Stadsarkitekter

Ti kommuner i Danmark har en stadsarkitekt. Få overblik over dem, deres organisatoriske rolle og primære ansvarsområder her.

Arkitektskolen og det kulturelle kraftcenter Godsbanen i Aarhus. Foto: Rasmus Hjortshøj, COAST

I Danmark har 10 kommuner en stadsarkitekt (pt. kun 8 pr. april. 2024).

Stadsarkitekternes beslutningskompetencer og organisatoriske placering er vidt forskellige rundt omkring i landet. Det spænder fra en placering som chef for byudvikling og herunder byggesagsbehandling og planlægning (Aalborg, Horsens, Esbjerg og Rødovre), egen udviklingsafdeling (Vejle) eller som chef for kommunale ejendomme (Kolding) til en rådgivningsfunktion på tværs af flere forvaltninger og for kommunens politikere (København, Aarhus, Frederiksberg og Gladsaxe).

I Arkitektforeningen anbefaler vi, at stadsarkitekten er en ledelsesstilling med politisk reference/kontakt.

Esbjerg

Stadsarkitekten i Esbjerg Kommune er placeret i Teknik & Miljø, By- og Arealudvikling med reference til byudviklingschef og vicedirektør, men også med direkte dialog med stående udvalg og byråd. Funktionen blev oprettet i 2019 og har et kontor med 15 medarbejdere.

Primære opgaver omfatter rådgivning af Plan- og Byudviklingsudvalget, Teknik- og Miljøforvaltningen, bygherrer og projektudviklere samt understøttelse af kommunens tre byfora, udarbejdelse og implementering af arkitekturpolitikken, arkitektkonkurrencer, by- og områdefornyelse, bevaring, samt køb, salg, udbud og udvikling af kommunale byggemodninger, erhvervsarealer og centrale ejendomme.

Kontakt: Morten Harder, mohou@esbjergkommune.dk, tlf. 2047 3245

Frederiksberg

Kontakt: Claus H. Sivager, clsi01@frederiksberg.dk, tlf. 3821 4025

Lyt også til Bylyds podcast “Stadsarkitektens blik”

Gladsaxe

Stadsarkitekten i Gladsaxe Kommune er ansat direkte af byrådet. Embedet blev oprettet i 2020. Organisatorisk er stadsarkitekten forankret i By- og Miljøforvaltningen og refererer til By – og miljødirektøren. Stadsarkitekten indgår i forvaltningens chefgruppe og kommunens strategiske lederforum. Stadsarkitekten er faglig rådgiver for byråd og politisk udvalg og har faste møder med Bystrategisk Råd, der er nedsat på tværs af de politiske partier. Stadsarkitekten deltager fast i Økonomiudvalgets møder og ved relevante sager i de øvrige udvalg. Stadsarkitekten er dermed den faglige kobling mellem administrationen og det politiske niveau. Administrativt fungerer stadsarkitekten som faglig rådgiver på tværs af kommunens forvaltninger og enheder.

Stadsarkitekten har et overordnet bystrategisk fokus med ansvar for kommunens arkitekturpolitik og kvalitet i byudviklingen, både på tværs af administrationen og i forhold til borgere, bygherrer og andre samarbejdspartnere.

Kontakt: Dennis Larsen, derela@gladsaxe.dk

Horsens

I Horsens Kommune er stadsarkitekten chef for Plan, Byg & Erhverv, som omfatter afdelingerne Plan & By samt Byggesag, Erhverv & BBR, der har hver deres afdelingsleder med reference til stadsarkitekten. Stadsarkitekten er én af tre fagchefer (de andre er afdelingschef for Affald, Trafik & Ejendomme samt Natur & Miljø), der foruden chefen for Økonomi og Administration og direktøren varetager den direkte betjening af udvalgene og deres formandskab. Stadsarkitekten refererer til direktøren for Teknik & Miljø, som er én ud af fire medlemmer af direktionen. Tilsammen har Plan, Byg & Erhverv ansvaret for hele den fysiske planlægning fra planstrategi og kommuneplan over lokalplaner til byggesagsbehandling, landzonetilladelser mm. Teknik & Miljø betjener tre stående udvalg: Plan- og Vejudvalget, Oplandsudvalget og Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Ansvarsområder omfatter bydelsplaner og områdefornyelse, kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, administration af et par mindre puljer, som kan søges til diverse aktiviteter og anlæg i oplandet, BBR og miljøtilsyn med kommunens tilsynspligtige virksomheder.

Kontakt: Jesper Pagh, jpag@horsens.dk, tlf. 7629 2590 / mobil tlf. 2117 2632

Kolding

Stadsarkitektfunktionen er i Kolding Kommune forankret i By- og Fællesforvaltningen. Organisatorisk bestrides funktionen af chefen for afdelingen Intern Byg. Funktionen blev oprettet i 2015. Stadsarkitekten suppleres af et Arkitekturteam bestående af tre-fire arkitekter, alle ansat i kommunen. Stadsarkitekten refererer til områdelederen for Plan og Byg, men har i flere sager den direkte kontakt til direktionen i kommunen.

Den primære opgave for stadsarkitekten er at bringe kommunens arkitekturstrategi i spil, både internt i kommunens egne planer og byggerier men også overfor kommunens samarbejdspartnere og private bygherrer.

Kontakt: Michael Pagaard, micp@kolding.dk, tlf. 4091 9199

København

Stadsarkitektfunktionen er i København forankret i Teknik- & Miljøforvaltningen.

En af stadsarkitektens vigtigste opgaver er at rådgive alle kommunens forvaltninger og politiske udvalg på et overordnet strategisk niveau i forhold til byudvikling og arkitektoniske spørgsmål. Det kan eksempelvis ske via oplæg på møder og workshops, deltagelse eller planlægning af besigtigelsesture i forbindelse med udvalgenes respektive ressortområder. Stadsarkitekten er også kommunens ansigt udadtil og tager blandt andet imod delegationer fra udlandet. Stadsarkitekten må have holdninger og ytrer sig i pressen.

Stillingen er pt. ikke besat

Rødovre

Stadsarkitekten i Rødovre Kommune er samtidig Chef for Byudvikling (med fagansvar for byplan, byggesag, erhverv og ledelsesansvar for to ledere og 21 medarbejdere). Stillingen og er organisatorisk placeret i Teknisk Forvaltning med reference til den tekniske direktør. Stadsarkitekten er sagsbærende overfor de stående fagudvalg og rådgivende for kommunalbestyrelsen og borgmester i arkitektur- og byudviklingsspørgmål.

Primære opgaver er at sætte en tydelig retning og vision for Rødovres arkitektoniske profil og et bystrategisk blik på de tværgående anlægsopgaver i kommunen, formidle vigtigheden af kulturmiljøerne og Rødovres DNA overfor borgere og politikere og bygherrer. Stadsarkitekten skal også inspirere til refleksion og drøftelse af, hvilke kvalitetsparametre, der skal sikre en fortsat udvikling af høj kvalitet i Rødovres byarkitektur. Og ikke mindst rådgiver stadsarkitekten bygherrer og projektudviklere om arkitektonisk kvalitet på større byduviklingsprojekter, samt ved køb, salg, udbud og udvikling af kommunale byggemodninger, erhvervsarealer og centrale ejendomme.

Kontakt: Solveig Bergmann Nielsen, solveig.bergmann.nielsen@rk.dk, tlf. 3076 7261

Vejle

Vejles stadsarkitekt har ansvar for Vejle Kommunes arkitektur, byrum og landskabsrum og er desuden chef for vækst og udvikling af byer og landdistrikter. Siden 2019 også klimachef og er arkitekten bag Vejle Kommunes klimaplan, som byrådet vedtog i 2020. Stadsarkitekten fungerer som områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen for ca. 65 medarbejdere i afdelingerne; Byudvikling og Arkitektur, Økolariet, Natur og Friluftsliv og Vand. Hun har tre afdelingsledere og 11 medarbejdere med direkte reference. Samarbejder desuden med arkitekter, planlæggere, og byggesagsbehandlere i plan og byggeri. Teknik & Miljø betjener tre stående udvalg: Teknisk udvalg, Klima, Natur- og Miljøudvalget og Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati. Stadsarkitekten varetager sammen med direktør og chefkollegaer i forvaltningen den direkte betjening af disse udvalg.

Stadsarkitekten arbejder med at udvikle resiliente byer og boligområder gennem strategisk byudvikling, landskabsudvikling og klimatilpasning. Hun er ansvarlig for den arkitektoniske kvalitet i bygninger, byrum og bymiljøer og for at aktivere kommunens arkitekturpolitik gennem dialog og inddragelse af investorer, rådgivere, borgere og interessenter. Desuden skaffer stadsarkitekten ekstern viden og finansiering til udviklingsprojekter gennem fondssøgning og samarbejde med vidensinstitutioner i Danmark og internationalt.

Kontakt: Lisbet Wolters, liwol@vejle.dk, tlf. 7681 2240

Lyt også til Bylyds podcast “Stadsarkitektens blik”

Aalborg

Pt. ikke besat

Aarhus

Stadsarkitekten i Aarhus Kommune er placeret i Teknik og Miljø med reference til rådmanden og direktøren.

Embedets primære opgaver er rådgivning til rådmand, teknisk udvalg og byrådet i forbindelse arkitektoniske spørgsmål, bl.a. med fast deltagelse på teknisk udvalgsmøder og rådmandsmøder, anbefalinger og rådgivning om arkitektonisk kvalitet på udvalgte projekter, udvikling af strategiske visioner, politikker og indsatsen inden for byudvikling, byggeri og byrum, løbende innovation, udviklingsprojekter og kompetenceudvikling indenfor planlægning og arkitektur samt dialog om og formidling af Aarhus’ fremtidsvisioner, markante projekter, byudvikling, arkitektur lokalt, nationalt og internationalt.

Kontakt: Anne Mette Boye, anmebo@aarhus.dk, tlf. 4185 8058

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +