NYHED 22.02.21

Arkitektforeningens høring af forslag til lov om anlæg af Lynetteholm

København har en ambition om at være en bæredygtig by, og dette skal Lynetteholm selvfølgelig være med til at understøtte. Derfor er det allerede nu vigtigt at konkretisere, hvordan den kommende byudvikling på Lynetteholm tænkes ind i den grønne omstilling, herunder hvordan den arkitektoniske kvalitet sikres, hvilket bør indebære en arkitektkonkurrence om den overordnede masterplan.

Illustration: By & Havn

Arkitektforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse
med høring af miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm

Generelle bemærkninger om Lynetteholm

Lynetteholmen kan blive et vigtigt projekt for Københavns udvikling, som sigter
mod at løse nogle af de udfordringer, som hovedstaden står over for i fremtiden
– behovet for klimasikring, behovet for flere boliger, en trafikløsning øst
om København samt deponering af overskudsjord fra andre byggeprojekter.
Der ligger dermed et potentiale for en værdiskabelse gennem et helhedsorienteret
og overordnede planmæssige greb, som løser flere presserende udfordringer
på én gang.

Generelle bemærkninger af høring af lov om anlæg af Lynetteholm

Høringen over lov om anlæg af Lynetteholm omhandler alene anlæggelsen af Lynetteholm ved at opfylde et areal i Københavns Havn, og dermed ikke den samlede helhed, som understøtter det samlede projekts formål. De langsigtede trafikale-, erhvervs-, og boligmæssige påvirkninger for hele hovedstadsregio­nen kommer først, når der bygges og byudvikles på Lynetteholm, og øen Ly­ netteholm giver i sig selv ingen samfundsmæssig gevinst.

Gik du glip af præsentation af miljøvurderingen?

Se webinaret

Generelle bemærkninger af høring af Miljøkonsekvensrapport om
Lynetteholm

Høringen af miljøkonsekvensrapporten for etablering af Lynetteholm omhandler
alene konstruktionen af øens afgrænsning med ny adgangsvej og modtagelsesanlæg.
Dermed ligger det ikke inden for rammerne i denne høring at forholde
sig til hvad og hvordan, der bygges og byudvikles på Lynetteholm.
Dette er tilfældet på trods af, at metro og havnetunnel er en stor del af forudsætningen
for det delvist selvfinansierende projektets økonomi, og at byudviklingen
på Lynetteholm selvfølgelig også vil have miljømæssige konsekvenser.
Arkitektforeningen savner en belysning og stillingtagen til de regionale implikationer
ved etableringen af Lynetteholm, idet etableringen uundgåeligt vil påvirke
hele hovedstadsregionen i forhold til bosætning, trafik, erhverv og arbejdspladser.
Arkitektforeningen har i forbindelse med denne høring bemærket, at andre organisationer
har rejst spørgsmålet om, hvorvidt denne miljøkonsekvensrapport
for Lynetteholm er i strid med EUs miljøvurderingsdirektiv på grund af
kravet om, at der laves én samlet vurdering af, hvordan hele projektet vil
påvirke miljøet. Arkitektforeningen vil opfordre til, at det juridisk afklares om,
denne høring er i strid med EU’s miljøvurderingsdirektiv.

På grund af afgrænsningen i høringen, er det så at sige kun ”halvdelen” af projektet
i form af en flad ø, der kan afgives bemærkninger til, hvilket unægtelig
gør det sværere at komme med konkrete bemærkninger til eksempelvis de
landskabelige forhold og visuelle påvirkninger, da der afgives bemærkninger til
en ubebygget ø, som knap er synlig fra Københavns vandfront. De væsentlige
landskabelige og visuelle påvirkninger og langsigtede trafikale-, erhvervs-, og
boligmæssige påvirkninger for hele hovedstadsregionen vil dermed først
komme i det øjeblik, der bygges på Lynetteholm. Samtidig har vi også en forståelse
for de lange tidsperspektiver, herunder at opfyldningen først forventes
afsluttet i 2050 og byudviklingen i 2070.

Vi mener, at denne høring af et amputeret Lynetteholms-projekt er problematisk,
og vi vil gerne, benytte lejligheden til at knytte nogle overordnede kommentarer
til processen for det samlede fremtidige projekt. København har en
ambition om at være en bæredygtig by, og dette skal Lynetteholm selvfølgelig
være med til at understøtte. Derfor er det allerede nu vigtigt at konkretisere,
hvordan den kommende byudvikling på Lynetteholm tænkes ind i den grønne
omstilling, herunder hvordan den arkitektoniske kvalitet sikres, hvilket bør indebære
en arkitektkonkurrence om den overordnede masterplan, og sidenhen
arkitektkonkurrencer i forhold til de konkrete bydele og -rum. Det er også vigtigt,
at borgere så tidligt som muligt inddrages i disse processer. Men det er
ikke nok. Forudsætningen for en vellykket byudvikling på Lynetteholm er også
politiske visioner, mod og holistisk tækning, som kan omsættes til en arkitektonisk
stærk masterplan. Herunder skal der bygges på læringer – både gode og
dårlige – fra de seneste årtiers store byudviklingsprojekter i Ørestad, Carlsberg,
Nordhavn og Frederiksbergs sygehus, som påbegyndes inden for den nærmeste
fremtid.

Specifikke bemærkninger

Arkitektforeningen har ingen bemærkninger til det specifikke projekt, da det ikke
kan vurderes uden helheden.

Med venlig hilsen

Lars Autrup
Direktør
Arkitektforeningen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +