Konkurrenceregler

Arkitektforeningens konkurrenceregler

Hvem gælder reglerne for
Reglerne gælder for medlemmer af Akademisk Arkitektforening og deres virksomheder samt filialer og datterselskaber af samme. Når et medlem af Arkitektforeningen deltager i konkurrence med andre arkitekter om en given opgave eller på anden måde indgår i en konkurrences afholdelse, skal medlemmet medvirke til at sikre, at konkurrencen afvikles i overensstemmelse med nærværende regler. Med henblik på at konkurrenceudskriveren får den bedste besvarelse af den opgave, der er stillet i en arkitektkonkurrence, skal konkurrencen kunne afholdes på en for alle parter tilfredsstillende måde. Reglerne tager sigte på at dække alle tænkelige konkurrenceformer, hvor arkitekter skal udarbejde et forslagsmateriale.

1. Hvem kan deltage i konkurrencer
1.1 Som udgangspunkt alle. For at sikre fair konkurrence er der dog en række undtagelser. Udelukket fra at deltage i en konkurrence er:

– Alle personer eller virksomheder, som har været med til at tilrettelægge konkurrencen eller har ydet væsentlige bidrag til formulering af konkurrenceopgaven.
– Repræsentanter for konkurrenceudskriveren eller ansatte hos denne.
– Ansatte hos, kompagnoner til eller arbejdsgivere for noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere.
– Personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere.
– Virksomheder, som er helt eller delvist ejet af personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere.
– I tvivlstilfælde forelægges sagen for Arkitektforeningen.

2. Krav til konkurrencegrundlaget
2.1 Program: Konkurrenceprogrammet skal være klart og entydigt formuleret. Programmets krav bør være opstillet således, at det præcist fremgår, hvilke krav der er gældende for opgavens løsning. Kravene afpasses således, at de konkurrerende har størst mulig frihed til at løse opgaven.

2.2 Præmier og vederlag: I åbne konkurrencer fastsættes en præmiesum, som har et rimeligt forhold til den samlede indsats, der ydes af konkurrencedeltagerne. Førstepræmiens minimumstørrelse anføres i konkurrencebetingelserne.
I konkurrencer med et begrænset antal deltagere, hvortil der kræves en selvstændig projekteringsindsats af de bydende, anbefales det at konkurrenceudskriveren yder alle de indbudte deltagere et vederlag, der er beregnet på at dække den kreative indsats, og som står i et rimeligt forhold hertil.

2.3 Tid: Konkurrencetiden fastlægges således, at konkurrencedeltagerne får rimelige arbejdsbetingelser, og at konkurrenceudskriveren dermed får det bedst mulige beslutningsgrundlag. Til brug for udarbejdelsen af forslagsmateriale bør åbne konkurrencer have en konkurrencetid på mindst tre måneder, og konkurrencer med et begrænset antal deltagere bør have en konkurrencetid på mindst to måneder.

2.4 Programmets godkendelse: Konkurrencematerialet bør være godkendt af dommerkomiteens medlemmer, inden det udsendes til konkurrencedeltagerne.

3. Bedømmelse af konkurrenceforslagene
3.1 Nedsættelse af dommerkomité: Til at bedømme de indkomne forslag skal der nedsættes en dommerkomité, sammensat af personer, der er uafhængige af konkurrencedeltagerne jf. pkt. 1.1. Der bør være et ulige antal og højst ni personer i dommerkomiteen, hvoraf en tredjedel bør være arkitekter udpeget af Arkitektforeningen. I etapekonkurrencer bør den samme dommerkomité optræde i begge etaper.

3.2 Valg af formand: Dommerkomiteen vælger på sit første møde en formand. Konkurrencens sekretær fungerer som dommerkomiteens sekretær, men deltager ikke i bedømmelsen af de indkomne forslag.

3.3 Tilstedeværelse under bedømmelsen: Under bedømmelsen må kun dommerkomiteens medlemmer og konkurrencens sekretær være til stede. Særlige rådgivere for dommerkomiteen kan dog deltage uden stemmeret. Såfremt der er behov for at indkalde rådgivere ud over de i programmet nævnte, skal disse forinden godkendes af den samlede dommerkomité. Dommerkomiteens rådgivere skal være uafhængige af konkurrencedeltagerne.

3.4 Afvisning af forslag: Dommerkomiteen skal afvise forslag, som er ukonditionsmæssige i henhold til konkurrenceprogrammets bestemmelser.

3.5 Beslutningsdygtighed: Dommerkomiteen er kun beslutningsdygtig, når den er fuldtalligt til stede. Fratræder en dommer på grund af sygdom eller af anden årsag, kan dommerkomiteen først træffe en afgørelse, når der er udpeget en anden dommer, eller når der foreligger skriftlig fuldmagt til et andet medlem af dommerkomiteen. Sidstnævnte er dog kun en mulighed, når bedømmelsen er så fremskreden, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at udpege et nyt medlem af dommerkomiteen.

3.6 Afgørelse: Dommerkomiteens afgørelse træffes om nødvendigt ved en afstemning, hvor simpelt stemmeflertal afgør konkurrencens resultat. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

3.7 Dissens: Såfremt en dommer ikke kan tiltræde flertallets afgørelse, skal vedkommende afgive dissens. Fagdommere, der er udpeget af Arkitektforeningen, skal altid motivere deres eventuelle dissens i dommerkomiteens betænkning.

3.8 Tavshedspligt: Dommerkomiteens medlemmer og rådgivere har tavshedspligt om hvad der foregår under bedømmelsen.

3.9 Konkurrencer med inkluderet tilbud: I konkurrencer, hvori der indgår tilbudsgivning på projekteringen, afvikles bedømmelsen i to faser. I første fase vurderes alle forhold i projekterne undtaget honorartilbudet, og projekterne rangordnes. Derefter åbnes tilbudskuverterne, og der foretages en samlet vurdering.

3.10 Dommerbetænkning: Dommerkomiteen skal udarbejde en betænkning, der underskrives af alle dommerkomiteens medlemmer. I konkurrencer med anonyme forslag skal dette ske, inden navnekuverterne brydes. Betænkningen skal redegøre for bedømmelsesforløbet og skal indeholde dommerkomiteens generelle bemærkninger til de indkomne forslag samt de kriterier, som dommerkomiteen har lagt til grund for en vurdering af forslagene, herunder for udvælgelsen af vinderforslaget. Endvidere skal betænkningen indeholde en motivering for hvert af de præmierede forslag og eventuelt andre priser. I konkurrencer med et begrænset antal deltagere skal dommerkomiteen give en skriftlig vurdering af alle forslag.

3.11 Etapekonkurrencer: I etapekonkurrencer skal dommerkomiteen efter 1. etape udarbejde en foreløbig betænkning, der – ud over de generelle punkter jf. ovenstående – indeholder dommerkomiteens kommentarer til hvert af de forslag, der fortsætter i 2. etape. Den endelige betænkning udarbejdes ved afslutningen af konkurrencens 2. etape.

3.12 Dommernes forhold til udskriver af konkurrencen: Arkitektforeningens fagdommere skal honoreres for deres arbejde, men fagdommerne skal herudover være uafhængige af konkurrenceudskriveren. I konkurrencer med et begrænset antal deltagere udpeges fagdommerne efter udvælgelsen af deltagere, og det påhviler den enkelte fagdommer at gøre opmærksom på, om vedkommende er inhabil i den pågældende konkurrence jf. pkt. 1.1.

4. Opgavens overdragelse
4.1 Ønsker udskriveren af en idékonkurrence at arbejde videre med konkurrencens resultat, skal det ske i samarbejde med vinderen, eventuelt med denne som konsulent el. lign. med honorar efter forhandling parterne imellem. I særlige tilfælde kan konkurrenceudskriveren også overdrage andre præmietagere dele af den opgave, hvorom der har været konkurrence, forudsat at dette er nævnt i konkurrencebetingelserne.

4.2 Efter afgørelsen af en realiserings- eller etapekonkurrence overdrages opgaven til vinderen. Skulle særlige forhold gøre sig gældende, således at konkurrenceudskriveren ikke er i stand til at overdrage den udbudte opgave til vinderen, eller hvis den henlægges i mere end to år efter konkurrencens afslutning, bør vinderen have en kompensation for tabet af den forventede opgave.

4.3 Kompensationen, som bør stå i et passende forhold til den præsterede konkurrenceindsats, vil normalt være af mindst samme størrelse som deltagernes vederlag, henholdsvis den udbetalte førstepræmie. Den konkrete kompensationsstørrelse bør fremgå af det enkelte konkurrenceprogram. Afviklingen af forholdet til vinderen skal ske ved Arkitektforeningens medvirken. Såfremt opgaven senere overdrages vinderen, er den udbetalte kompensation at betragte som en a conto udbetaling af rådgivningshonoraret.

5. Ophavsret, kollegiale forhold og tvister
5.1 Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver altid hos forslagsstilleren. Vinderen af en åben konkurrence, som får overdraget opgaven, har dog ret til at benytte ideer fra de øvrige belønnede forslag, såfremt dette er anført i konkurrencebetingelserne.

5.2 Konkurrenceudskriveren har ret til at beholde de belønnede forslag i en åben konkurrence eller samtlige forslag i en konkurrence med et begrænset antal deltagere, hvor alle har modtaget et vederlag for deres deltagelse.

5.3 Efter en konkurrences afgørelse må – bortset fra vinderen – intet medlem af Arkitektforeningen eller dennes virksomhed, hverken opfordret eller uopfordret, forhandle med konkurrenceudskriveren om overtagelse af den opgave, hvorom der har været konkurrence, med mindre der fra Arkitektforeningen indhentes skriftlig bekræftelse på, at forholdet til vinderen er afviklet, og at dette er sket iht. afsnit 4 samt iht. ABR 89, afsnit 7. Som fagdommer i en konkurrence må man ikke påtage sig den videre bearbejdelse af den opgave, der er konkurreret om.

5.4 Tvister vedrørende en konkurrence kan, hvis parterne er enige herom, forelægges Arkitektforeningens Retsudvalg eller Voldgiftsretten i henhold til Arkitektforeningens vedtægter herfor. En sådan voldgiftsafgørelse er bindende for parterne og kan ikke indbringes for domstolene. Hvis en tvist skal afgøres ved domstolene, skal dette ske med Københavns Byret eller Østre Landsret som værneting.

Vedtaget på Arkitektforeningens repræsentantskabsmøde den 1. juni 2007.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +