NYHED 08.10.20

Høring over udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. og vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse

Arkitektforeningen mener, at det er vigtigt, at der udarbejdes vejledninger for både borgere, professionelle udlejere og kommuner som præciserer reglerne for udlejning af sommerhuse m.v. til ferie- og fritidsmæssige formål.

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Arkitektforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med høring over udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. og vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse.

Generelle bemærkninger

Arkitektforeningen mener, at det er vigtigt, at der udarbejdes vejledninger for både borgere, professionelle udlejere og kommuner som præciserer reglerne for udlejning af sommerhuse  m.v. til ferie- og fritidsmæssige formål. I en tid med COVID-19 og et deraf følgende stort pres på sommerhusområdet, både i forhold til køb og salg, men også i forhold til leje og udlejning, er
det meget vigtigt, at reglerne er klare og enkle at forstå for alle parter. Overordnet mener Arkitektforeningen ikke, at vejledningerne på alle punkter er helt klare og enkle.

Bemærkninger til udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse

Overordnet lægges der op til meget vide rammer for hvad, der forstås ved
erhvervsmæssig udlejning.

Ad 2) Arkitektforeningen mener, at det er positivt, at vejledningen præciserer hvad, der menes med reel brug af sommerhuset, dvs. rekreative formål, og at dette ikke er det samme som brug af sommerhuset ved istandsættelse og klargøring før og efter udlejning.

Ad 3) Selv om udlejning i op til 35 uger pr. år er en begrænsning i forhold til de hidtidige muligheder, mener Arkitektforeningen dog alligevel, at omfanget stadig er stort, og at det dermed stadig kan være belastende for omgivelserne flere steder. Både naturen og andre sommerhusejere.

Arkitektforeningen mener, at den nye praksis med, at ægtefæller eller samlevende fremover bliver ligestillet med enkeltpersoner og dermed kan udleje 3-4 sommerhuse, uden at det betragtes som erhvervsmæssigt, er for højt sat. Ikke mindst fordi, at et par eller samlevende med praksisændringen derved får mulighed for at udleje op til 140 uger om året. En indtægt på baggrund af udlejning op til 140 uger om året er svært at se som andet en erhvervsmæssigt, og dermed at sidestille med udlejning af professionel karakter. Dette er også tilfældet, selvom hele brugsperioden ikke kan udnyttes til udlejning, og at udlejer(re) selv skal benytte hvert sommerhus i 2 uger om året.

En så stor potentiel udlejningsfrekvens vil alt andet lige have en indflydelse på de enkelte sommerhusområder, og der er dermed en sandsynlighed for, at karakteren af de enkelte områder vil blive negativt påvirket af udlejning i meget stort omfang. Dette gælder særligt i forhold til de meget store sommerhuse og deres påvirkning af lokalområdet og lokalmiljøet.

Ad 7) Arkitektforeningen mener, at det er positivt, at planlovens adgang til at anvende et sommerhus i op til 43 uger årligt ikke også giver ret til at udleje et sommerhus i samme udstrakte periode.

Bemærkninger til udkast til vejledning om planlægning af store
sommerhuse

I de senere år er der planlagt for flere nye sommerhusområder. COVID-19 og den høje grad af danskere som ferierer i Danmark vil formentlig have den effekt, at der vil blive planlagt for endnu flere sommerhusområder. Derfor er denne vejledning, som giver kommunerne inspiration og vejledning om planlægning meget vigtig. Særligt i forhold til de større sommerhuse, som formentlig vil blive mere udbredt i landet, bl.a. som følge af den øgede efterspørgsel på sommerhuse i Danmark.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de større sommerhuse kan give en række udfordringer på grund af deres størrelse, udlejningsfrekvensen og ikke mindst antallet af personer, som opholder sig i huset. Dette vil alt andet lige påvirke lokalmiljøet og vil især kunne være en udfordring i allerede etablerede sommerhusområder. Helt overordnet mener Arkitektforeningen, at det er problematisk med de meget store sommerhuse, særligt de
huse som i kraft af deres størrelse mest har karakter af erhvervsejendomme. De vil i kraft at deres (store) størrelse være meget vanskelige at indpasse i naturen, landskabet, omgivelser og den eksisterende sommerhusstruktur. De kan ligeledes give et pres på den eksisterende infrastruktur samt den omgivende natur.

Ad afsnit: Hvad er et stort sommerhus)

Arkitektforeningen savner en definition på hvad, der menes med et større sommerhus. Dette bør indgå i vejledningen. I udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse defineres
større sommerhuse som huse over 150 m2. Dette mener Arkitektforeningen er en meget passende definition.

Der er allerede opført flere af de meget store sommerhuse (300-400m2).
Styrelsen bør indhente erfaringer herfra, både i forhold til opførelse, indpasning og drift, og særligt i forhold til gener og påvirkning af miljø, natur og omgivelser. Erfaringerne bør omformes til gode løsninger og råd til forebyggelse i vejledningen om planlægning af store sommerhuse.

Ad afsnit: Placering)

Det giver rigtig god mening at placere de nye store sommerhuse i kanten af et eksisterende sommerhusområde – eller endnu bedre – et eget isoleret “stor-sommerhus” område for at forebygge miljøkonflikter i forbindelse med støj og anvendelse. Derved bliver eksisterende
og fasttømrede sommerhusområder ikke udfordret negativt af de meget store sommerhuse.

Store sommerhuse bør kun placeres på steder, som er udpeget i en lokalplan. Undtagelser bør kun ske, hvis de kan indpasses ordentligt i et eksisterende lokalplanlagt sommerhusområde. Dette bør ske uden at kræve dispensation fra den pågældende lokalplan. Ved dispensation bør der oplyses om reglerne om høring forud for en eventuel dispensation.

Arkitektforeningen står til rådighed med uddybende kommentarer i forbindelse med denne høring.

Med venlig hilsen

Lars Autrup
Direktør
Arkitektforeningen

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +