ANNONCE

Foto: Realdania/Leif Tuxen

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

For tre år siden pegede vi i Arkitektens leder (03/2017) på det ærgerlige i, at man ikke havde valgt at udskrive en konkurrence om den planlagte udvidelse af Bornholms Kunstmuseum. Museet kom oprindelig selv til verden i 1993 på baggrund af en åben konkurrence med 186 bidrag. En udvidelse blev delvist finansieret af private fonde og udført i 2003 af det samme arkitektfirma, Fogh & Følner, som vandt konkurrencen i 1991.

Hvis en privat investor ønsker at bygge et hus, er denne ikke forpligtiget til at udskrive en konkurrence. Men er det godt nok? Kunne en privat fond ikke lige så vel have indbygget en passus i deres fundats, hvor der stod, at hvis de uddeler penge til et større byggeri, falder pengene på betingelse af, at der først udskrives en arkitektkonkurrence.

Og burde politikerne ikke have så meget rygrad, at de på deres side sagde det samme; ja tak til gaver, hvis resultatet findes gennem en konkurrence?

Med støtte fra Villum Fonden og Nordea-fonden har man fået midler til den nævnte udvidelse, der kommer af en sammenlægning af Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum. Også regionskommunen har bidraget til økonomien.

Til selve projektet har man knyttet lysdesigneren James Carpenter Design Associates. Carpenter er specialiseret i at udforme facader med forskellige lysvirkninger på andre arkitekters huse, som det fremgår af virksomhedens hjemmeside.

At dømme ud fra den miljørapport, som Bornholms Regionskommune udsendte i november 2019, griber udvidelsen ind i den eksisterede bygning og river det karakteristiske sekskantede udsigtstårn ned. Udvidelsen lægger sig tillige vinkelret på det eksisterende bygningskompleks og på tværs af udsigten mod vandet og ser ud til at være højere end det gamle museum. Rapporten er utvetydigt kritisk over for det foreslåede projekts fremtoning i landskabet, og det er svært at være uenig, når man studerer en fotoregistrering fra miljørapporten, hvor det eksisterende og nye sammenholdes.

Det skyldes, at hele meningen med den oprindelige museumsbygnings placering og udformning har med landskabet, udsigten for alle og slugten ned mod vandet at gøre. Således anviste vinderarkitekterne i konkurrencen af samme grund også en mulig udvidelse til kursuscenter og hotel som et forløb af sammenkoblede bygninger i sydøstgående retning langs skovbrynet.

I det hele taget vil man, hvis man studerer de øvrige præmierede og indkøbte forslag fra dengang, se, hvordan forslagene er med til at kvalificere, hvad det konkrete sted kalder på. Juryen bliver ligesom hjulpet til at nå frem til en forståelse af, hvad det er for en slags bygning, der er behov for lige præcis dér: en indre gade, badet i skiftende dagslys, omgivet af mindre udstillingsbygninger, som følger slugten ned.

Et helt aktuelt eksempel på, hvordan private midler kan kanaliseres gennem en konkurrence og lande med et sublimt resultat er Hammershus Besøgscenter (se Arkitekten 08/2018), der jo ikke ligger særlig langt fra Kunstmuseet.

Read the English version below.

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

ANNONCE

Nu. Foto: Lokalplanforslag for udvidelse af Bornholms Kunstmuseum, miljørapport (udgivet 11/11/19)

Efter. Foto: Lokalplanforslag for udvidelse af Bornholms Kunstmuseum, miljørapport (udgivet 11/11/19)

Nu. Foto: Lokalplanforslag for udvidelse af Bornholms Kunstmuseum, miljørapport (udgivet 11/11/19)

Efter. Foto: Lokalplanforslag for udvidelse af Bornholms Kunstmuseum, miljørapport (udgivet 11/11/19)

English version

Let’s Have a Competition

Three years ago, an editorial in Arkitekten (03/2017) drew attention to the fact that the upcoming extension to Bornholm Art Museum is not based on an architectural competition and that this is unfortunate. The museum itself (completed 1993) is a result of an open competition which attracted 186 entries. A subsequent expansion was partly funded by private foundations and realized in 2003 by the same architects, Fogh & Følner, who won the competition back in 1991.

It is true that, as a private investor, you are free to build a house without first arranging a competition. But is that really how we want it to be? What if private foundations instead had a passage incorporated in their trust deed, saying that in case they decide to fund a major building project, the money will only be payable if this is based on a design competition.

And why shouldn’t politicians be principled enough to say the same: sure, gifts are welcome, on the condition that a competition is first arranged?

The planned extension is the result of a merger between Bornholm Museum and Bornholm Art Museum and sponsored by Villum Fonden and Nordea-fonden. The regional municipality has contributed as well.

James Carpenter Design Associates, the lighting designers, have been assigned to do the project. A look at the company’s website tells us that Carpenter first of all uses stage lighting to transform the facades of houses designed by other architects.

According to the environmental impact assessment published by Bornholm’s regional municipality in November 2019, the extension intervenes in the existing building complex by demolishing the distinctive hexagonal lookout tower. It moreover takes up a position at right angles to the existing complex, where it disrupts the view to the sea, and is seemingly taller than the old museum. The report is highly critical of the extension’s presence in the landscape, and it is hard not to agree if you study a photomontage from the environmental impact report which compares the new and the old.

This is because the whole point of the original museum’s design and location was to highlight the landscape, the view which is there for all to see and the ravine leading down to the water. Which is why the winners recommended that a potential expansion for a training centre and a hotel should be designed as a string of interconnected buildings and placed along the edge of the woods to the southeast.

It is interesting to see how the prizewinners and honourable mentions from back then help qualify what this particular place calls for. The jury is gently guided towards a realization of what kind of building is needed at this exact spot – which is: an interior street, flooded with daylight in varying shades and surrounded by small exhibition spaces which follow the ravine down to the sea.

A contemporary example that shows how private funding can be channeled through a competition and land with a sublime result is Hammershus Visitor Centre (see Arkitekten 8/18), which is no more than a stone’s throw from the art museum.