at beskrive en overordnet arkitekturpolitik. I hæfte 2: Muligheder med kvalitet – Bydelene i Randers, er der særligt fokus på boliger og bæredygtig byudvikling. Læs Randers’ arkitekturpolitik fra 2010 her.

Rudersdal

Formålet med arkitektur- og bevaringspolitikken er at sikre kommunens arkitektoniske kvaliteter og give plads til nytænkende arkitektur af høj kvalitet. Læs Rudersdals arkitektur- og bevaringspolitik fra 2016 her.

Rødovre

Rødovre Kommunes arkitekturpolitik bygger på en grundlæggende vision om, at jo stærkere og smukkere rammer kommunen skaber om byens rum – jo bedre betingelser skaber kommunen for livets udfoldelse i byen. Dens primære formål er at vise hvordan. Læs Rødovres arkitekturpolitik her.

Silkeborg

Silkeborg Kommunes nye arkitekturpolitik blev vedtaget i december 2020. Arkitekturpolitikken udgør den overordnede ramme for, hvordan kommunen ser på og arbejder med arkitektur. Den er udformet som et dialogværktøj, som kan bruges til inspiration når stregerne sættes, og som kan sætte rammerne for dialog om det enkelte projekt. Læs Silkeborgs arkitekturpolitik her

Skive

Skive Byråd vedtog i 2005 ”Arkitekturpolitik Skive”. Med dette forslag til arkitekturpolitik for Skive by får kommunen og kommunens borgere et effektivt redskab, når byens fremtidige udseende og udvikling skal planlægges. Læs Skives arkitekturpolitik i Kommuneplan 2020-2032 her.

Stevns

Stevns Kommune har valgt at sætte fokus på kommunens arkitektoniske værdier og særkender. Det har kommunen gjort fordi et godt kendskab og en øget bevidsthed om værdierne gør det nemmere at sikre dem til glæde for nuværende og kommende borgere samt for besøgende turister. Læs Stevns’ arkitekturpolitik fra 2012 her.

Svendborg

Svendborgs arkitekturpolitik skal være med til at understøtte og værne om de unikke by- og landskabskvaliteter i kommunen. Den skal være med til at understøtte og bidrage til en nyskabende og eksperimenterende arkitektur i nyt byggeri. Arkitekturpolitikken blev vedtaget i 2008. Læs Svendborgs arkitekturpolitik her.

Sønderborg

Sønderborg Kommune vedtog i december 2021 en ny arkitektur- og bevaringspolitik. Formålet med politikken, samt de tilhørende handleplaner er at styrke Sønderborg Kommunes identitet som en turistdestination, øge tilflytningen til kommunen samt at skabe bred vækst og værdi på tværs af land og by. Læs Sønderborgs arkitekturpolitik her.

Vejle

Vejle var den første kommune, der fik en arkitekturpolitik i 1997. Arkitekturpolitikken er et redskab til at gøre Vejle til en smukkere kommune. Politikken skal være med til at skabe vækst for kommunen. Den skal styrke indsatsen blandt byggeriets parter og styrke borgernes interesse for arkitektonisk kvalitet. Det gør de f.eks. gennem planer, vejledninger, arrangementer og udstillinger. Find Vejles arkitekturpolitik og tilhørende tiltag her.

Viborg

Arkitekturpolitikken indeholder et arkitekturpolitisk værdisæt og fire overordnede målsætninger og indsatsområder. Find Viborgs arkitekturpolitik og dens appendiks her.

Aalborg

“Arkitekturpolitik – sammen udvikler vi rammer om fremtidens liv!” blev vedtaget af byrådet i 2019. Arkitekturpolitikken udgør den overordnede strategiske ramme for, hvordan de i Aalborg Kommune ser og arbejder med arkitektur.  I tilknytning til arkitekturpolitikken er der udarbejdet en række bygherrevejledninger og appendikser med fokus på aktuelle tematikker og bebyggelser. Find Aalborgs arkitekturpolitik og tilhørende appendikser her.

Redskaber til en aktiv arkitekturpolitik

Læs mere

Alle kommuner kan have gavn af en arkitekturpolitik; her finder du inspiration, gode argumenter og eksempler, og bagefter kan du læse den trinvise guide til, hvordan man som kommune skaber, driver og udvikler en arkitekturpolitik.

Bliv en del af Netværk for kommunal Arkitekturpolitik

Sparring og vidensdeling

25 kommuner er repræsenteret i vores arkitekturpolitiske netværk, hvor medlemmerne udveksler viden og erfaringer med at udarbejde og implementere arkitekturpolitik.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +