Søg om medlemskab

Mange veje fører til arkitektfaget, og i Arkitektforeningen byder vi også professionelle velkommen, som har en relevant fagligheden uden at være uddannet fra en EU-anerkendt Arkitektskole.

Foto: Laura Stamer

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Har du en anden uddannelsesbaggrund?

Selv om du ikke har gået på Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen Aarhus eller en anden EU-anerkendt international arkitektskole, kan du stadig søge om at blive MAA, hvis du har en relevant faglig baggrund.

Forudsætninger

For at komme i betragtning skal du kunne:

 • dokumentere mindst 2 års samlet erfaring efter endt studie fra arbejde med et flere eller af arkitektfagets fagområder byplanlægning, landskabskunst, bygningskunst og industrielt design, samt fagets forskning.
 • dokumentere kendskab til et eller flere af fagets discipliner såsom arkitektonisk analyse, forslagsstillelse og udførelse.
 • dokumentere indsigt i et eller flere af arkitekturens aspekter såsom funktion, konstruktion, bæredygtighed og tilpasning til kontekst.
 • reflektere skriftligt over arkitektfagets rolle i samfundet og din egen rolle i arkitektfaget.
 • Mange veje fører ind i arkitektfaget og Akademisk Arkitektforening byder fagpersoner med utraditionelle måder at tilegne sig faget på velkomne som medlemmer, hvis de vurderes at have fyldestgørende arkitektkompetencer. Ansøgere vil derfor ikke blive vurderet på deres uddannelsesbaggrund, men alene på deres praksisbaserede faglighed.

Din ansøgning skal overholde nedenstående retningslinjer og vise dine evner som arkitekt. Ansøgningen bliver vurderet i foreningens Optagelses- og Kvalifikationsnævn, som mødes op til fire gange årligt.
Materiale som falder uden for retningslinjerne vil ikke blive vurderet.

Sådan ansøger du

Ansøgning sker via mail til Lena McNair med en portfolio i form af et pdf-dokument i A4 lavformat med enkeltstående sider (max. 20 MB).

Kontakt sekretæren for Optagelsesnævnet for mere information.

Du skal have følgende klar, før du tilgår:

 • Navn og personlige oplysninger
 • Angivelse af faglige kvalifikationer
 • Liste over arkitektfaglige ansættelser og/eller egen praksis
 • Liste over projekter/udstillinger hvor ansøger har haft en betydelig rolle
 • Liste over arkitektfaglige efteruddannelses- og studierejseforløb foretaget efter endt uddannelse
 • Skriftlig refleksion (maks. 500 ord)
 • Indhold af portfolio

Portfoliet kan indeholde op til 10 projekter/udstillinger, der hver er beskrevet over max. 2 sider. For det enkelte projekt skal portfoliet indeholde:

 • Projektets titel og år
 • Projektets type (idé-, for-, hovedprojekt, projektering)
 • Projektets regi (udarbejdet medarbejder, konsulent, selvstændig, andet – projekter udarbejdet under studierelateret praktik vurderes ikke)
 • En kort projektbeskrivelse (maks. 100 ord)
 • Angivelse af ansøgers rolle i udarbejdelsen af det viste materiale
 • Grafisk materiale (planer, snit, opstalter, diagrammer, visualiseringer, mv.) der giver mulighed for en arkitektonisk vurdering af projektet

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgere godkendes til medlemskab, hvis det er dokumenteret i ansøgningsmaterialet, at ansøger besidder kvaliteter indenfor de beskrevne fagområder, discipliner og aspekter.

Ansøgers skriftlige refleksion og evne til kritisk og fyldestgørende at sammensætte sit portfolio, sammen med en præcis angivelse af faglige kvalifikationer udgør den baggrund, ansøger vurderes på.

Optagelses- og Kvalifikationsnævnet udarbejder en skriftlig begrundelse som sendes til ansøger sammen med afgørelsen. Nævnets afgørelser er endelige, og ved afslag kan der først ansøges igen 3 år efter seneste ansøgning.

Optagelses- og Kvalifikationsnævnet sikrer at medlemsoptag i foreningen sker i overensstemmelse med gældende regler, navnlig de 11 EU-punkter, som arkitekter skal bedømmes ud fra ved afgang:

EU- direktiv 2013/55/ EU-artikel 46 stk. 2
Om arkitektuddannelsen

1. færdighed i at udforme arkitektonisk design, der tager hensyn til både æstetiske og tekniske krav
2. fyldestgørende kendskab til arkitekturens historie og teorier og dertil knyttede kunstarter, teknologier og humaniora
3. kendskab til de skabende kunstarter for så vidt angår disses indflydelse på kvaliteten af arkitektonisk design
4. fyldestgørende kendskab til byplanlægning, planlægning og de færdigheder, der anvendes i planlægningsprocessen
5. forståelse af forholdet mellem mennesker og bygninger, mellem bygninger og deres omgivelser og behovet for at afpasse bygninger og områder efter hinanden i overensstemmelse med menneskets behov og forhold
6. forståelse af arkitekterhvervet og af arkitektens rolle i samfundet, især ved udarbejdelsen af projekter, der tager hensyn til faktorer i samfundet
7. forståelse af fremgangsmåden ved forundersøgelse og forberedelse af byggeprojekter til en projekteringsopgave
8. forståelse af strukturelt design samt de konstruktions- og ingeniørmæssige problemer i forbindelse med bygningsdesign
9. fyldestgørende viden om fysiske problemer og teknologier samt om bygningers funktion med henblik på at tilvejebringe komfort indendørs og beskyttelse mod klimatiske forhold inden for rammerne af en bæredygtig udvikling
10. de fornødne designmæssige færdigheder, som gør det muligt at imødekomme brugernes krav inden for de begrænsninger, der hidrører fra budgethensyn eller byggeregulativer
11. tilstrækkelig viden om de industrier og organisationer samt den lovgivning og de fremgangsmåder, der er forbundet med at omsætte designkoncepter til bygninger og integrere planer i den overordnede planlægning


Bedømmelseskriterier
 

Ansøger vil blive bedømt på sin kunstnerisk-kreative tilgang til arkitektfaget og generelt på sin arkitektfaglige formåen i henhold til Kvalifikationsdirektivets artikel 46. 

Det er en forudsætning for optagelse som medlem i Akademisk Arkitektforening, at ansøgeren gennem det fremsendte materiale kan dokumentere arkitektfaglige kompetencer på minimum kandidatniveau. De relevante kompetencer kan være erhvervet gennem akademisk, kunstnerisk skoling og/eller praksis og kan være rettet mod specifikke professionsfelter – herunder arkitektonisk planlægning, bygningsformgivning, design, formidling, forskning eller andet arkitektfagligt relevant. 

Med udgangspunkt i EU´s standard for arkitektfaglige kvalifikationer og læringsmålene for de danske akademiske arkitektuddannelser vil Optagelses- og Kvalifikationsnævnet som grundlag for sin bedømmelse af ansøgerens kvalifikationer forholde sig til, om det gennem ansøgers uddannelse og faglige virke kan dokumenteres:

– at ansøgeren kan bidrage professionelt til udvikling af arkitektur forstået som de æstetisk formede fysiske rammer om menneskers offentlige og private liv, skabt i respekt for menneskelige behov 

– at ansøgeren i sit arkitektfaglige virke er i stand til at inddrage helheden af etiske, æstetiske, funktionelle, kulturelle, teknologiske, økonomiske, miljø- og samfundsmæssige betingelser 

– at ansøgeren behersker specifikke arkitektfaglige metoder, redskaber og kommunikationsformer samt mestrer generelle arkitektfaglige færdigheder, herunder evnen til at formgive og/eller vurdere arkitektonisk kvalitet. 

 -at ansøgeren besidder en analytisk og metodisk tilgang, der demonstrerer udviklingsprocessen fra idé/behov/skitse frem til færdigt resultat. Ansøgeren er desuden, gennem helhedstænkning, i stand til at se muligheder og omsætte disse til proces og/eller fysisk form. 
 -at ansøgeren har en reflekteret, operationel viden om arkitekturens historie og teorier samt kendskab til relaterede kunstarter, teknologier, humaniora og viden om konstruktion, materialer, byggeteknik og projektudførelse  

 -at ansøgeren er i stand til at tilrettelægge og styre arbejds- og udviklingsprocesser, og påtage sig et professionelt arkitektfagligt ansvar i tværfagligt samarbejde 

 -at ansøgeren kan tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering. 

 

 

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Ansøg

Send din ansøgning til medlemschef Lena McNair på lm@arkitektforeningen.dk

Uddannet fra en af arkitektskolerne?

Et afgangsbevis fra Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Akademis Arkitektskole eller en EU-anerkendt international arkitektskole berettiger direkte til medlemskab af Akademisk Arkitektforening.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +