Arkitektens redaktionsudvalg

Arkitekten er et uafhængigt forum og et fagligt mødested. Redaktionsudvalget er, som sparringspartner for chefredaktøren og rådgiver for bestyrelsen, med til at præge både Arkitektens udvikling og foreningens generelle mediestrategi.

Vadehavscentret. Dorte Mandrup. Fra Arkitektens tema om Vesterhavet. Foto: Adam Mørk.
Har du spørgsmål?

Marie Lindstad

Produktionskoordinator

+45 22 30 03 84

mli@arkitekten.dk

Vedtaget på Arkitektforeningens Repræsentantskabsmøde den 23. oktober 2020.

§ 1. Opgave

Udvalget har til opgave at være

1) rådgiver for bestyrelsen om forhold vedrørende faglig formidling og kritik samt vedrørende overordnede mediestrategiske spørgsmål

2) sparringspartner for chefredaktøren for Arkitekten

3) høringspart i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af chefredaktøren for
Arkitekten.

§ 2. Sammensætning

Udvalget består af:
1 leder, som vælges særskilt af repræsentantskabet i overensstemmelse med reglerne i Arkitektforeningens vedtægter.
8 øvrige medlemmer, der vælges under et af repræsentantskabet i overensstemmelse med reglerne i Arkitektforeningens vedtægter. Pladserne i udvalget besættes med de, der har fået de højeste stemmetal.

Ved udvalgets sammensætning skal det sikres, at pladserne besættes af medlemmer med bred erfaring indenfor både arkitektfaget og formidling af arkitektfaglige spørgsmål.

Udvalget vælger blandt sine medlemmer en stedfortræder for lederen.

§ 3. Sekretær

Til udvalget er fast tilknyttet en redaktionssekretær, som indkalder til møder, udarbejder referater og udkast til årsberetning.

§ 4. Forretningsgang

Udvalget er beslutningsdygtigt, når lederen eller dennes stedfortræder og mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutning træffes om fornødent ved afstemning. I tilfælde af stemmelighed er lederens stemme udslagsgivende. Ved uenighed bør udvalget tilstræbe, at afgørelse træffes af det samlede udvalg.

Der udarbejdes et beslutningsreferat fra møderne; referatet sendes efterfølgende til udvalgets medlemmer.

Udvalget bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 5. Virksomhed

Udvalget handler under ansvar over for repræsentantskabet. Udvalgets leder aflægger beretning om udvalgets virksomhed på repræsentantskabets årsmøde.

§ 6. Sagernes behandling

Ved løsning af sin opgave skal udvalget være særligt opmærksom på:

1) at der i visse sager kan påhvile udvalgets medlemmer tavshedspligt med hensyn til oplysninger og spørgsmål, som udvalget behandler.

2) at der ikke foreligger inhabilitet for udvalgsmedlemmer ved behandling af en konkret sag.

Indstillinger og erklæringer skal underskrives af lederen eller stedfortræderen. Det skal angives, hvis et mindretal inden for udvalget ikke er enig i indstillingen eller erklæringen.

§ 7. Økonomi

Udvalgets formand og medlemmer af udvalget kan, ved særligt omfattende opgaver, honoreres efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Redaktionsudvalgets medlemmer

Even Olstad (leder) 2022 – 2026
Dorota Beres 2023 – 2026
Mathias Skafte Andersen 2023 – 2026
Merete Lind Mikkelsen 2023 – 2026
Peder Baltzer Nielsen 2022 2025
Ruben Andersen 2022 – 2025
Kristian Kofoed 2021-2024
Sara Ettrup 2023 – 2024
Hanne Dalsgaard 2023 – 2024

Arkitektens forretningsorden

Arkitektens vedtægter

Har du spørgsmål?

Marie Lindstad

Produktionskoordinator

+45 22 30 03 84

mli@arkitekten.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +